Result List

Title 1 - 50 of 80

Row Call Number Heading
1 oTrade Insight
2 [GP] AD1.6 ก351ก 2536 oกรอบอัตรากำลัง
3 [GP] AD1.6 ก351ก 2536 oกรอบอัตรากำลัง
4 [R] RH1.6 ค121ก 2541 oการประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการอ่านฉลากก่อนซื้อ ปี2541
5 [อวช] WA715 ส759ก.ฆ5 2539 oการปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการโฆษณาและจำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2527 และการดำเนินงาน
6 [GP] AD2.27 ล517ก 2545 oการพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค
7 [R] RD1.6 ค121ก 2546 oการศึกษาประเมินการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับยารักษาและป้องกันโรค : กรณีศึกษา 5 อำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 [อวช] WA525 จ456ก.ฆ4 2553 oการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบและส่องทางในการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บริโภคศึกษาเฉพาะกรณี เว็บไซต์ WWW. oryor.com
9 [GP] BD1.6 ค121ก 2556 oกินดี ใช้เป็น คนไทยไกลโรค
10 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oกินเป็น ใช้เป็น ปลอดภัย
11 [GP] BD1.6 ค121ข 2551 oขบวนการ อย.น้อย
12 [GP] BD1.6 ค121ข 2551 oขบวนการ อย.น้อย ภาค 2
13 oข่าว อย.
14 [G] G24 ค121ข 2541 oข่าวเพื่อมวลชน รวมเล่มปีงบประมาณ 2541
15 [G] G24 ค121ข 2541 oข่าวเพื่อสื่อมวลชน ข่าวแจกทั่วไป (ฉบับรวมเล่ม)
16 [GP] BD1.6 ค121ข 2556 oไขข้อสงสัย 200 คำถาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
17 [GP] BD1.6 ค121ค 2550 oครอบครัวหรรษา ไขปัญหา อย.
18 [GP] BD1.6 ค121ค 2552 oครอบครัวอลวนคนอลเวง
19 [GP] BD1.6 ค121ค 2552 oคลายข้อสงสัย เรื่อง นอ..มอ..นม
20 [GP] BD1.6 ค121ค 2552 oคลายข้อสงสัย เรื่อง นอ..มอ..นม (ฉบับปรับปรุง)
21 [อวช] QV835 น626ค.ย5 2546 oความเข้าใจและปัญหาของฉลากยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จในมุมมองของผู้บริโภคและนักวิชาการ
22 [R] RG1.6 พ517ค 2554 oความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
23 [GP] BD1.6 ค121ค 2552 oคู่มือ อย. น้อย
24 [GP] BD1.6 ค121ค 2555 oคู่มือ อย.น้อย ชุด "รู้แล้ว...บอกต่อ"
25 [GP] BD1.6 ค121ค 2555 oคู่มือ อย.น้อย ชุด "รู้แล้ว...บอกต่อ" ฉบับมัธยมศึกษา
26 [GP] BD1.6 ค121ค 2556 oคู่มือการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (ที่ไม่ข่ายโรงงาน) ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น หรือ Primary GMP
27 [GP] BD1.6 ค121ค 2548 oคู่มือการจัดกิจกรรม อย. น้อย
28 [GP] BD1.6 ค121ค 2553 oคู่มือปฎิบัติงาน รพ.สต. บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง
29 [GP] BD1.6 ค121ค 2554 oคู่มือปฏิบัติงาน อสม. ชุด อสม. พลังยิ่งใหญ่ คนไทยปลอดภัยบริโภค (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
30 [GP] BD1.6 ค121ค 2555 oคู่มือปฏิบัติงาน อสม. ชุด อสม. พลังยิ่งใหญ่ คนไทยปลอดภัยบริโภค (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
31 [GP] BD1.6 ค121ค 2552 oเคล็ด (ไม่) ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรู้เท่าทันโฆษณา
32 [GP] BD1.6 ค121ค 2553 oเคล็ด (ไม่) ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรู้เท่าทันโฆษณา ฉบับปรับปรุง
33 [อวช] WA288 ผ662ค.ฆ4 2546 oโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ 2545
34 [R] RH1.6 ค121ค 2557 oโครงการวิจัยสถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภค
35 [GP] AD1.6 ค121ค 2539 oโครงการสายด่วนผู้บริโภคกับ อย. : โครงการนำร่องในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
36 [GP] BD1.6 ค121จ 2552 oจริงใจ ยอด อสม. : ชุด งานนี้ไม่มีถูกหลอก
37 [GP] BD1.6 ค121จ 2552 oจริงใจ ยอด อสม. : ชุด รู้ไว้ปลอดภัยแน่
38 [GP] BD1.6 ค121จ 2552 oจาก อย. น้อย ถึงเพื่อน : คู่มือเพื่อความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยในการบริโภค
39 [A] CD58 ค121ฉ 2550 oฉลากโภชนาการ
40 [GP] BD1.6 ค121ช 2550 oชมรมนี้ไม่มีถูกหลอก (จริงอ่ะ)
41 [GP] BD1.6 ค121ช 2550 oชวนยิ้ม ชวนคิดสักนิดกับ อย.
42 [A] CD59 ค121ช 2551 oใช้ยาอย่างไร ปลอดภัยแน่นอน
43 [GP] BZ1.6 ก344น 2531 oแนะนำสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
44 [K] KB1 ค121ป 2522 oประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ฉบับที่ 1-- ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2522)
45 [GP] BD1.6 ค121ป 2545 oเปิดรหัสสายด่วน อย. 1556 : เล่ม 1 (เมนู 1) สาระน่ารู้ด้านยา
46 [GP] BD1.6 ค121ป 2545 oเปิดรหัสสายด่วน อย. 1556 : เล่ม 2 (เมนู 2) สาระน่ารู้ด้านอาหาร
47 [GP] BD1.6 ค121ป 2545 oเปิดรหัสสายด่วน อย. 1556 : เล่ม 3 (เมนู 3) สาระน่ารู้ด้านเครื่องสำอาง
48 [GP] BD1.6 ค121ป 2545 oเปิดรหัสสายด่วน อย. 1556 : เล่ม 4 (เมนู 4) สาระน่ารู้ด้านเครื่องมือแพทย์
49 [GP] BD1.6 ค121ป 2545 oเปิดรหัสสายด่วน อย. 1556 : เล่ม 5 (เมนู 5) สาระน่ารู้ด้านวัตถุเสพติด
50 [GP] BD1.6 ค121ป 2545 oเปิดรหัสสายด่วน อย. 1556 : เล่ม 6 (เมนู 6) สาระน่ารู้ด้านวัตถุอันตรายในบ้านเรือน และเมนู 12 สาระน่ารู้ด้านพิษวิทยา
Main
(Total 11461 Bib)