ฐานข้อมูลปัจจุบัน : หนังสือ (Total 11277 Bib) Language English
ELIB Web Gateway BPS Library Online
  ผลการสืบค้นข้อมูลแบบไล่เรียง : จากเลขเรียกหนังสือ สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม บันทึกรายการ ช่วยเหลือ
คำ หรือ วลี :
จากข้อมูล :
ผลการสืบค้นข้อมูล : จากเลขทะเบียนหนังสือ
ลำดับเลขเรียกหนังสือรายการ
1[A] CD01 ส691ม 2544oมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2543
2[A] CD02 ค123ผ 2544oแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ - ๙
3[A] CD03 บ266t 2544oTISP & TRICKS Windows 95/98/me
4[A] CD04 บ226q 2544oQuick Step : Microsoft Office 2000
5[A] CD05 บ226q 2544oQuick Step : Microsoft Excel 2000
6[A] CD06 บ226q 2544oQuick Step : Microsoft Word 2000
7[A] CD07 บ226ก 2544oการสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft FrontPage 2000
8[A] CD08 บ226w 2544oWindows Me & Office 2000
9[A] CD09 บ226พ 2544oพิพิธภัณฑ์ภาพ Vol.1
10[A] CD10 บ226ก 2544oการใช้ Network ด้วย Windows Me
11[A] CD11 บ266m 2544oMicrosoft Access 2000
12[A] CD12 น268ค 2545oความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา : ตอนที่ 1 วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ
13[A] CD13 ม251ก 2543o9 in 1 ยาใหม่ในประเทศไทย 1-9 (electronic resource)
14[A] CD14 ค122ร 2545oระบบยาของประเทศไทย ปี 2545
15[A] CD15 ก495ก 2540oการแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม
16[A] CD16 ก495ฤ 2540oฤาษีดัดตน : กายบริหารแบบไทย
JSKCQ:JAR*T!
ELIB Logo