Result List

Title 1 - 50 of 153

Row Call Number Heading
1 [อวช] QV738 น614a.ย7 2547 oAssessment of Essential Drugs Selection Process in the 2004 National List of Essential Drugs : expert panel's perspective
2 [K] KB5 F686c 2012 oConsolidated version of Cosmetic Regulation
3 [อวช] QV736 น614d.ย8 2548 oDirect-To-Consumer (DTC) advertising of prescription drugs in Thailand
4 [อวช] WM270 ธ624ท.ต4 2543 oLAAM (Levo-alpha-acetylmethadol) ทางเลือกใหม่ในการบำบัดรักษาผู้ติดยา
5 [อวช] WC680 P445r.ย1 2540 oRegulation aspects on pharmaceutical products presentation for the 1st international advisory board meeting of Thailand - tropical diseases research programme (T- 2)
6 [อวช] QV766 ช333ก ฆ1 2540 oกรณีศึกษาการโฆษณาเห็ดหลินจือที่มีสรรพคุณเป็นยา
7 [อวช] WC588 อ112ก.ย6 2548 oกรณีศึกษาในการประเมินวัคซีนไข้ทรพิษเพื่อเตรียมรับมือกับการก่อการร้ายทางชีวภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา
8 [อวช] QV38 ย384ก.ว3 2539 oการกระจายตัวของยาเม็ด และแนวทางการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
9 [อวช] QV736 จ322ก.ย8 2544 oการกำกับดูแลยากำพร้า
10 [อวช] QV95 ศ485ก.ย1 2538 oการแก้ไขปัญหายาแก้ปวด และการพัฒนาทะเบียนตำรับยา
11 [อวช] QV76 อ147ก.ย7 2546 oการแก้ปัญหายาฟีนิลโปรปาโนลามีนในประเทศไทย
12 [อวช] QV778 ธ624ก.ว11 2541 oการควบคุมปัญหาการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตยารูปแบบของแข็ง
13 [อวช] QV771 พ161ก.ย3 2535 oการควบคุมยา ตำราการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ยา พรบ.อาหาร และพระราชกำหนดสารระเหยระดับอำเภอ
14 [อวช] QV771 ว288ก.ย6 2543 oการคุ้มครองความปลอดภัยด้านยา : การพัฒนาเชิงระบบและกฎหมาย
15 [อวช] QV835 ศ232ก.ย1 2535 oการจัดทำข้อกำหนดสำหรับข้อความในเอกสารกำกับยาเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค
16 [อวช] QV778 อ251ก.ว12 2540 oการใช้ค่า F Value ในการคำนวณวงจรการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อน
17 [อวช] QV350 จ921ก.ย7 2546 oการใช้ยา Enrofloxacin
18 [อวช] WS366 ธ581ก.ย10 2552 oการใช้ยาในเด็ก
19 [อวช] WA330 ส574ก.ว5 2544 oการใช้ยาในผู้สูงอายุ
20 [อวช] AE1.6 พ239ก.ช1 2544 oการใช้ยาสามัญประจำบ้านของประชาชน
21 [อวช] QV738 ด422ก.ย4 2539 oการดำเนินการบังคับใช้ชื่อสามัญทางยา ในฉลากและเอกสารกำกับยา
22 [อวช] QV825 ด491ก.ว4 2542 oการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการบรรจุยาปราศจากเชื้อ โดยวิธีการบรรจุที่ปลอดเชื้อ
23 [อวช] QV778 พ125ก.ย9 2545 oการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยาที่มีรูปแบบเป็นของแข็ง
24 [อวช] QV787 ด491ก.ว3 2539 oการตรวจสอบความถูกต้องของขบวนการผลิตยาเม็ด
25 [อวช] QV778 อ231ก.ว11 2540 oการตรวจสอบความถูกต้องของวงจรการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ
26 [อวช] QV95 ว251ก.ย10 2552 oการทบทวนความปลอดภัยในการใช้ยาแอสไพรินจากกลุ่มอาการรายย์
27 [อวช] QV778 ส238ก.ย11 2553 oการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการฉายรังสี
28 [อวช] WA288 ป445ก.ย5 2539 oการบริหารระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
29 [อวช] QV825 ส255ก.ว13 2544 oการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุสำหรับการบรรจุเพื่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ยา
30 [อวช] QZ42 ว663ก.ช3 2546 oการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับยาที่สงสัย (Causality Assessment)
31 [อวช] QW805 ค121ก.ย6 2545 oการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ERIC (Equine rabies immunoglobulin)
32 [อวช] QV350 พ769ก.ย2 2539 oการพัฒนาการขึ้นทะเบียนตำรับยาต้านจุลชีพที่เป็นยาใหม่
33 [อวช] QV32 ส257ก.ว11 2541 oการพัฒนาการตรวจสอบการนำเข้ายาปราศจากเชื้อ ณ ด่านอาหารและยา
34 [อวช] QV95 ธ624ก.ว11 2540 oการพัฒนาคุณภาพยาเม็ดไอบูโปรเฟน
35 [อวช] QV95 อ858ก.ว7 2535 oการพัฒนาคุณภาพยาอินโดเมธาซีน แคปซูล = Indomethacin capsule
36 [อวช] QZ42 ว762ก.ย2 2543 oการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์และความเป็นพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
37 [อวช] QV95 ว288ก.ย10 2553 oการพัฒนาทบทวนทะเบียนตำรับยา กรณีศึกษายาแอสไพริน
38 [อวช] QV157 ร373ก.ย2 2539 oการพัฒนาทะเบียนตำรับยาแก้แพ้ศึกษาเฉพาะกรณี : ยาเม็ดคลอเฟนนิรามีน มาลีเอท
39 [อวช] WC765 ธ521ก.ย3 2541 oการพัฒนาทะเบียนตำรับยารักษาโรคมาลาเรีย
40 [อวช] QV32 ธ155ก.ว13 2546 oการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบการนำเข้ายาชีววัตถุ ณ ด่านนำเข้า
41 [อวช] QV354 ส816ก.ย11 2551 oการพัฒนาแนวทางการออกแบบผังสถานที่ผลิตยากลุ่มเพนิซิลลินและยากลุ่มเซฟาโลสปอรินชนิดรับประทาน
42 [อวช] AE1.6 ส761ก.ย9 2543 oการพัฒนายาในขั้นตอนการศึกษาวิจัยทางคลินิก
43 [อวช] QV350 อ383ก.ย11 2551 oการพัฒนาระบบการกำกับดูแลยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
44 [อวช] QV766 อ525ก.ย5 2541 oการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวยาสมุนไพรเพื่อการสืบค้น
45 [อวช] WB50 ร373ก.ย2 2539 oการพิจารณาคัดเลือกรายการยาแผนโบราณ เพื่อประกาศเป็นยาสามัญประจำบ้าน
46 [อวช] WC140 ธ521ก.ย11 2549 oการวิจัยพัฒนาและแนวทางการประเมินตำรับยากลุ่ม microbicides
47 [อวช] QV76.5 พ996ก.ต5 2550 oการวินิจฉัยและการจ่ายยาลดน้ำหนักในคลินิกลดความอ้วน
48 [อวช] QV20.5 ศ457ก.ย12 2553 oการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี NIR (Near Infrared) ในการตรวจสอบยาเบื้องต้น
49 [อวช] QV736 ว724ก.ย9 2549 oการศึกษาแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการยากำพร้า
50 [อวช] QV766 ว724ก.ว3 2537 oการศึกษาปัญหาการปนปลอมยาแผนปัจจุบันในยาแผนโบราณ และแนวทางแก้ไข
Main
(Total 11461 Bib)