Result List

Title 1 - 50 of 258

Row Call Number Heading
1 [GP] AY1.6 O32a 2015 oAnnual Report 2015 Food and Drug Administration
2 [GP] AY1.6 O32a 2016 oAnnual Report 2016 Food and Drug Administration
3 [GP] AY1.6 O32a 2017 oAnnual Report 2017 Food and Drug Administration
4 [G] G23 ศ471d 2555 oDigital Library ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 [GP] BD1.6 ค121e 2554 oe-Learning อย. เรียนรู้ง่าย เพียงปลายนิ้ว..Click!!
6 [D] QZ42 ค121s 2545 oSpontaneous Report of Adverse Drug Reactions 1998-1999
7 [GP] AD1.6 ค121ก 2557 oกรอบการสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) และแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการหมุนเว...
8 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องมือแพทย์ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
9 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
10 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
11 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุเสพติด สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
12 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
13 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
14 [อวช] WA525 ส769ก.ช5 2553 oการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
15 [K] KB2 ค121ก 2543 oการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2542
16 [R] RF1.6 ท474ก 2530 oการปนเปื้อนอฟลาทอกซินในอาหารสำเร็จรูปที่ทำจากถั่ว
17 [GP] AC1.6 ค121ก 2544 oการประชุมวิชาการ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2544 เรื่อง อย. กับงาน คบส. ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ
18 [R] RG1.6 ศ471ก 2546 oการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
19 [อวช] WA695 อ621ก.ช5 2552 oการประยุกต์ระบบ HACCP เพื่อการจัดการความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล
20 [T] WA240 ค121ก 2530 oการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา การเกิดพิษจากสารกำจัดแมลง
21 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการเผยแพร่และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
22 [GP] AD1.6 ค121ค 2547 oการเฝ้าระวังปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านยา
23 [อวช] QW805 ว582ก.ช7 2554 oการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) 2009 ในบุคลากรทางการแพทย์ ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย
24 [A] VCD14 ค121ก 2549 oการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
25 [R] RG1.6 จ324ก 2551 oการวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรณีศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551
26 [G] G22 ค121ก 2542 oการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2542
27 [R] RG1.6 ค121ก 2549 oการศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาตนเองของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
28 [R] RF1.6 ญ251ก 2535 oการศึกษาวิจัยที่มาของการปนเปื้อนสารหนูในกุ้งแห้ง
29 [R] RD1.6 ค121ก 2543 oการศึกษาสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาของประเทศไทย ปี 2543
30 [GP] AC1.6 ค121ก 2546 oการสัมมนาผลการดำเนินงานปี 2546 และแนวทางการดำเนินงานปี 2547 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 14 - 16 กันยายน 2546 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
31 [G] G26 ค121ข 2557 oข้อกำหนดระบบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา: 2557
32 [GP] AB1.6 ค121ข 2545 oข้อมูลชุมชนแหล่งผลิต ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2543 - 2545
33 [GP] AJ1.6 ก344ข 2545 oข้อมูลพื้นฐาน จำนวนบุคลากร ประชากร และสถานประกอบการ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 75 จังหวัด
34 [GP] AD1.6 ค121ข 2550 oข้อมูลวิวัฒนาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปี พ.ศ. 2465-2550 (ฉบับรวมทุกผลิตภัณฑ์-เพื่อการทวนสอบ)
35 [GP] AJ1.6 ค121ข 2536 oข้อมูลสถิติอาหารและยา พ.ศ. 2536
36 [GP] AD1.6 ค121ข 2548 oข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551
37 oข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
38 [GP] AC1.6 ค121ค 2542 oความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน คบส. สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
39 [T] QV600 ค121ค 2556 oคู่มือการจัดการเรียนรู้ ฉลาก ฉลาดรู้ ฉลาดใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
40 [GP] BD1.6 ค121ค 2545 oคู่มือการจัดซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2545
41 [D] WR165 ช532ค 2542 oคู่มือการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์ความผิดปกติทางระบบผิวหนัง (Skin Disorders)
42 [D] WR165 ช532ค 2548 oคู่มือการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์ความผิดปกติทางระบบผิวหนัง (Skin Disorders) ฉบับปรับปรุง
43 [GP] BD1.6 ค121ค 2550 oคู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากร (กันยายน 2550)
44 [GP] BD1.6 ค121ค 2550 oคู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากร (สิงหาคม 2550)
45 [GP] AD1.6 ค121ค 2552 oคู่มือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
46 [GP] BD1.6 ค121ค 2557 oคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการเจรจาและ/หรือ ประชุมระหว่างประเทศ
47 [GP] BD1.6 ค121ค 2544 oคู่มือแนะนำการจัดซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2544
48 [C] TP983 ค121ค 2543 oคู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
49 [D] QV760 ค121ค 2543 oคู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
50 [F] WA695 ค121ค 2543 oคู่มือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
Main
(Total 11461 Bib)