Result List

Title 1 - 33 of 33

Row Call Number Heading
1 [อวช] QD341 ด729ท.วพ5 2551 o2-Butoxyethanol ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในบ้านเรือน
2 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุต่างๆ (ฉบับปรับปรุง)
3 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่น
4 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการแจ้งดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
5 [T] WA240 ค121ก 2535 oการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาการเกิดพิษจากสารกำจัดแมลง
6 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3
7 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
8 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (กองควบคุมวัตถุอันตราย)
9 [R] RH1.6 ส137ก 2539 oการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจเรื่องความคิดเห็นสาธารณะต่อของเด็กเล่น
10 [R] RH1.6 ท469ก 2546 oการสำรวจการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง กำจัดปลวก และสัตว์แทะ ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
11 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
12 [GP] BD1.6 ค121ค 2540 oคู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
13 [GP] BD1.6 ค121ค 2538 oคู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุข
14 [GP] BD1.6 ค121ค 2545 oคู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
15 [GP] BD1.6 ค121ค 2546 oคู่มือการแจ้งการดำเนินการและการขออนุญาตวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
16 [GP] BD1.6 ค121ค 2552 oคู่มือการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1
17 [GP] BD1.6 ค121ค 2529 oคู่มือการรักษาอาการเกิดพิษ และวิธีปฐมพยาบาล เมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
18 [GP] BD1.6 ค121ค 2551 oคู่มือผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
19 [GP] BD1.6 ค121ค 2537 oคู่มือวัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
20 [A] CD61 ค121ค 2553 oโครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เรื่อง คู่มือการอบรมผู้ควบคุมใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
21 [R] RT1.6 ค121ค 2552 oโครงการศึกษาความพร้อมการบังคับใช้ GMP วัตถุอันตรายเป็นกฎหมายกับผู้ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ขอบข่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่น และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
22 [R] RT1.6 ค121ค 2551 oโครงการสำรวจผลจากการกำหนดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
23 [GP] BD1.6 ค121น 2558 oแนวทางการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย
24 oพจนานุกรมความสามารถเชิงสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
25 [K] KB6 ค121พ 2541 oพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎ ประกาศ และคำสั่ง ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
26 [K] KB6 ค121พ 2535 oพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และสรุปสาระสำคัญ
27 [K] KB6 ค121ร 2553 oรวมกฎหมายวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมด้วย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา...
28 [K] KB6 ค121ร 2555 oรวมกฎหมายวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ : พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมด้วย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ...
29 [R] RD1.6 ค121ร 2530 oรายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการสั่งใช้ยาโอปิเอต ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
30 [อวช] SF757.5 ว253ส.วพ5 2551 oสารกำจัดหนูที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
31 [อวช] QX525 ส870ส.วพ5 2552 oสารผสมในกลุ่ม Pyrethroids สำหรับกำจัดยุงโดยวิธีพ่นหมอกควันและฉีดพ่นฝอยละเอียด
32 [GP] BD1.6 ว634อ 2543 oเอกสารประกอบการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ท้องตลาด
33 [K] KB6 ค121อ 2540 oเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
Main
(Total 11461 Bib)