Result List

Title 1 - 50 of 102

Row Call Number Heading
1 [GP] AC1.6 อ861ก 2538 oกลไกการเกิดพิษ และอาการของสารกำจัดศัตรูพืช และตัวอย่างกรณีผู้ป่วยที่ได้รับสารกำจ
2 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องมือแพทย์ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
3 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
4 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
5 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุเสพติด สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
6 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
7 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
8 [GP] AC1.6 ค121ก 2533 oการจัดเก็บเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9 [GP] AC1.6 ค121ก 2541 oการประชุม Post - Marketing ครั้งที่ 2 / 2541 วันที่ 4 มิถุนายน 2541
10 [GP] AC1.6 ค121ก 2532 oการประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือในการควบคุมสารพิษในสิ่งแวดล้อม
11 [GP] AC1.6 ค121ก 2539 oการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนกำลังคน
12 [GP] AC1.6 ค121ก 2544 oการประชุมวิชาการ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2544 เรื่อง อย. กับงาน คบส. ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ
13 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการประชุมวิชาการ เรื่อง "สิทธิบัตรยา การคุ้มครองพันธ์พืช สัตว์ จุลชีพ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
14 [GP] AC1.6 ค121ก 2535 oการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2535
15 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2542
16 [GP] AC1.6 ค121ก 2545 oการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปี 2545 เรื่องโครงสร้างใหม่กับงาน คบส.
17 [GP] AC1.6 ค121ก 2528 oการประชุมสัมมนาโครงการการยกระดับมาตรฐานการผลิตสำเร็จรูปภายในประเทศ
18 [GP] AC1.6 ค121ก 2549 oการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการนำเข้าเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
19 [GP] AC1.6 ค121ก 2546 oการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง Thailand Towards Center of Excellence in Clinical Trials "The Fourth GCP Annual Opdate : Refocus on Performance in Realignment with Global ...
20 [GP] AC1.6 ค121ก 2540 oการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการควบคุมและกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์
21 [GP] AC1.6 ค121ก 2535 oการประชุมเสวนาด้านยาและวัตถุเสพติดระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้านยาและวัตถุเสพติด และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
22 [GP] AC1.6 ค121ก 2551 oการผลิตก๋วยเตี๋ยวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
23 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการเผยแพร่และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
24 [GP] AC1.6 ค121ก 2547 oการพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
25 [GP] AC1.6 ว288ก 2538 oการพัฒนาระบบงานกองควบคุมยา
26 [GP] AC1.6 ค126ก 2543 oการสัมนาระดมความคิดระดับชาติ เรื่องการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2549)
27 [GP] AC1.6 ค121ก 2546 oการสัมมนาผลการดำเนินงานปี 2546 และแนวทางการดำเนินงานปี 2547 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 14 - 16 กันยายน 2546 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
28 [GP] AC1.6 ค121ก 2547 oการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริการที่ประทับใจ
29 [GP] AC1.6 ค121ก 2542 oการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
30 [GP] AC1.6 ค121ก 2551 oการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
31 [GP] AC1.6 ค121ข 2539 oขอบเขตการวิจัย พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
32 [GP] AC1.6 ค121ค 2548 oความก้าวหน้าการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
33 [GP] AC1.6 ค121ค 2542 oความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน คบส. สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ในงาน คบส.
34 [GP] AC1.6 ค121ค 2547 oโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
35 [GP] AC1.6 ค121ท 2544 oทิศทาง e-Commerce กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
36 [GP] AC1.6 ค121บ 2546 oบันทึกการตรวจอุปกรณ์และวิธีการลงบันทึกและมาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องการเก็บตัวอย่างการพิจารณาฉลาก
37 [GP] AC1.6 ค121ผ 2534 oแผนการประชุม สัมมนา อบรมระยะสั้น ปีงบประมาณ 2535
38 [GP]AC1.6 ฉ121ร 2532 oรวมบทความและสาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความร่วมมือในการควบคุมสารพิษในสิ่งแวดล้อม"
39 [GP] AC1.6 ค121ร 2537 oรวมสาระสำคัญจากการประชุมสัมมนา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
40 [GP] AC1.6 ค121ร 2538 oรวมสาระสำคัญจากการประชุมสัมมนา "สู่ทิศทางใดในแผนพัฒนาการสาธารณสุข (สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค) ฉบับที่ 8"
41 [GP] AC1.6 ค121อ 2545 oร่างคู่มือการประเมิน GMP เนื้อสัตว์
42 [GP] AC1.6 ค121ร 2549 oรายงานการประชุม เรื่อง Fifth Session of the Intergovernmental Forum on Chemical Safety (FORUM V)
43 [GP] AC1.6 ค121ร 2546 oรายงานการประชุมระดมสมองการใช้มิดาโซแลมชนิดเม็ด (Dormicum tablet) ในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด วันที่ 11 มิถุนายน 2546 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กทม.
44 [GP] AC1.6 ค121ร 2542 oรายงานการประชุมวิชาการ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2542
45 [GP] AC1.6 ค121ร 2544 oรายงานการประชุมวิชาการ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2544 เรื่อง อย. กับงาน คบส. ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ
46 [GP] AC1.6 ค121ร 2537 oรายงานการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ประจำปี2537
47 [GP] AC1.6 ค121ร 2542 oรายงานการประชุมสัมมนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542
48 [GP] AC2.09 ร925ร 2549 oรายงานการศึกษาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการสารเคมีเพื่อรองรับระบบสากล การจัดกลุ่มและการติดฉลาก
49 [GP] AI1.6 ค121ค 2544 oรายงานการสำรวจสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ปีงบประมาณ 2543
50 [GP] AC1.6 จ678ร 2549 oรายงานสรุปการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
Main
(Total 11461 Bib)