Result List

Title 1 - 25 of 25

Row Call Number Heading
1 [อวช] WA546 ช356ก.คบ4 2552 oการประเมินความรู้วิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครด้านการจัดทำเอกสารคุณภาพ : ยาจากสมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
2 [อวช] WA695 อ395ก.คบ4 2552 oการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ปี 2545 - 2550
3 [GP] BD1.6 ค121ก 2545 oการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฎหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
4 [GP] AB1.6 ค121ข 2545 oข้อมูลชุมชนแหล่งผลิต ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2543 - 2545
5 [C] TP983 ค121ค 2543 oคู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
6 [D] QV760 ค121ค 2543 oคู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
7 [F] WA695 ค121ค 2543 oคู่มือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
8 [F] WA695 ค121ค 2545 oคู่มือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับปรับปรุง)
9 [R] RD1.6 ค121ค 2549 oโครงการนำร่องการศึกษาการกำกับดูแลการนำเข้ายาปฏิชีวนะ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยของประเทศไทย
10 [R] RT1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีในแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
11 o"ที่ปรึกษาใกล้มือ" : คู่มือวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
12 [GP] BD1.6 ค121ม 2552 oมาตรฐาน อย. ตอน "สถานที่ผลิตวิสาหกิจผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนแบบอาคารแถวหลายชั้น"
13 [R] RD1.6 จ624ร 2552 oรายงานการวิจัย ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน ของผู้นำวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน ปี 2552
14 [GP] AD1.6 ค121ร 2547 oรายงานโครงการ "การศึกษาและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน"
15 [GP] AD1.6 ค121ร 2545 oรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2543-2545
16 [GP] AD1.6 ค121ร 2547 oรายงานสรุปโครงการ "การศึกษาและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน" ประจำปี 2547
17 [GP] AD1.6 ค121ร 2548 oรายงานสรุปโครงการ "การศึกษาและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน" (เล่มที่ 2)
18 [GP] AD1.6 ค121ร 2547 oรายงานสรุปโครงการ "การศึกษาและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน" (เล่มที่ 1)
19 [GP] AD1.6 ค121ร 2547 oรายงานสรุปโครงการ "การศึกษาและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน" (เล่มที่ 2)
20 [A] VCD29 ค121ส 2550 oสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
21 [A] VCD28 ค121ส 2550 oสถานที่ผลิตยาจากสมุนไพร
22 [A] VCD30 ค121ส 2550 oสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย
23 [A] VCD27 ค121ส 2550 oสถานที่ผลิตอาหาร
24 [R] RF1.6 ค121ส 2547 oสรุปรายงานผล โครงการศึกษาวิเคราะห์คุณภาพสุราชุมชนตามมาตรการเฝ้าระวัง
25 oเอกสารประกอบการอบรม : ทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปี 2548 ภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) สนองนโยบายรัฐ "ขจัดความยากจน"
Main
(Total 11461 Bib)