Result List

Title 1 - 18 of 18

Row Call Number Heading
1 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุต่างๆ (ฉบับปรับปรุง)
2 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่น
3 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการแจ้งดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
4 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3
5 [GP] BD1.6 ค121ก 2552 oการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
6 [GP] BD1.6 ค121ค 2540 oคู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
7 [GP] BD1.6 ค121ค 2538 oคู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุข
8 [GP] BD1.6 ค121ค 2545 oคู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
9 [GP] BD1.6 ค121ค 2546 oคู่มือการแจ้งการดำเนินการและการขออนุญาตวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
10 [GP] BD1.6 ค121ค 2552 oคู่มือการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1
11 [GP] BD1.6 ค121ค 2529 oคู่มือการรักษาอาการเกิดพิษ และวิธีปฐมพยาบาล เมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
12 [GP] BD1.6 ค121ค 2542 oคู่มือโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
13 [GP] BD1.6 ค121ค 2551 oคู่มือผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
14 [T] WA240 ค121ค 2532 oคู่มือวัตถุมีพิษ : ยาป้องกันกำจัดแมลง อาการเกิดพิษ, วิธีแก้พิษเบื้องต้น
15 [GP] BD1.6 ค121ค 2537 oคู่มือวัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
16 [T] WA788 ค121น 2560 oแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
17 [GP] BD1.6 ค121ป 2545 oเปิดรหัสสายด่วน อย. 1556 : เล่ม 6 (เมนู 6) สาระน่ารู้ด้านวัตถุอันตรายในบ้านเรือน และเมนู 12 สาระน่ารู้ด้านพิษวิทยา
18 [GP] BD1.6 ว634อ 2543 oเอกสารประกอบการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ท้องตลาด
Main
(Total 11461 Bib)