Result List

Title 1 - 13 of 13

Row Call Number Heading
1 [G] G00 ค121ก 2545 oการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
2 [A] CD28 ค121ก 2545 oการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) (CD-ROM)
3 [GP] BD1.6 ค121ท 2550 oทะเบียนรายชื่อและรหัสกระบวนงานการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4 [A] CD21 ค121น 2545 oแนะนำระบบบริการยื่นคำขอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา e-Submission
5 [A] CD29 ค121น 2545 oแนะนำเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6 [A] CD22 ค121ร 2545 oระบบศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 0 2590 7000
7 [GP] AD1.6 ค121ร 2545 oระบบสารสนเทศ คบส. ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2545
8 [อวช] G24 ศ471ร.ช6 2540 oรายงานการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำระบบเอกสารของห้องสมุด อย.
9 [อวช] AA1.6 ผ662ร.ช6 2542 oรายงานข้อมูลเอกสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10 [R] RG1.6 ค121ร 2547 oรายงานความพึงพอใจในการใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ปี 2547
11 [GP] AC1.6 ค121ส 2545 oสรุปผลการประชุมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 กับ อย. ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
12 [GP] AC1.6 ค121อ 2544 oเอกสารการสัมมนา แผนปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2545 ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2544 ณ โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (เล่ม 1)
13 [GP] AC1.6 ค121อ 2544 oเอกสารการสัมมนา แผนปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2545 ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2544 ณ โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (เล่ม 2)
Main
(Total 11461 Bib)