Result List

Title 1 - 45 of 45

Row Call Number Heading
1 [GP] BD1.6 ค121a 2549 oASEAN Cosmetic Documents
2 [อวช] WA744 ว426ก.ส1 2539 oการกำกับดูแลการโฆษณาเครื่องสำอาง
3 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางควบคุม
4 [R] RC1.6 ค121ก 2539 oการติดตามอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอาง
5 [อวช] WA546 ส836ก.ส8 2553 oการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการติดตามตรวจสอบสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
6 [R] RC1.6 ว948ก 2554 oการประเมินผลการนำระบบการให้บริการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7 [อวช] WA32 อ649ก.ส8 2554 oการปรับกฎระเบียบด้านเครื่องสาอางให้สอดคล้องกับอาเซียน
8 [GP] AC1.6 ค121ก 2559 oการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนำพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติในการกำกับดูแลและดำเนินคดีด้านเครื่องสำอาง ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
9 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
10 [R] RC1.6 ว835ก 2538 oการศึกษาคุณภาพมาตรฐานและเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทสิว-ฝ้า
11 [K] KB5 ค121ค 2537 oความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2517
12 [GP] BD1.6 ค121ค 2554 oคู่มือการแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางควบคุม (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2554)
13 [GP] BD1.6 ค121ค 2549 oคู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับปรับปรุง เมษายน 2549
14 [GP] BD1.6 ค121ค 2537 oคู่มือการประเมินการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
15 [GP] BD1.6 ค121ค 2537 oคู่มือเกี่ยวกับฉลากตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
16 [GP] BD1.6 ค121ค 2553 oคู่มือเครื่องสำอางทาสิวฟ้า หน้าขาว ที่อันตรายและผิดกฎหมาย
17 [GP] BD1.6 ค121ค 2547 oคู่มือตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับ 2004
18 [อวช] WA744 ว426ฉ.ส2 2539 oฉลากเครื่องสำอาง
19 [GP] BD1.6 ค121ต 2559 oตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB
20 [GP] BD1.6 ค121ท 2551 oทั่วทุกถิ่น กินอยู่ปลอดภัยกับ อย.
21 [A] VCD32 ค121น 2553 oแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง
22 [GP] BD1.6 ค121น 2545 oแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
23 [C] TP983 ค121น 2555 oแนวทางการประเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
24 [C] TP983 ค121น 2555 oแนวทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด (สำหรับประชาชน)
25 [GP] BD1.6 ค121น 2547 oแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ฉบับภาษาไทย)
26 [GP] AD1.6 ค121ผ 2553 oแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศด้านเครื่องสำอาง พ.ศ. 2553-2557
27 oพจนานุกรมความสามารถเชิงสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
28 [K] KB5 ค121พ 2535 oพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 โดยกองควบคุมเครื่องสำอาง
29 [K] KB5 ค121พ 2559 oพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
30 [K] KB5 ค121ร 2555 oรวมกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง (ฉบับภาษาไทย)
31 [R] RC1.6 ค121ร 2530 oรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และสารเรืองแสง (ฟลูออเรสเซนซ์) ในผ้าอนามัย
32 [R] RC1.6 ค121ร 2535 oรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การเฝ้าระวังสภาวะความคงตัวของฟลูออไรด์ ในยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
33 [R] RC1.6 ค121ร 2535 oรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาหาปริมาณเพอร์ชัลเฟตในผงฟอกสีผมและน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
34 [R] RC1.6 ค121ร 2535 oรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยจากการใช้แชมพูสระผม (เดือน ตุลาคม 2532 - เดือน กันยายน 2533)
35 [R] RC1.6 ค121ร 2533 oรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาสีฟันชนิดผง
36 [R] RC1.6 ค121ร 2535 oรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอาง (เดือนมิถุนายน 2533-เดือนกันยายน 2534)
37 [C] TP983 ว426ส 2547 oสมุนไพรธรรมชาติที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เล่ม 1
38 [C] TP983 ว426ส 2547 oสมุนไพรธรรมชาติที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เล่ม 2
39 [K] KB5 ค121ส 2537 oสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง
40 [K] KB5 ค121ส 2535 oสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
41 [GP] BD1.6 ค121ห 2559 oหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง
42 [C] TP983 ค121ห 2555 oหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
43 [GP] BD1.6 ค121ห 2537 oหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง
44 [GP] BD1.6 ค121ห 2543 oหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป
45 [GP] BD1.6 ค121อ 2560 oเอกสารแนะนำการประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางอาเวียน
Main
(Total 11461 Bib)