Result List

Title 1 - 41 of 41

Row Call Number Heading
1 [อวช] WV274 ช398c.พ5 2547 oCochlear implant อุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบผ่าฝังในหู
2 [อวช] W26.5 S265o.พ1 2535 oOverview of medical devices control in Thailand presentation in conferences on medical devices and standards
3 [อวช] WB460 ศ491ก.พ2 2539 oการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด
4 [อวช] WB460 ส842ก.พ1 2539 oการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด
5 [อวช] G03 ส753ก.พ4 2541 oการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กรณีศึกษากลุ่มงานอุปกรณ์ผ่าตัดและอุปกรณ์การแพทย์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
6 [อวช] WO113 อ496ก.พ3 2543 oการพัฒนากระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ
7 [อวช] QV193 ย442.พ5 2555 oการพัฒนาระบบการอนุญาตก่อนวางตลาดถุงบรรจุโลหิต (Blood Bags) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค
8 [อวช] WA26.5 ก170ก.พ5 2551 oการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านเครื่องมือแพทย์ (ระบบ OA) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9 [อวช] W26 ศ464ก.พ5 2551 oการพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice, GMP) สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
10 [อวช] WA32 น418ก.ว16 2552 oการศึกษาพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา
11 [อวช] W26 อ833ก.พ5 2547 oการศึกษารูปแบบรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย์
12 [อวช] W26 ศ491ก.พ1 2539 oการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพถุงยางอนามัยในประเทศไทย
13 [อวช] W58 พ172ก.พ6 2553 oการศึกษาสถานการณ์การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ทางอินเตอร์เน็ต
14 [อวช] RG1.6 ศ464ก.พ1 2535 oการสุ่มตัวอย่างถุงยางอนามัยเพื่อส่งตรวจคุณภาพ
15 [อวช] W26 ส882ข.น1 2540 oขอบเขตหน้าที่ของผู้ประกอบการตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์และความผิดที่ตรวจพบ
16 [อวช] KB7 ส882ค.น2 2545 oคำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
17 [อวช] WB495 ช398ค.พ5 2547 oเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้าที่ใช้ทางกายภาพบำบัด
18 [อวช] WB495 ส232ค.พ4 2540 oเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำกว่า 2000 เฮิร์ทซ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด
19 [อวช] AE1.6 จ154ค.พ5 2544 oเครื่องมือแพทย์กับปัญหาการแพ้ยางธรรมชาติ
20 [อวช] WB460 ศ491ค.พ5 2545 oเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ให้ผลในการบำบัดด้วยการออกกำลังกาย
21 [อวช] QV220 ศ491ค.พ5 2545 oโครงการศึกษาคุณภาพและการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล เขตจังหวัดภาคกลาง
22 [อวช] QW170 ก170จ.พ5 2551 oจัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เรื่อง ชุดตรวจการติดเชื้อตับอักเสบ
23 [อวช] W26 น725ท.พ4 2540 oเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ชนิดปรอท
24 [อวช] W26 ศ332น.พ5 2547 oแนวทางการขอผ่อนผันการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
25 [อวช] WO162 น725น.พ1 2538 oแนวทางการขอรับใบอนุญาตผลิตและนำเข้าถุงมือยางทางการแพทย์
26 [อวช] WB410 อ863น.พ4 2541 oแนวทางการควบคุมชุดสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือด
27 [อวช] BD1.6 อ833น.ว3 2544 oแนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์
28 [อวช] WO162 ธ649น.พ2 2539 oแนวทางการพัฒนาขบวนการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์
29 [อวช] QZ42 ส885น.พ1 2540 oแนวทางการพัฒนาระบบการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย์
30 [อวช] W58 ส126ป.พ4 2547 oปัญหาการโฆษณาเครื่องมือแพทย์และแนวทางแก้ไข
31 [อวช] W26 น114ป.พ4 2542 oปัญหาปี ค.ศ. 2000 กับอุปกรณ์การแพทย์
32 [อวช] AE1.6 ส126ป.พ4 2544 oปัญหาและแนวทางการแก้ไขการพิจารณาตรวจสอบหนังสือรับรองการขาย
33 [อวช] W26 น114ร.พ2 2544 oระบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย์
34 [อวช] KB7 ส882ร.น2 2545 oร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ...
35 [อวช] WW260 พ725ล.ว12 2541 oเลนส์แก้วตาเทียม
36 [อวช] WU190 ช398ว.พ3 2539 oวิทยาการด้านผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน และแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
37 [อวช] W26 ส284ห.ว4 2539 oหลักเกณฑ์การพิจารณานำเข้าเครื่องมือแพทย์ ซึ่งด่านอาหารและยาได้รับมอบอำนาจ
38 [อวช] W26 ว672ห.พ1 2540 oไหมเย็บแผล และแนวทางการควบคุม
39 [อวช] TK7018 ว169อ.วพ2 2540 oอันตรายจากเครื่องไฟฟ้าดักยุง
40 [อวช] W26 ส885อ.พ2 2538 oอุปกรณ์ประคบร้อนและอุปกรณ์ประคบเย็น [ Hot Packs and Cold Packs ]
41 [อวช] WO162 จ154อ.พ.2 2541 oเอกสารวิชาการเรื่อง คุณภาพถุงมือยางทางการแพทย์ในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2541-2542
Main
(Total 11461 Bib)