Result List

Title 1 - 23 of 23

Row Call Number Heading
1 [K] KB2 ค121ก 2536 oกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
2 [K] KB1.6 พ992ก [2552?] oการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับของกลางในคดีอาญาตามกฎหมายเฉพาะ
3 [K] KB1.6 ค121ก 2536 oการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ 2535
4 [K] KB1.6 ค121ก 2536 oการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ 2536
5 [K] KB1.6 ค121ค 2546 oคำอธิบายกฎหมายอาหารและยา (ฉบับแก้ไข)
6 [K] KB1.6 ผ663ค 2537 oคู่มือการปฏิบัติงานเปรียบเทียบปรับ
7 [K] KB1.6 ค121ผ 2540 oแผนงานบริหารกฎหมายสาธารณสุข
8 oพจนานุกรมความสามารถเชิงสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9 [K] KB7 ค121พ 2531 oพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2531 โดยกลุ่มนิติการ
10 [K] KB5 ค121พ 2535 oพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2517 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
11 [K] KB5 ค121พ 2535 oพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 โดยกลุ่มนิติการ
12 [K] KB2 ค121พ 2540 oพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
13 [K] KB3 ค121พ 2530 oพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)
14 [K] KB4 ค121พ 2535 oพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
15 [K] KB6 พ371 2536 oพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516
16 [K] KB6 ค121พ 2535 oพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
17 [K] KB1 ค121พ 2522 oพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
18 [K] KB1 ค121พ 2522 oพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พร้อมคำอธิบาย
19 [K] KB1.6 ค121ร 2537 oรวมกฎหมายอาหารและยา
20 [K] KB1.6 ค121ร 2542 oรวมกฎหมายอาหารและยา
21 [A] CD56 ค121ร 2548 oรวมกฎหมายอาหารและยา (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)
22 [K] KB1.6 ค121ร 2550 oรวมบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
23 [GP] BD1.6 ค121ห 2540 oหลักและวิธีที่ควรปฏิบัติด้านกฏหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายอาหารและยา (โดยกลุ่มนิติการ)
Main
(Total 11461 Bib)