Result List

Title 1 - 50 of 62

Row Call Number Heading
1 [อวช] QU98 ส839a.ส6 2543 oAHAs ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า
2 [อวช] QD341.P5 ค129a.ส3 2539 oArbutin (Hydroquinone-Glocose)
3 [อวช] QU135 ก125c.ส1 2546 oCoenzyme Q10 สารต้านออกซิเดชั่นที่ใช้ในเครื่องสำอาง
4 [อวช] TP650 บ113g.ส4 2546 oGreen tea extract
5 [อวช] TP983 S961h.ส2 2538 oHandbook for importing general cosmetics in to the Kingdom
6 [อวช] TP983 อ485H.ส6 2538 oHandbook of Cosmetics in Thailand
7 [อวช] QU83 อ383h.ส6 2543 oHyaluronic acid
8 [อวช] QW568 อ383k.ส6 2544 oKitetin
9 [อวช] WA744 ว426ก.ส1 2539 oการกำกับดูแลการโฆษณาเครื่องสำอาง
10 [อวช] TP983 ว429ก.ว8 2539 oการกำกับดูแลคุณภาพลิปสติก
11 [อวช] WA744 น275ก.ส5 2543 oการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำหรับเส้นผมที่มีส่วนผสมของสมุนไพร
12 [อวช] QD341.P5 อ485ก.ส6 2539 oการเกิดฝ้าและการใช้สารไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์ทาฝ้า
13 [อวช] WR450 น275ก.ส5 2543 oการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผมร่วง
14 [อวช] WA744 พ249ก.ส5 2545 oการจัดการผลิตภัณฑ์คาบเกี่ยว ยา - เครื่องสำอาง
15 [อวช] WA744 พ249ก.ส5 2545 oการจัดระเบียบเพื่อสร้างระบบที่ดีในการโฆษณาเครื่องสำอาง
16 [อวช] QV283 พ127ก.ส8 2554 oการใช้สาร Diethanolamine ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
17 [อวช] WA32 ศ692ก.ว16 2553 oการนำเข้าเครื่องสำอางภายใต้บทบัญญติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
18 [อวช] QD341.P5 ส836ก.ส4 2547 oการบริหารความเสี่ยงเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของ Arbutin
19 [อวช] WA744 พ247ก.ส5 2539 oการบริหารระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง
20 [อวช] WA744 ส992ก.ส7 2547 oการประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาของเครื่องสำอาง
21 [อวช] WA744 ส836ก.ส6 2544 oการประเมินประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดสำหรับใบหน้า
22 [อวช] WA32 อ649ก.ส8 2554 oการปรับกฎระเบียบด้านเครื่องสาอางให้สอดคล้องกับอาเซียน
23 [อวช] WU270 พ176ก.ส4 2548 oการปรับเปลี่ยนปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟันตามข้อกำหนดของอาเซียน
24 [อวช] TP983 ย411ก.ส8 2547 oการพัฒนาผู้ผลิตเครื่องสำอางสู่อาเซียน GMP
25 [อวช] QV220 ว426ก.ส2 2547 oการพิจารณาทบทวนการใช้สารระงับเชื้อในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
26 [อวช] WA744 ส279ก.ส1 2535 oการวิเคราะห์ปัญหาแป้งฝุ่นโรยตัวที่ตรวจพบเชื้อไม่เข้ามาตรฐาน และแนวทางแก้ไข
27 [อวช] QV744 พ247ก.ส5 2541 oการศึกษาความเหมาะสมของเครื่องสำอางชะล้างทำความสะอาดผิว
28 [อวช] AE1.6 ว835ก.ส2 2538 oการศึกษาคุณภาพมาตรฐาน และเฝ้าระวังความปลอดภัยของพาราฟีนีลีนไดอะมีน ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม
29 [อวช] TP983 พ127ก.ส8 2554 oการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของกฎระเบียบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียน
30 [อวช] WA744 ว742ก.ว9 2541 oการศึกษาปัญหาที่พบในการกำกับดูแลแป้งฝุ่นโรยตัวและแนวทางแก้ไข
31 [อวช] WA744 ส279ก.ส1 2537 oการศึกษาวิเคราะห์สาระสำคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง
32 [อวช] WA744 พ176ก.ส4 2539 oการศึกษาสาระสำคัญเกี่ยวกับการแสดงฉลากเครื่องสำอาง (พ.ศ. 2538)
33 [อวช] WA744 จ752ค.ส2 2535 oความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้แชมพู สำหรับประชาชนผู้บริโภค
34 [อวช] KB5 ส869ค.น1 2539 oคำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
35 [อวช] BD1.6 น477ค.ส1 2535 oคู่มือการพิจารณาทะเบียนตำรับเครื่องสำอาง
36 [อวช] TP983 ส992ค.ส3 2538 oคู่มือระบบสารสนเทศด้านเครื่องสำอาง
37 [อวช] QV107 ค128ค.ส4 2547 oเครื่องสำอางที่อ้างสรรพคุณลดสัดส่วน
38 [อวช] QV65 ป547ค.ส6 2544 oเครื่องสำอางระงับกลิ่นกาย
39 [อวช] WA744 ว426ฉ.ส2 2539 oฉลากเครื่องสำอาง
40 [อวช] WA744 น275น.ส1 2537 oแนวทางการกำกับดูแลเครื่องสำอางควบคุมตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
41 [อวช] TP983 ส854น.ส4 2535 oแนวทางการพัฒนาการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น
42 [อวช] TP983 ส854น.ส2 2538 oแนวทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของลิปสติก ที่จำหน่ายในท้องตลาด
43 [อวช] TP983 ว742ป.ว13 2544 oปัญหาการกำกับดูแลเครื่องสำอางทำให้สีผิวจางและเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้า
44 [อวช] KB5 ส869ป.น3 2541 oปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
45 [อวช] WA744 ส279ผ.ส5 2540 oผลิตภัณฑ์กำจัดขน
46 [อวช] QV83 อ485ผ.ส6 2537 oผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น : คุณภาพมาตรฐานและแนวทางการพัฒนา
47 [อวช] WA744 ว762พ.ฆ2 2539 oพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสำอาง
48 [อวช] HF5801 พ211พ.ฆ2 2538 oพัฒนาการของการกำกับดูแลการโฆษณาเครื่องสำอาง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุข
49 [อวช] TP983 ย411พ.ส7 2547 oพัฒนาระบบและเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน จี เอ็ม พี เครื่องสำอาง
50 [อวช] WU113 บ113ย.ส7 2547 oยาสีฟัน
Main
(Total 11461 Bib)