Result List

Title 1 - 50 of 50

Row Call Number Heading
1 [อวช] WA288 ส898ก.คบ1 2538 oการกระจายอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามพระราชบัญญัติ อาหาร ยา ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ และพระราชกำหนดการป้องกันการใช้สารระเหย ในส่วนภูมิภาค เขต 7
2 [GP] AD1.6 ค121ก 2547 oการตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพด้านอาหาร โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยหน่วยงานตรวจสอบเคลื่อนที่ ประจำปี 2546 : เชิงรับ
3 [GP] AD1.6 ค121ก 2546 oการตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพด้านอาหาร โครงการอาหารปลอดภัย โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ประจำปี 2545
4 [อวช] WA675 อ863ก.คบ4 2552 oการประเมินคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขตตรวจราชการที่ 2 (จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และชัยนาท ) ปีงบประมาณ 2552
5 [อวช] WA695 อ395ก.คบ4 2552 oการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ปี 2545 - 2550
6 [อวช] WA288 ว399ก.คบ1 2538 oการประเมินผลงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขยอดเยี่ยมระดับจังหวัด เขต 1
7 [GP] BD1.6 ศ213ก 2551 oการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ด้วยระบบคุณภาพ ISO/IEC Guide 65
8 [อวช] TP983.คบ5 ว948ก 2561 oการพัฒนาหลักเกณฑ์การรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง สำหรับผู้จดแจ้งตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
9 [K] KB1.6 ค121ก 2561 oการมอบอำนาจและมอบหมายภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
10 [อวช] QV736 พ923ก.คบ4 2553 oการศึกษาความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินรายการวิทยุชุมชนเกี่ยวกับการโฆษณายา หรือ โฆษณาอาหารในเขตตรวจราชการที่ 1 ปีงบประมาณ 2552
11 [อวช] QV776 ส723ก.คบ5 2552 oการศึกษาปัญหาในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
12 [อวช] TP983.คบ5 ว948ก 2561 oการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและใช้เครื่องสำอางของวัยรุ่นผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
13 [R] RC1.6 ป418ก 2538 oการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินอันตรายจากการใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด
14 [อวช] AE1.6 ว399ก.คบ1 2538 oการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบเฝ้าระวังโดยวิธีฝึกตรวจสอบ และทำหลักฐาน (On the Job Training) ณ สถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 [อวช] QV771 พ949ก.คบ5 2552 oการศึกษาสถาณการณ์ปัญหายาแผนโบราณที่ผสมยาสเตียรรอยด์ในเขต 14 (จังหวัด นครราชศรีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ )
16 [R] RH1.6 ส842ก 2554 oการศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคด้านการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
17 [อวช] WA695 ว169ก.คบ4 2552 oการศึกษาสถานที่ผลิตก๋วยเตี๋ยวเพื่อพัฒนาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ในเขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ปีงบประมาณ 2552
18 [R] RH1.6 ศ213ค 2551 oความพึงพอใจในงานและความผุกพันต่อองค์การของเภสัชกรปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
19 [อวช] QV102 ผ179ค.คบ1 2539 oความรู้ สถานการณ์ และการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาบ้า ในเขต 9
20 [GP] BD1.6 ค121ค 2546 oคู่มือการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป
21 [GP] BD1.6 ก318ค 2537 oคู่มือการนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
22 [GP] BD1.6 ค121ค 2548 oคู่มือการปฏิบัติราชการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548
23 [GP] BD1.6 ค121ค 2546 oคู่มือคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
24 [GP] BD1.6 ค121ค 2547 oคู่มือคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ฉบับผู้ว่า CEO)
25 [GP] BD1.6 ค121ค 2546 oคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติยา
26 [R] RH1.6 อ261ค 2546 oโครงการศึกษาวิจัย การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น (กทม.) เกี่ยวกับการมอบอำนาจงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม พ.ร.บ. อาหาร 2522
27 [R] RH1.6 ค121ค 2548 oโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการมอบอำนาจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
28 [GP] AC1.6 ค121ค 2547 oโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
29 [อวช] WA288 ส579ง.คบ3 2538 oงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ภายหลังการกระจายอำนาจ/ มอบอำนาจสู่ส่วนภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
30 [GP] BD1.6 ค121ท 2551 oทั่วทุกถิ่น กินอยู่ปลอดภัยกับ อย.
31 [อวช] WA110 ภ545น.คบ3 2539 oแนวทางการเก็บตัวอย่างถุงยางอนามัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้เทคนิควิธีการซักตัวอย่างแบบ Random Sampling
32 [อวช] BD1.6 ส854น.คบ3 2537 oแนวทางการตรวจสอบการเก็บตัวอย่างอาหารและยาสำหรับเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร และพระราชบัญญัติยาทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ
33 [อวช] WA525 น725น.คบ5 2552 oแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานตามหลักการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
34 [อวช] WA525 ร124ป.คบ4 2552 oปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการประสานงานข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอิเล็กทรอนิกส์ภายในกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
35 [อวช] QV736 ธ231ป.คบ2 2537 oปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพยาของโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน
36 [GP] AD1.6 ด422ผ 2549 oผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มจังหวัดที่ 8
37 [R] RF1.6 ค121ผ 2547 oผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารกลุ่มเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารแอฟลาทอกซิน
38 [GP] AD1.6 ค121ผ 2547 oผลการวิเคราะห์สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหาร (Food Safety)
39 [GP] AD1.6 ค121ผ 2547 oผลการวิเคราะห์สถานการณ์การปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ (Food Safety)
40 [A] CD56 ค121ร 2548 oรวมกฎหมายอาหารและยา (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)
41 [อวช] WA288 ป467ส.คบ3 2538 oสภาวการณ์งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขภายหลังการกระจายอำนาจ/ มอบอำนาจสู่ส่วนภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในเขตสาธารณสุขที่ 6
42 [G] G24 ค121ส 2546 oสรุปข้อมูลความปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง Internet (ตุลาคม 2545- กันยายน 2546)
43 [GP] AC1.6 ค121ส 2549 oสรุปผลการจัดอบรม โครงการพัฒนาผู้ผลิตยาแผนโบราณในกลุ่มจังหวัดที่ 6 - 7 (เขต 5) ประจำปี 2549
44 [GP] AD1.6 ณ322ส 2549 oสรุปผลการดำเนินงาน คบ. กลุ่มจังหวัดที่ 6,7 (เขต 5) ประจำปีงบประมาณ 2549
45 [GP] AD1.6 ค121ส 2552 oสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2552
46 [GP] AD1.6 ค121ส 2559 oสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2559
47 [GP] AC1.6 ค121อ 2550 oเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน ปีงบประมาณ 2550
48 [GP] BD1.6 ศ213อ 2551 oเอกสารระบบคุณภาพในการกำกับดูแลด้านอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 22 กระบวนงาน
49 [อวช] WA697 ส898อ.คบ3 2535 oเอกสารวิชาการ เรื่องการวิเคราะห์จุดวิกฤตในขั้นตอนการผลิตก๋วยเตี๋ยว และแนวทางการควบคุม
50 [อวช] WA288 ย355อ.คบ1 2538 oเอกสารวิชาการเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค
Main
(Total 11461 Bib)