Result List

Title 1 - 50 of 123

Row Call Number Heading
1 [G] G24 ค121ส 2550 o10 คำถามน่ารู้กับทริปส์
2 [D] QV744 ค121 2539 oGMP กองควบคุมยา
3 [D] QV 20.5 ค121i 2543 oICH Good Clinical Practice Guidline ฉบับภาษาไทย
4 [GP] BD1.6 ค121s 2544 oSOP การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่
5 [GP] BD1.6 ค121s 2541 oSOP ทะเบียนยาใหม่ : คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาใหม่
6 [K] KB2 ค121ก 2539 oกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
7 [K] KB2 ค121ก 2542 oกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เล่ม 2 (พ.ศ. 2540 - 2542)
8 [K] KB2 ค121ก 2545 oกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เล่ม 3
9 [GP] BD1.6 ค121ก 2546 oการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนยา
10 [อวช] WS366 ธ581ก.ย10 2552 oการใช้ยาในเด็ก
11 [อวช] QV95 ว251ก.ย10 2552 oการทบทวนความปลอดภัยในการใช้ยาแอสไพรินจากกลุ่มอาการรายย์
12 [อวช] QV778 ส238ก.ย11 2553 oการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการฉายรังสี
13 [G] G24 ค121ก 2551 oการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา
14 [R] RD1.6 ค121ก 2551 oการประเมินผลโครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ในจังหวัดสระบุรี
15 [อวช] QV95 ว288ก.ย10 2553 oการพัฒนาทบทวนทะเบียนตำรับยา กรณีศึกษายาแอสไพริน
16 [อวช] QV354 ส816ก.ย11 2551 oการพัฒนาแนวทางการออกแบบผังสถานที่ผลิตยากลุ่มเพนิซิลลินและยากลุ่มเซฟาโลสปอรินชนิดรับประทาน
17 [อวช] QV350 อ383ก.ย11 2551 oการพัฒนาระบบการกำกับดูแลยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
18 [GP] AC1.6 ว288ก 2538 oการพัฒนาระบบงานกองควบคุมยา
19 [อวช] QV20.5 ศ457ก.ย12 2553 oการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี NIR (Near Infrared) ในการตรวจสอบยาเบื้องต้น
20 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (กองควบคุมยา)
21 [อวช] QV268 ร375ก.ย10 2552 oการศึกษาวิเคราะห์ทะเบียนตำรับยาปัจจุบันสำหรับสัตว์ที่มียา Kanamycin เป็นตัวยาสำคัญในตำรับ
22 [อวช] QV350 พ291ก.ย10 2551 oการศึกษาวิเคราะห์เพื่อทบทวนทะเบียนตำรับยา Doxycycline ในสัตว์
23 [R] RD1.6 ค121ก 2550 oการศึกษาวิจัยคุณภาพยาเม็ดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
24 [R] RD1.6 ศ485ก.ย1 2538 oการศึกษาวิจัยสูตรตำรับยา ORS
25 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
26 [GP] BD1.6 ค121ก 2543 oเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา
27 [D] QV32 ค121ข 2547 o"ข้อกำหนดด้านคุณภาพมาตรฐานและชุดเอกสารขึ้นทะเบียน" สำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาในภูมิภาคอาเซียน
28 [K] KC1.6 ส761ค 2550 oความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ความตกลงทริปส์) (1994)
29 [K] KC1.6 ส761ค 2551 oความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
30 oคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 1055/2561 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
31 [GP] BD1.6 ค121ค 2553 oคำแนะนำเพื่อการจัดทำรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์และรูปแบบมาตรฐานของรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
32 [D] QV38 ค121ค 2553 oคำแนะนำสำหรับผู้ประเมินรายงานการศีกษาชีวสมมูลในมนุษย์และแบบประเมินรายงานการศึกษาชีวสมมูล
33 oคู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ (Generic Drugs) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2547)
34 [GP] BD1.6 ค121ค 2547 oคู่มือการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ Transfer
35 [GP] BD1.6 ค121ค 2551 oคู่มือการโฆษณาขายยา ปี 2551
36 [GP] BD1.6 ค121ค 2546 oคู่มือการโฆษณายา
37 [GP] BD1.6 ค121ค 2541 oคู่มือการจัดเตรียมเอกสาร การขออนุญาตสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทุกประเภท
38 [D] WB330 ค121ค 2543 oคู่มือการใช้ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
39 [D] QV738 ค124ค 2553 oคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
40 [D] QV738 ค124ค 2553 oคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาระบบประสาทส่วนกลาง เล่ม 1
41 [D] QV738 ค124ค 2552 oคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เล่ม 1 : ยาระบบทางเดินอาหาร
42 [D] BD1.6 ค121ค 2529 oคู่มือการตรวจวิเคราะห์ยาเบื้องต้น
43 [อวช] QV20.5 ป511ค.ย10 2553 oคู่มือการยื่นคำขออนุญาตในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก
44 [D] QV38 ค121ค 2552 oคู่มือการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา
45 [D] QV754 ค121ค 2542 oคู่มือความรู้เบื้องต้น "ความคงสภาพ (Stability) ของยาและแนวทางการเก็บรักษายา ให้คงสภาพที่ดี"
46 [GP] BD1.6 ส768ค 2544 oคู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร
47 [GP] BD1.6 ค121ค 2547 oคู่มือตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์การผลิตยาจากสมุนไพรตามสุขลักษณะที่ดี
48 [GP] BD1.6 ส761ค 2553 oคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี)
49 [GP] BD1.6 ค121ค 2545 oคู่มือสำหรับการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ (ที่เป็นสมุนไพรเดี่ยว)
50 [อวช] QV744 พ125ค.ย8 2546 oโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตยาของโรงงานยาให้เป็นไปตาม cGMP (พ.ศ. 2541 - 2545)
Main
(Total 11461 Bib)