Result List

Title 1 - 50 of 153

Row Call Number Heading
1 [อวช] WA710 ก412h.อ11 2543 oHACCP Plan สัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง : แนวทางการดำเนินการเพื่อการส่งออก
2 [อวช] WA695 ด422h.อ10 2540 oHACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล
3 [อวช] KB1 ด935ก.น3 2541 oกรณีศึกษาการดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามกฏหมายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4 [อวช] WA697 ด153ก.อ10 2544 oการกำกับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและแนวทางการพัฒนา
5 [อวช] WA695 ณ352ก.อ13 2553 oการแก้ไขปัญหาในการพิจารณาการนำเข้าอาหาร ณ ด่านอาหารและยา ท่าเรือแหลมฉบัง
6 [อวช] WA712 น276ก.อ9 2545 oการควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารฮาลาล
7 [อวช] QU145 น419ก.ว2 2539 oการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
8 [อวช] WA712 ส837ก.ว9 2540 oการควบคุมการนำเข้าและการใช้สาร Cyclamate
9 [อวช] WB433 น148ก.อ9 2545 oการควบคุมและป้องกันอันตรายที่เกิดจากการบริโภคน้ำผักหรือผลไม้ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ
10 [อวช] WA288 พ718ก.อ7 2541 oการคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารโดยการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากระบบเครือข่าย
11 [อวช] WA288 อ634ก.ว5 2535 oการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารของกองสารวัตร ในกรุงเทพมหานคร
12 [อวช] WA697 น197ก.อ13 2547 oการโฆษณาอาหารในระบบขายตรง
13 [อวช] QV835 น276ก.อ9 2542 oการใช้ระบบตัวเลขแทนชื่อวัตถุเจือปนอาหารบนฉลากตามแนวทางโคเด็กซ์
14 [อวช] WA712 ช154ก.อ2 2535 oการใช้วัตถุเจือปนในการผลิตอาหาร
15 [อวช] WA712 จ651ก.อ5 2539 oการใช้สีผสมอาหารอย่างปลอดภัย
16 [อวช] QU145 จ651ก.อ7 2539 oการใช้โสมในผลิตภัณฑ์อาหาร
17 [อวช] WA712 ธ285ก.ว2 2539 oการดำเนินงานเกี่ยวกับน้ำบริโภคฯ ในช่วงแผน 7
18 [อวช] WA697 พ216ก.ส1 2539 oการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ด่านอาหารและยา ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ
19 [อวช] WB442 น647ก.ฆ2 2538 oการตรวจสอบการผลิตน้ำบริโภค
20 [อวช] WA695 ก244ก.ว7 2545 oการตรวจสอบแจ้งระงับโฆษณาอาหาร
21 [อวช] WA697 ป553น.อ9 2545 oการตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพด้านอาหาร โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ประจำปี 2543
22 [อวช] BD1.6 ศ311ก.ว15 2544 oการตรวจสอบหลักฐานและการร้องทุกข์ กล่าวโทษ กรณีอาหารไม่บริสุทธิ์เนื่องจากพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ
23 [อวช] WA695 ด422ก.คบ2 2547 oการบริหารความปลอดภัยด้านอาหารในส่วนภูมิภาค เขตสาธารณสุขที่ 2 พ.ศ. 2546
24 [อวช] WA240 ท365ก.ย2 2539 oการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาการใช้สาร Clenbuterol ในประเทศไทย
25 [อวช] WA710 ญ251ก.ช3 2532 oการประมวลสถานการณ์กรณีปัญหาลำไยสดรมควันและแนวทางป้องกัน แก้ไข
26 [อวช] WA695 จ413ก.อ8 2541 oการประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร กรณีศึกษา : รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
27 [อวช] WA712 ศ448ก.ว1 2539 oการเฝ้าระวังการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
28 [อวช] WA701 ส838ก.ว11 2540 oการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของ E.coli O157 : H7
29 [อวช] WA701 อ634ก.ว5 2543 oการเฝ้าระวังการปนเปื้อนอฟลาทอกซินในธัญพืชและถั่วที่นำเข้า
30 [อวช] QV835 ต189ก.อ11 2548 oการพัฒนาการกำกับดูแลการแสดงฉลากโภชนาการ
31 [อวช] WA695 ช518ก.อ10 2545 oการพัฒนาการผลิตก๋วยเตี๋ยวอบแห้งที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา
32 [อวช] KB1 ม511ก.อ10 2545 oการพัฒนาเกณฑ์พิจารณาการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
33 [อวช] WA715 ว169ก.อ8 2539 oการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ
34 [อวช] WA695 ส664ก.อ12 2549 oการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐาน (ระยะต้น) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินระบบ HACCP
35 [อวช] AE1.6 ท463ก.อ12 2544 oการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตนมพร้อมดื่มตามหลัก GMP สากล
36 [อวช] WA710 ด422ก.อ15 2554 oการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทสำหรับกลุ่มแม่บ้าน โดยประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวแทนกระป๋อง
37 [อวช] QV350 ว486ก.อ4 2543 oการพัฒนามาตรการในการควบคุม การผลิต นำเข้า และส่งออก : ข้อกำหนดทางกฎหมายอาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง
38 [อวช] WA697 ธ526ก.อ4 2545 oการพัฒนามาตรฐานการควบคุมกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร
39 [อวช] WA26.5 ศ229ก.อ11 2548 oการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอาหารเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ : กรณีข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและการอนุญาตอาหาร
40 [อวช] WA710 ด422ก.อ3 2536 oการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง
41 [อวช] WA675 ค121ก.อ9 2536 oการยกระดับมาตรฐานการผลิตซีอิ๊ว
42 [อวช] WA701 จ633ก.อ9 2545 oการลดความเสี่ยงอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ที่ผ่านการแปรรูปขั้นต่ำ
43 [อวช] WA697 น137ก.ว4 2539 oการวิเคราะห์ สืบสวน ประมวลหลักฐาน กรณีการกระทำความผิดของผู้ผลิตอาหาร
44 [อวช] WA695 ท455ก.อ2 2546 oการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสาร 3-MCPD ที่ปนเปื้อนในอาหารและมาตรการที่ใช้ในการควบคุม
45 [อวช] WA722 จ413ก.อ6 2549 oการวิเคราะห์ความเสี่ยงน้ำมันทอดซ้ำ
46 [อวช] QV243 ช154ก.อ13 2547 oการวิเคราะห์ปัญหาสารไนโตรฟูแรนตกค้างในอาหารและการพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยงของประเทศไทย
47 [อวช] WA695 ช617ก.ช3 2545 oการวิเคราะห์รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2545
48 [อวช] WA697 ก125ก.ว4 2544 oการวิเคราะห์และประมวลหลักฐาน กรณีการกระทำฝ่าฝืนเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากใบแป๊ะก๊วย
49 [อวช] WA712 น184ก.ว14 2545 oการวิเคราะห์และประมวลหลักฐานกรณีการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
50 [อวช] WA695 ด422ก.อ8 2544 oการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตที่บังคับใช้เป็นกฎหมาย
Main
(Total 11461 Bib)