Result List

Title 1 - 50 of 68

Row Call Number Heading
1 [R] RG1.6 ศ471ก 2546 oการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 [R] RG1.6 ศ487ก 2541 oการพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
3 [R] RG1.6 จ324ก 2551 oการวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรณีศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551
4 [R] RG1.6 ฉ179ก 2539 oการวิจัยโครงการวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536-2539
5 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
6 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
7 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)
8 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (กองควบคุมเครื่องมือแพทย์)
9 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (กองควบคุมยา)
10 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (กองควบคุมวัตถุอันตราย)
11 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (กองควบคุมอาหาร)
12 [R] RG1.6 ค121ก 2552 oการศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
13 [R] RG1.6 ค121ก 2547 oการศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2547
14 [R] RG1.6 ค121ก 2549 oการศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาตนเองของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
15 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
16 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
17 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
18 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับกองควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
19 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
20 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
21 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับกองงานด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
22 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
23 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับห้องยา กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
24 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2551
25 [R] RG1.6 ค121ก 2550 oการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2550
26 [R] RG1.6 ค121ก 2551 oการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2551
27 [R] RG1.6 ค121ก 2550 oการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2550
28 [R] RG1.6 พ517ค 2554 oความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
29 [R] RG1.6 ค121ค 2546 oโครงการ (ย่อย) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเตรียมการพัฒนาแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ
30 [R] RG1.6 ค121ค 2544 oโครงการประเมินผลคุณภาพการให้บริการถามตอบอัตโนมัติของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (โทรศัพท์หมายเลข 590-7000) ปี 2543
31 [R] RG1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี พ.ศ. 2549
32 [R] RG1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2549 : วัตถุเสพติด
33 [R] RG1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2549
34 [R] RG1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2549 : เครื่องสำอาง
35 [R] RG1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2549 : ยา
36 [R] RG1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2549 : วัตถุอันตราย
37 [R] RG1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2549 : เครื่องมือแพทย์
38 [R] RG1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2549 : อาหาร
39 [R] RG1.6 ค121ค 2549 oโครงการศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2549
40 [R] RG1.6 ค121ค 2555 oโครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
41 [R] RG1.6 ค121ค 2555 oโครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
42 [R] RG1.6 ค121ค 2555 oโครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
43 [R] RG1.6 ธ157ผ 2545 oผลสำเร็จของการนำระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
44 [R] RG1.6 ส823ร 2539 oรายงานการติดตามผลการอบรมนักวิจัยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขภาคเหนือ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
45 [R] RG1.6 ค121ร 2552 oรายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (กองควบคุมวัตถุเสพติด)
46 [R] RG1.6 ค121ร 2552 oรายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ห้องยา กองควบคุมวัตถุเสพติด)
47 [R] RG1.6 ค121ร 2548 oรายงานการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปีงบประมาณ 2548
48 [R] RG1.6 ค121ร 2550 oรายงานการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2550
49 [R] RG1.6 ค121ร 2553 oรายงานการวิจัยความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆ ที่มีต่อการติดต่อประสานงาน หรือให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
50 [R] RG1.6 ค121ร 2553 oรายงานการวิจัยความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
Main
(Total 11461 Bib)