Result List

Title 1 - 21 of 21

Row Call Number Heading
1 [K] KB2 O32d 1976 oDrug Act, B.E. 2510
2 [K] KB2 F686d 1979 oDrugs Act
3 [K] KB2 D794 1976 oDrugs Act B.E. 2510
4 [K] KB2 ค121ก 2539 oกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
5 [K] KB2 ค121ก 2542 oกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เล่ม 2 (พ.ศ. 2540 - 2542)
6 [K] KB2 ค121ก 2545 oกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เล่ม 3
7 [K] KB2 ค121ก 2536 oกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
8 [K] KB2 ค121ก 2543 oการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2542
9 [K] KB2 ค121ก 2536 oการอบรมเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านกฏหมายทั่วไปและ พรบ. ยา
10 [K] KB2 ส826ค 2537 oความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนประมวลหลักฐานทางด้านกฎหมายอาหารและยา ตอน 1 : กฎหมายวิธีพ
11 [K] KB2 ว836ค 2537 oความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนประมวลหลักฐานทางด้านกฎหมายอาหารและยา ตอน 2 : กฎหมายลักษณ
12 [K] KB2 ค121ป 2535 oประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
13 [K] KB2 ค121พ 2540 oพระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัติควบคุมการขายยา (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2481
14 [K] KB2 ค121พ 2532 oพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
15 [K] KB2 ค121พ 2540 oพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
16 [K] KB2 ค121พ 2530 oพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3, ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5)
17 [K] KB2 ค121พ 2530 oพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4) พร้อมด้วยกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
18 [K] KB2 ค121ร 2546 oรวมกฎหมายด้านยา ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
19 [K] KB2 ค121ร 2556 oรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านยา
20 [K] KB2 ค121ร 2545 oระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาตกค้างเนื้อสัตว์ (เพิ่มเติม)
21 [K] KB2 พ263อ 2535 oเอกสารทางวิชาการ เรื่อง สิทธิบัตรยา
Main
(Total 11461 Bib)