Result List

Title 1 - 50 of 57

Row Call Number Heading
1 [R] RD1.6 ภ488ก 2545 oการจำหน่ายยาแผนโบราณในร้านขายของชำจังหวัดสตูล
2 [R] RD1.6 ค121ก 2549 oการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
3 [R] RD1.6 ค121ก 2551 oการประเมินผลโครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use ในจังหวัดสระบุรี
4 [R] RD1.6 จ468ก 2538 oการเปรียบเทียบคุณภาพยาสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานได้มาตราฐาน GMP และที่ไม่ได้มาตราฐาน GMP
5 [R] RD1.6 ป445ก 2530 oการพัฒนามาตรการทางกฎหมายในด้านยารักษาโรค ชีววัตถุและสมุนไพร
6 [R] RD1.6 ส739ก 2553 oการวิเคราะห์ความแตกต่างของสถานการณ์การเก็บและกระจายยาของภาคธุรกิจด้านยาในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับร่างหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและจัดเก็บยา”
7 [R] RD1.6 ย426ก 2536 oการวิจัยทดลองเพื่อพัฒนาวิธีการนำเมล็ดน้อยหน่ารักษาโรคเหาเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
8 [R] RD1.6 ส823ก 2544 oการศึกษาการติดตามข้อมูลการใช้ยา Cisapride แบบ intensive monitoring ในโรงพยาบาล
9 [R] RD1.6 ค121ก 2546 oการศึกษาประเมินการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับยารักษาและป้องกันโรค : กรณีศึกษา 5 อำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 [R] RD1.6 ช337ก 2548 oการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ยาแก้ไอ Dextromethophan ในทางที่ผิด
11 [R] RD1.6 พ125ก 2546 oการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัตถุดิบยา Enalaprill Maleate ที่ใช้ผลิตยาของประเทศไทย
12 [R] RD1.6 ว152ก 2556 oการศึกษามาตรการการแก้ไขปัญหาการใช้วัตถุออกฤทธิ์กลุ่มเบนโซไดอะซีปินส์ในทางที่ผิด
13 [R] RD1.6 ว152ก 2556 oการศึกษารูปแบบการใช้ยาและสารเสพติดหลายชนิดร่วมกัน
14 [R] RD1.6 ค121ก 2550 oการศึกษาวิจัยคุณภาพยาเม็ดและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร
15 [R] RD1.6 ค121ก 2526 oการศึกษาวิจัยปัญหา การติดยา แก้ปวดลดไข้ หรือยาอื่นๆใน(กรรมกร)โรงงานอุตสาหกรรม
16 [R] RD1.6 ม453ก 2540 oการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขต่อการใช้ยาลดความอ้วนกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในสถานพยาบาลเอกชน
17 [R] RD1.6 ศ485ก.ย1 2538 oการศึกษาวิจัยสูตรตำรับยา ORS
18 [R] RD1.6 ส881ก 2542 oการศึกษาวิจัยอุบัติการณ์การเกิดและความสัมพันธ์กับการใช้ยาของอาการแพ้ทางผิวหนังในกลุ่ม Stevens-Johnson Syndrome
19 [R] RD1.6 ค121ก 2543 oการศึกษาสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาของประเทศไทย ปี 2543
20 [R] RD1.6 พ249ก 2540 oการศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเม็ดสเตียรอยด์
21 [R] RD1.6 ส816ก 2544 oการสั่งใช้ยาแก้หวัดสูตรผสมที่มี ฟีนิลโปรปาโนลามีน (พีพีเอ) ในโรงพยาบาลและร้านยา
22 [R] RD1.6 ค121ค 2549 oโครงการนำร่องการศึกษาการกำกับดูแลการนำเข้ายาปฏิชีวนะ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยของประเทศไทย
23 [R] RD1.6 ค121ค 2547 oโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ การศึกษาชีวสมมูลในประเทศไทย รอบระยะเวลา ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 29 ตุลาคม 2547
24 [R] RD1.6 ค121ค 2530 oโครงการวิจัย " Primary Scheening System Project " การตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นของยากดประสาทส่วนกลาง กลุ่ม BARBITURATES และ NON - BARBITURATES
25 [R] RD1.6 ส818ค 2537 oโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการติดยาแอสไพรินชนิดซองของชายวัยแรงงานในหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี
26 [R] RD1.6 S941ค 2543 oโครงการศึกษาอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่คัดเลือก 21 แห่ง
27 [R] RD1.6 ค121ค 2547 oโครงการสำรวจความพร้อมและศักยภาพของห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินการ การศึกษาชีวสมมูลในประเทศไทย รอบระยะเวลาตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 29 ตุลาคม 2547
28 [R] TS1.6 ว582ป 2544 oปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของเภสัชกร ในการทำงานบริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยา
29 [R] RD1.6 ท228พ 2537 oพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทระบบประสาทส่วนกลางของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ห้าง ร้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร
30 [R] RD1.6 ว663ร 2548 oรายงาน ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสมุนไพรที่มีการพัฒนาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร)
31 [R] RD1.6 จ624ร 2552 oรายงานการวิจัย ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน ของผู้นำวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน ปี 2552
32 [R] RD1.6 ส266ร 2538 oรายงานการวิจัยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขเรื่องการสำรวจยาเม็ดสเตียรอยด์ในยาชุดแก้ปวดเมื่อยที่มีจำหน่ายในร้านขายของชำในหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
33 [R] RD1.6 ร167ร 2544 oรายงานการวิจัยทัศนคติและประสบการณ์การใช้ยาชื่อสามัญที่ผลิตในประเทศ
34 [R] RD1.6 ค121ร 2544 oรายงานการวิจัยทำเนียบการวิจัยชีวสมมูลของยาที่ผลิตในประเทศไทย
35 [R] RD1.6 ส768ร 2538 oรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการละลายของยาเม็ด Terfenadine ที่ผลิตในประเทศไทย
36 [R] RD1.6 ว687ร 2538 oรายงานการศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสารเรื่องยาชุดของประชาชน : กรณีศึกษาอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
37 [R] RD1.6 ญ251ร 2538 oรายงานการศึกษาเรื่อง แนวคิดในการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของอาหารเพื่อการส่งออก
38 [R] RD1.6 ค121ร 2543 oรายงานการศึกษาวิจัย เพื่อจัดทำเกณฑ์การแบ่งประเภทยา
39 [R] RD1.6 ค121ร 2538 oรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ด Bisacodyl
40 [R] RD1.6 ศ459ร 2530 oรายงานการศึกษาวิจัยความคงสภาพของยา II การประเมินความเชื่อถือในการกำหนดอายุของยาปฏิชีวนะบางชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด
41 [R] RD1.6 พ925ร 2538 oรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการสั่งใช้ยาใหม่กลุ่มยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
42 [R] RD1.6 ส882ร 2539 oรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยการกระจายยาของกลุ่มยาใหม่ ในระบบบริการสาธารณสุข
43 [R] RD1.6 ภ545ร 2539 oรายงานการสำรวจเร่งด่วนในการจำหน่าย Diazepam
44 [R] RD1.6 ค121ร 2554 oรายงานโครงการเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) 2009 ในบุคลากรทางการแพทย์ ใน 4 จังหวัด ที่คัดเลือกของประเทศไทย
45 [R] RD1.6 จ533ร 2547 oรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลสิทธิบัตรยาแผนปัจจุบัน
46 [R] RD1.6 ภ799ร 2548 oรายงานประเมินความปลอดภัยของยาต้านจุลชีพกลุ่ม Fluoroquinolones
47 [R] RD1.6 ส829ร 2537 oรายงานผลการวิจัย ระบบการจัดหาและกระจายยาในประเทศไทย
48 [R] RD1.6 ค121ร 2530 oรายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการสั่งใช้ยาโอปิเอต ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
49 [R] RD1.6 ค121ร 2530 oรายงานผลการวิจัยเรื่อง วิธีประเมินสถานการณ์การระบาดของวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในหมู่ผู้บริโภค
50 [R] RD1.6 ค121ร 2548 oรายงานผลการศึกษา : โครงการศึกษาความชุกและอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่คัดเลือก
Main
(Total 11461 Bib)