Result List

Title 1 - 50 of 52

Row Call Number Heading
1 [GP] BD1.6 ค121s 2544 oSOP การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่
2 [GP] BD1.6 ค121s 2541 oSOP ทะเบียนยาใหม่ : คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาใหม่
3 [GP] BD1.6 ค121ก 2546 oการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนยา
4 [GP] BD1.6 ค121ก 2543 oเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา
5 [GP] BD1.6 ค121ค 2553 oคำแนะนำเพื่อการจัดทำรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์และรูปแบบมาตรฐานของรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
6 oคู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ (Generic Drugs) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2547)
7 [GP] BD1.6 ค121ค 2545 oคู่มือการแก้ไขปัญหายาตกค้างในสัตว์บริโภค
8 [GP] BD1.6 ค121ค 2547 oคู่มือการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ Transfer
9 [GP] BD1.6 ค121ค 2551 oคู่มือการโฆษณาขายยา ปี 2551
10 [GP] BD1.6 ค121ค 2546 oคู่มือการโฆษณายา
11 [GP] BD1.6 ค121ค 2541 oคู่มือการจัดเตรียมเอกสาร การขออนุญาตสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทุกประเภท
12 [GP] BD1.6 ค121ค 2524 oคู่มือการใช้ชื่อเภสัชภัณฑ์สากลที่สงวนสิทธิการครอบครอง
13 [D] QV738 ค124ค 2553 oคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
14 [D] QV738 ค124ค 2552 oคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เล่ม 1 : ยาระบบทางเดินอาหาร
15 [GP] BD1.6 ค121ค 2550 oคู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
16 [GP] BD1.6 ค121ค 2542 oคู่มือการดำเนินงานโครงการศึกษาอุบัติการณ์เกิดและความสัมพันธ์กับการใช้ยา ของอาการแพ้ยาทางผิวหนังในกลุ่ม Stevens-Johnson Syndrome
17 [D] BD1.6 ค121ค 2529 oคู่มือการตรวจวิเคราะห์ยาเบื้องต้น
18 [GP] BD1.6 ค121ค 2530 oคู่มือการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP Operation manual)
19 [GP] BD1.6 ส768ค 2544 oคู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร
20 [GP] BD1.6 ค121ค 2547 oคู่มือตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์การผลิตยาจากสมุนไพรตามสุขลักษณะที่ดี
21 [GP] BD1.6 ค121ค 2546 oคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติยา
22 [GP] BD1.6 ค121ค 2532 oคู่มือประกอบการอบรมเรื่องยาบรรจุเสร็จ 13 รายการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
23 [GP] BD1.6 ด192ค 2548 oคู่มือผู้ประกอบการขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)
24 [GP] BD1.6 ด192ค 2552 oคู่มือผู้ประกอบการขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)
25 [GP] BD1.6 ค121ค 2551 oคู่มือเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
26 [GP] BD1.6 ส761ค 2553 oคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี)
27 [GP] BD1.6 ค121ค 2545 oคู่มือสำหรับการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ (ที่เป็นสมุนไพรเดี่ยว)
28 [GP] BD1.6 ค121น 2548 oแนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
29 [GP] BD1.6 ค121น 2552 oแนวทางการโฆษณาขายยาต่อประชาชนทั่วไป
30 [GP] BD1.6 ค121น 2546 oแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อน
31 [GP] BD1.6 ค121น 2546 oแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยารูปแบบของแข็ง
32 [GP] BD1.6 ค121น 2547 oแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยารูปแบบของเหลว
33 [GP] BD1.6 ค121น 2546 oแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด
34 [GP] BD1.6 ค121น 2547 oแนวทางการทดสอบความคงสภาพของยาและผลิตภัณฑ์ยา
35 [GP] BD1.6 ค121น 2545 oแนวทางการบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตยา
36 [GP] BD1.6 ค121น 2548 oแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
37 [GP] BD1.6 ค121น 2548 oแนวทางการผลิตยาจากสมุนไพรในรูปแบบยาขี้ผึ้งและเจล
38 [GP] BD1.6 ส768น 2542 oแนวทางการผลิตยาที่มีพิษต่อเซล
39 [GP] BD1.6 ค121น 2547 oแนวทางการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่มีปัญหาการละลาย
40 [GP] BD1.6 ค121น 2546 oแนวทางการพัฒนาเภสัชภัณฑ์รูปแบบกึ่งแข็ง
41 [GP] BD1.6 ค121น 2548 oแนวทางการพัฒนายาลูกกลอน
42 [D] QV738 ค124บ 2552 oบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551
43 [GP] BD1.6 ค121ป 2545 oเปิดรหัสสายด่วน อย. 1556 : เล่ม 1 (เมนู 1) สาระน่ารู้ด้านยา
44 [GP] BD1.6 ค121ม 2547 oมาตรฐานร้านยา
45 [GP] BD1.6 ค121ร 2547 oรวมหลักเกณฑ์ด้านยา
46 [GP] BD1.6 ค121ร 2547 oระบบน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา
47 [GP] BD1.6 ค121ร 2543 oร่างหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา แนบท้ายกฎกระทรวงที่...พ.ศ...
48 [GP] BD1.6 ค121ห 2547 oหนทางสู่ร้านยาคุณภาพ
49 [GP] BD1.6 ค121ห 2546 oหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน
50 [GP] BD1.6 ค121ค 2550 oหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บเภสัชภัณฑ์ขององค์การอนามัยโลก
Main
(Total 11461 Bib)