Result List

Title 1 - 8 of 8

Row Call Number Heading
1 [R] RD1.6 ค121ค 2549 oโครงการนำร่องการศึกษาการกำกับดูแลการนำเข้ายาปฏิชีวนะ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยของประเทศไทย
2 [R] RT1.6 ค121ค 2547 oโครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
3 [R] RT1.6 ค121ค 2550 oโครงการศึกษาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการสารเคมีตามระบบสากลการจัดกลุ่มและติดฉลาก : การสำรวจทัศนคติและความเข้าใจของประชากรไทย
4 [R] RT1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีในแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
5 [GP] AD1.6 ค124ร 2556 oรายงานการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554)
6 [GP] AC1.6 ค121ส 2549 oสรุปการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง GHS : การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการสารเคมีตามระบบสากล
7 [GP] AC1.6 ค121ส 2550 oสรุปการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำระบบสากล GHS ไปปฏิบัติ
8 [GP] AD1.6 ค126ส 2548 oสรุปข้อมูลสถานการณ์เพื่อการจัดการสารเคมีของประเทศไทย พ.ศ. 2548
Main
(Total 11461 Bib)