Result List

Title 1 - 50 of 90

Row Call Number Heading
1 [R] TS3.22 W247c 1999 oCost determinants of the Thai food and drug administration [FDA]
2 [R] RH1.6 ป287ก 2545 oการประเมินความพร้อมของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในการเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
3 [R] RH1.6 ป412ก 2545 oการประเมินโครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4 [R] RH1.6 ค121ก 2541 oการประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการอ่านฉลากก่อนซื้อ ปี2541
5 [R] RH1.6 ค121ก 2543 oการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ "อ่านฉลากก่อนซื้อ" ปี 2543
6 [R] RH1.6 ค121ก 2544 oการประเมินผลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป ผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก : โครงการอ่านฉลากก่อนซื้อและโครงการเสริมสร้างความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิผู้บริโภค ปี 2544
7 [R] RH1.6 ส232ก 2541 oการประเมินสภาพปัญหาที่ตรวจพบเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ในสื่อสิ่งพิมพ์
8 [R] RH1.6 ศ487ก 2542 oการวิเคราะห์เรื่อง เปรียบเทียบปรับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ2541
9 [R] RH1.6 อ199ก 2542 oการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรขายยาแผนปัจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ระยะที่ 3-4
10 [R] RH1.6 ร376ก 2543 oการวิจัยประเมินผลโครงการสร้างรูปแบบการแก้ไขปัญหาการใช้ยาชุดของประชาชน
11 [R] RH1.6 ช154ก 2538 oการวิจัยเรื่องการประยุกต์หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงของวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อใช้ทางด้านมาตรฐานอาหาร
12 [R] RH1.6 จ468ก 2542 oการศึกษาการรับรู้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองในประเทศไทย
13 [R] RH1.6 พ516ก 2539 oการศึกษาความคิดเห็นและภาพลักษณ์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
14 [R] RH1.6 ฉ179ก 2543 oการศึกษาความพร้อมของพหุลภาคี ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
15 [R] RH1.6 ค121ก 2548 oการศึกษาความพึงพอใจของผู้มาติดต่อกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
16 [R] RH1.6 ค121ก 2526 oการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด การตอบรับต่อกลุ่มอาการ "ภัตตาคารจีน" กับการบริโภคโมโนโซเดียมกลูตาเมต
17 [R] RH1.6 ป524ก 2531 oการศึกษาถึงลักษณะและชนิดของวัตถุที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ลักลอบจำหน่ายให้กับคนขับรถบรรทุก ในเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย
18 [R] RH1.6 ช686ก 2537 oการศึกษาปริมาณและมูลค่ายาที่ใช้ในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์
19 [R] RH1.6 ภ374ก 2536 oการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเนื้อดิบ กรณีศึกษา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
20 [R] RH1.6 ส831ก 2542 oการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาจากเรื่องร้องเรียน ในความรับผิดชอบของกองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา
21 [R] RH1.6 ส137ก 2539 oการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจเรื่องความคิดเห็นสาธารณะต่อของเด็กเล่น
22 [R] RH1.6 ว296ก 2533 oการศึกษาวิจัยยาแผนโบราณเพื่อการพัฒนาให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และแนวทางการแก้ไข้ปัญหาการปนเปื้อนสารมลพิษในยาแผนโบราณ
23 [R] RH1.6 ส842ก 2554 oการศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคด้านการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
24 [R] RH1.6 ค121ก 2542 oการศึกษาอนาคตสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปี พ.ศ.2563
25 [R] RH1.6 ค121ก 2544 oการศึกษาอนาคตสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปี พ.ศ.2563
26 [R] RH1.6 ท469ก 2546 oการสำรวจการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง กำจัดปลวก และสัตว์แทะ ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
27 [R] RH1.6 ค121ก 2544 oการสำรวจความพร้อมและทางเลือกในการนำเป็นมาตรการบังคับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
28 [R] RH1.6 บ176ก 2540 oการสำรวจสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย 2540
29 [R] RH1.6 ท469ก 2546 oการสำรวจสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง กำจัดปลวก และสัตว์แทะ ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี
30 [R] RH1.6 พ516ข 2542 oข้อสรุปผลการวิจัย เรื่องการประเมินผลสื่อเผยแพร่ความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขโดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสนับสนุนในท้องถิ่น
31 [R] RH1.6 ศ213ค 2551 oความพึงพอใจในงานและความผุกพันต่อองค์การของเภสัชกรปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
32 [R] RH1.6 ว762ค 2536 oความรู้และความคิดเห็นของแม่บ้านในชนบทที่มีต่อรายการละครโทรทัศน์เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารแลยา ชุด "สวรรค์บ้านนา" กรณีศึกษา : อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
33 [R] RH1.6 ส831ค 2541 oโครงการประเมินผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กทม. ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เพื่อดูแลมาตรฐานอาหาร ณ สถานที่จำหน่าย
34 [R] RH1.6 ว712ค 2538 oโครงการเฝ้าระวังการผลิตน้ำบริโภค จังหวัดเชียงใหม่เพื่อซีเกมส์ พ.ศ. 2538
35 [R] RH1.6 ส823ค 2543 oโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัด ผลการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท
36 [R] RH1.6 อ261ค 2546 oโครงการศึกษาวิจัย การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น (กทม.) เกี่ยวกับการมอบอำนาจงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม พ.ร.บ. อาหาร 2522
37 [R] RH1.6 ส831ค 2542 oโครงการศึกษาวิจัยทัศนคติของผู้บริโภคต่อการร้องเรียน
38 [R] RH1.6 ค121ค 2548 oโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการมอบอำนาจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
39 [R] RH1.6 ภ315ค 2522 oโครงการศึกษาวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยพลาสติกเป็นภาชนะบรรจุอาหารเพื่อวางมาตรการในการควบคุม 1. ปัญหาการใช้พลาสติก พี.วี.ซี. เป็นภาชนะบรรจุอาหาร
40 [R] RH1.6 ค121ค 2539 oโครงการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะต่อผลิตภัณฑ์ทาฝ้า
41 [R] RH1.6 ค121ค 2550 oโครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น ปี 2550
42 [R] RH1.6 พ516ป 2545 oประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขผ่านสื่อมวลชน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
43 [R] RH1.6 ป287ป 2545 oปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
44 [R] RH1.6 ศ311ป 2547 oปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในเขต 14 จังหวัดภาคใต้
45 [R] RH1.6 ค121ป 2545 oปัญหาและข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
46 [R] RH1.6 ด192ป 2542 oปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่และผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของยาเม็ดสเตียรอยด์
47 [R] RH1.6 ค121ผ 2541 oผลการวิจัยโครงการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธิ์ เรื่อง"ดูฉลากก่อนซื้อ"
48 [R] RH1.6 ภ494ผ 2548 oผลการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) เกี่ยวกับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 : ศึกษาเฉพาะกรณี เขต 8, 9
49 [R] RH1.6 ค121ผ 2544 oผลการสำรวจสถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2543
50 [R] RH1.6 ม457ผ 2540 oแผนงานและงบประมาณการวิจัยโครงการสำรวจสถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปี2541
Main
(Total 11461 Bib)