Result List

Title 1 - 9 of 9

Row Call Number Heading
1 [R] RM1.6 ค121ก 2545 oการใช้และประสิทธิภาพน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล
2 [R] RM1.6 อ111ก 2543 oการประเมินสถานการณ์การทำให้อุปกรณ์แพทย์ปราศจากเชื้อ
3 [R] RM1.6 ส753ก 2542 oการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มาขอรับบริการ ในการออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
4 [R] RM1.6 ส842ก 2541 oการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับอุปกรณ์แม่เหล็กเพื่อสุขภาพ
5 [R] RM1.6 ว317ค 2546 oโครงการการจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
6 [R] RM1.6 ส842ร 2545 oรายงานการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งไอน้ำในโรงพยาบาลของรัฐ
7 [R] RM1.6 ว672ร 2547 oรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคงสภาพของถุงมือยางทางการแพทย์
8 [R] RM1.6 ว672ร 2539 oรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความถูกต้องและแม่นยำของเครื่องวัดความดันโลหิต
9 [R] RM1.6 ส842ร 2539 oรายงานการวิจัยเรื่อง การเสื่อมสภาพของถุงยางอนามัยเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เพิ่มการหล่อลื่น
Main
(Total 11461 Bib)