Result List

Title 1 - 41 of 41

Row Call Number Heading
1 [อวช] QD341 ด729ท.วพ5 2551 o2-Butoxyethanol ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในบ้านเรือน
2 [อวช] AE1.6 อ241ด.วพ2 2545 oDibutyl phthalate & Diethylhexyl phthalate
3 [อวช] QV633 ว169ก.วพ2 2540 oการควบคุมกำกับดูแลโทลูอีน
4 [อวช] QV633 ว535ก.วพ2 2544 oการควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ซักแห้งที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางการสาธารณสุข
5 [อวช] QV600 ว535ก.วพ3 2542 oการควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางการสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขการอุดตันของท่อระบายสิ่งปฏิกูล
6 [อวช] W85 อ457ก.วพ1 2547 oการดำเนินงานความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health risk analysis)
7 [อวช] KB6 ธ136ก.น2 2543 oการตอบข้อหารือกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
8 [อวช] QV233 ธ136ก.น1 2535 oการตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
9 [อวช] QV633 อ848ก.วพ4 2538 oการทบทวนทะเบียนตำรับลินเดน
10 [อวช] WA240 ย411ก.วพ3 2545 oการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
11 [อวช] QV600 ส816ก.วพ1 2538 oการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี
12 [อวช] QV600 อ372ก.วพ4 2540 oการประเมินความเหมาะสมในการออกประกาศควบคุมคาร์บอนเตตระคลอไรด์เป็นวัตถุอันตราย
13 [อวช] QV767 ป287ก.ว6 2539 oการพัฒนาสูตรตำรับเจลใสน้ำมันเขียวทาไล่ยุง
14 [อวช] QV600 ว426ก.วพ4 2548 oการรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรื่อนของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
15 [อวช] AE1.6 ว122ก.วพ2 2545 oการวิเคราะห์อันตรายที่มากับปากกาเคมี
16 [อวช] QV738 อ372ก.วพ2 2540 oการวินิจฉัยสารเคมีและผลิตภัณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
17 [อวช] QV610 ร353ก.วพ2 2540 oการศึกษา วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงที่มีสารซิลิคอนไดออกไซด์เป็นสารออกฤทธิ์
18 [อวช] WA240 ก673ก.วพ1 2538 oการศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทเหยื่อกำจัดแมลงสาบ ที่มีสารบอริด แอซิด เป็นสารออกฤทธิ์
19 [อวช] QV612 ย411ก.วพ3 2539 oการศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้เพื่อประโยชน์แก่การทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์
20 [อวช] WA240 ก671ก.วพ3 2539 oการศึกษาสาร SULFLURAMID ในผลิตภัณฑ์ประเภทเหยื่อกำจัดมด
21 [อวช] QV600 ส239ก.วพ2 2540 oการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิชาการและพิษวิทยาของวัตถุอันตรายโดยใช้ฐานข้อมูล CCIS และTOMES PLUS
22 [อวช] QV32 ธ136ค.น2 2548 oความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
23 [อวช] QV607 อ499ค.วพ1 2539 oคู่มือปฏิบัติงานพิจารณาคำขออนุญาตสถานที่และรับแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่รับผิดชอบ
24 [อวช] QV32 อ499น.วพ1 2539 oแนวคิดของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย
25 [อวช] QV607 น836น.วพ3 2541 oแนวทางในการวินิจฉัยและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่จัดเป็นวัตถุอันตราย
26 [อวช] WA240 ส816ป.วพ2 2540 oปลวก การป้องกันและกำจัดและสารป้องกันและจำกัด IMIDACLOPRID
27 [อวช] SB951.5 ค121ป.ช1 2535 oปัญหาการใช้ไตรคลอร์ฟอน (ดิพเทอเร็กซ์) ในปลาแห้ง ปลาเค็ม
28 [อวช] WA240 ย411ป.วพ4 2539 oปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้ทางสาธารณสุข - ในบ้านเรือน และแนวทางแก้ไข
29 [อวช] QV233 พ272ผ.วพ4 2543 oผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโลหะ
30 [อวช] QV600 ศ452ผ.วพ3 2542 oผลิตภัณฑ์ลบคำผิด
31 [อวช] QV600 ร352ผ.วพ3 2540 oผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางการสาธารณสุข ฉลากและแนวทางการเลือกซื้อ
32 [อวช] QC494 ส769ผ.วพ1 2538 oผลิตภัณฑ์สีและตัวทำละลาย
33 [อวช] QX525 พ247ร.วพ5 2555 oรายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการลดปัญหาโรคไข้เลือดออกด้วยทรายที่มีฟอส
34 [อวช] QX600 ย412ร.วพ1 2538 oรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ยากันยุง
35 [อวช] QV32 ส838ว.ว9 2541 oวัตถุอันตรายและการควบคุมการนำเข้า
36 [อวช] KB6 ธ136ส.น1 2539 oสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
37 [อวช] SF757.5 ว253ส.วพ5 2551 oสารกำจัดหนูที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
38 [อวช] QX525 ส870ส.วพ5 2552 oสารผสมในกลุ่ม Pyrethroids สำหรับกำจัดยุงโดยวิธีพ่นหมอกควันและฉีดพ่นฝอยละเอียด
39 [อวช] QV233 ส279อ.วพ1 2535 oเอกสารทงวิชาการเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการซักฟอก ซักล้าง
40 [อวช] WA701 ส761อ.ว2 2535 oเอกสารวิชาการเรื่องกรณีศึกษาอันตรายจากเคมีวัตถุในแอปเปิล
41 [R] RT1.6 ส238อ 2535 oเอกสารวิชาการเรื่องการศึกษาข้อมูลทางวิชาการของเฮปตาคลอร์และความเหมาะสมในการใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดใส่ลงดินเพื่อป้องกันและ...
Main
(Total 11461 Bib)