Result List

Title 1 - 22 of 22

Row Call Number Heading
1 [R] RT1.6 ม686ก 2551 oการตรวจสอบและติดตามสารโลหะหนักในน้ำประปา (กรณีสารตะกั่ว)
2 [R] RT1.6 ย411ก 2544 oการประเมินความเสี่ยงจากสารกำจัดแมลงในโรงงานผู้ผลิต
3 [R] RT1.6 ย411ก 2545 oการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
4 [R] RT1.6 ค121ก 2541 oการศึกษาวิจัย การใช้ดิพเทอเร็กซ์ในปลาเค็ม
5 [R] RT1.6 ค121ค 2547 oโครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
6 [R] RT1.6 ค121ค 2552 oโครงการศึกษาความพร้อมการบังคับใช้ GMP วัตถุอันตรายเป็นกฎหมายกับผู้ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ขอบข่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่น และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
7 [R] RT1.6 ค121ค 2551 oโครงการศึกษาแนวทางการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
8 [R] RT1.6 ค121ค 2533 oโครงการศึกษาวิจัยสารพิษตกค้างในอาหาร
9 [R] RT1.6 ค121ค 2550 oโครงการศึกษาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการสารเคมีตามระบบสากลการจัดกลุ่มและติดฉลาก : การสำรวจทัศนคติและความเข้าใจของประชากรไทย
10 [R] RT1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมีในแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
11 [R] RT1.6 ค121ค 2551 oโครงการสำรวจผลจากการกำหนดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
12 [R] RT1.6 บ111 2527 oบทคัดย่อโครงการวิจัยโลหะหนักในอาหาร
13 [R] RT1.6 ค121พ 2531 oพิษวิทยาของสารหนูและการประมวลสถานการณ์สารหนูเป็นพิษ ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มกราคม 2531
14 [R] RT1.6 ภ315ร 2532 oรายงานการศึกษา โครงการทบทวนกฎหมาย ระเบียบและมาตรการเพื่อพัฒนาการควบคุมอันตรายจากสารเคมี
15 [R] RT1.6 ภ315ร 2535 oรายงานการศึกษาโครงการทบทวนกฎหมายระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนการควบคุม การนำเข้า การผลิต การปฏิบัติ การเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ และการทำลายวัตถุอันตราย
16 [R] RT1.6 ค121ร 2533 oรายงานการศึกษาวิจัย มาตรฐานวัตถุมีพิษป้องกันกำจัดแมลงที่ใช้ในบ้านเรือน ปีงบประมาณ 2522-2523
17 [R] RT1.6 ย412ร 2537 oรายงานการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง
18 [R] RT1.6 ม686ร 2552 oรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวัฏจักรการผลิต จำหน่าย และการใช้สารคลอร์ไพริฟอส
19 [R] RT1.6 ม686ร 2552 oรายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากโรงพยาบาล
20 [R] RT1.6 ค121ร 2548 oรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาทบทวนระบบการควบคุมวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
21 [R] RT1.6 ค121ร 2543 oรายงานสรุปผลการศึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ
22 [R] RT1.6 ค121ส 2543 oสรุปผลโครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรจากกการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
Main
(Total 11461 Bib)