Result List

Title 1 - 50 of 51

Row Call Number Heading
1 [R] RF1.6 ป621ก 2546 oการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนด้านอาหารในเขตจังหวัดสิงห์บุรี
2 [R] RF1.6 ท151ก 2547 oการได้รับสารแคฟเฟอีนจากผลิตภัณฑ์ที่มีแคฟเฟอีนและการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีแคฟเฟอีนของประเทศต่างๆ
3 [R] RF1.6 ท474ก 2530 oการปนเปื้อนอฟลาทอกซินในอาหารสำเร็จรูปที่ทำจากถั่ว
4 [R] RF1.6 ค121ก 2532 oการผลิตไข่เยี่ยวม้าโดยไม่ใช้สารประกอบตะกั่ว
5 [R] RF1.6 ม151ก 2540 oการวิจัยสำรวจความรู้เรื่องกฎหมายอาหารของผู้ที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
6 [R] RF1.6 จ468ก 2540 oการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การโฆษณาขนมกับพฤติกรรมบริโภคขนมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
7 [R] RF1.6 ญ251ก 2539 oการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องคุณภาพและความสมประโยชน์ของซุปไก่สกัด
8 [R] RF1.6 ท364ก 2539 oการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภคบรรจุขวด
9 [R] RF1.6 ส664ก 2538 oการศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ภาชนะโฟมบรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
10 [R] RF1.6 ญ251ก 2528 oการศึกษาวิจัยการใช้สารฟอกสีในน้ำตาลมะพร้าว
11 [R] RF1.6 ค121ก 2532 oการศึกษาวิจัยคุณภาพของน้ำผึ้งในประเทศไทย
12 [R] RF1.6 ญ251ก 2535 oการศึกษาวิจัยที่มาของการปนเปื้อนสารหนูในกุ้งแห้ง
13 [R] RF1.6 ว169ก 2535 oการศึกษาวิจัยแนวทางการควบคุมแหนมฉายรังสี
14 [R] RF1.6 น276ก 2529 oการศึกษาวิจัยปริมาณตะกั่วในไข่เยี่ยวม้า
15 [R] RF1.6 พ716ก 2537 oการศึกษาวิจัยเรื่อง อายุการเก็บรักษาของอาหารที่พร้อมบริโภคบางชนิด
16 [R] RF1.6 พ716ก 2537 oการศึกษาวิจัยเรื่องโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์
17 [R] RF1.6 ย384ก 2541 oการศึกษาสถานการณ์การใช้สาร Salbutamol ในการเลี้ยงสุกรของประเทศไทย
18 [R] RF1.6 น276ก 2529 oการศึกษาหาปริมาณ Aflatoxin ในน้ำมันที่ใช้ในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
19 [R] RF1.6 ค121ค 2542 oโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพอาหาร (น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็ง และเครื่องดื่ม) เป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อน พ.ศ.2542 โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่
20 [R] RF1.6 ค121ค 2551 oโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร ณ สถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร
21 [R] RF1.6 ช912ค 2550 oโครงการศึกษาและพัฒนาต้นเชื้อผักดองสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชเพื่อการบริโภค
22 [R] RF1.6 ญ251ค 2532 oโครงการศึกษาวิจัยการใช้ยาฆ่าแมลงในปลาเค็ม
23 [R] RF1.6 ค121ค 2534 oโครงการศึกษาวิจัยปริมาณอฟลาทอกซินในนม
24 [R] RF1.6 ค121ค 2526 oโครงการศึกษาวิจัยโลหะหนัก : ระดับปริมาณโลหะหนักในอาหารทะเล
25 [R] RF1.6 ค121ค 2551 oโครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์ ปีงบประมาณ 2551
26 [R] RF1.6 ค121ค 2551 oโครงการสำรวจสถานการณ์ การใช้สีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเลแปรรูปบางชนิด ปีงบประมาณ 2551
27 [R] RF1.6 จ115ป 2539 oปริมาณการใช้สีในขนมเด็ก ที่จำหน่ายในร้านขายของชำในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง
28 [R] RF1.6 ค121ผ 2547 oผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารกลุ่มเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารแอฟลาทอกซิน
29 [R] RF1.6 ค121ผ 2534 oผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อคุณภาพลูกชิ้นเนื้อวัว
30 [R] RF1.6 น647พ 2542 oพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคในต่างจังหวัด
31 [R] RF1.6 ย126ร 2543 oรายงานการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแคฟเฟอีนของคนไทย พ.ศ. 2543
32 [R] RF1.6 ด422ร 2542 oรายงานการศึกษาโครงการตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพด้านอาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ประจำปี 2542
33 [R] RF1.6 ค121ร 2531 oรายงานการศึกษาเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูในสถานที่ผลิตและจำหน่าย ปีงบประมาณ 2530
34 [R] RF1.6 ค121ร 2529 oรายงานการศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาเกี่ยวกับสารพิษตกค้างในอาหาร และความเป็นพิษเคมีวัตถุ 2525- 2528
35 [R] RF1.6 ค121ร 2529 oรายงานการศึกษาวิจัย ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร
36 [R] RF1.6 ค121ร 2519 oรายงานการศึกษาวิจัยคุณภาพมาตรฐานของน้ำตาลทราย
37 [R] RF1.6 จ683ร 2544 oรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป (ลูกชิ้น, ปลาเส้น)
38 [R] RF1.6 ค121ร 2542 oรายงานประเมินผลฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท
39 [R] RF1.6 ช154ร 2542 oรายงานผลการวิจัย การสำรวจสถานะการณ์ของ"บอแร็กซ์"วัตถุห้ามใช้ในอาหาร
40 [R] RF1.6 ร376ร 2549 oรายงานผลการศึกษา โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเสี่ยงที่ต้องบังคับใช้หลักเกณฑ์ จีเอ็มพี (GMP) กฎหมายสำหรับสถานประกอบการอาหารขนาดเล็กและกลุ่มแม่บ้านเกษตรก...
41 [R] RF1.6 ท476ร 2549 oรายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดสารโพลาร์ในน้ำมันปรุงอาหารแบบรวดเร็วโดยเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน
42 [R] RF1.6 ค121ร 2555 oรายงานวิจัยสถานการณ์การแสดงข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศไทย
43 [R] RF1.6 ค121ร 2555 oรายงานวิจัยสถานการณ์การแสดงข้อมูลโภชนาการและปริมาณโซเดียมบนฉลากอาหาร ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมใช้ทันที
44 [R] RF1.6 ค121ร 2521 oรายงานสรุปผลการศึกษาวิจัย การใช้ซัคคารินในอาหาร
45 [F] WA710 จ633ว 2539 oวัตถุดูดออกซิเจนทางเลือกใหม่ ในการยืดอายุการเก็บอาหาร
46 [R] RF1.6 ว734ส 2539 oสถานการณ์การใช้สีในขนมเด็กที่จำหน่ายในร้านขายของชำในเขตกรุงเทพฯและภาคกลาง
47 [R] RF1.6 จ684ส 2545 oสถานการณ์การเลือกซื้ออาหารพร้อมบริโภคทันทีของผู้บริโภคจังหวัดแพร่
48 [R] RF1.6 ณ211ส 2542 oสภาวการณ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขต 12 ปี พ.ศ. 2542
49 [R] RF1.6 ค121ส 2551 oสรุปผลการดำเนินโครงการ สำรวจสถานการ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีน เพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฎหมาย ปี งบประมาณ 2551
50 [R] RF1.6 ค121ส 2550 oสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในโรงงานน้ำแข็งบริโภค กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น
Main
(Total 11461 Bib)