Result List

Title 1 - 50 of 186

Row Call Number Heading
1 [อวช] WA288 ส821ก.ว12 2541 oกระบวนการประมวลหลักฐานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 [อวช] WA288 ส898ก.คบ1 2538 oการกระจายอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามพระราชบัญญัติ อาหาร ยา ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ และพระราชกำหนดการป้องกันการใช้สารระเหย ในส่วนภูมิภาค เขต 7
3 [อวช] W26 ศ452ก.อ4 2536 oการกระจายอำนาจระดับอำเภอของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในพื้นที่สาธารณสุข เขต 4
4 [อวช] QV736 ว768ก.ฆ2 2545 oการกำกับดูแลการโฆษณาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ยาบนสื่ออินเทอร์เน็ต
5 [อวช] QV744 ส854ก.ว13 2546 oการแก้ไขปัญหาการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ที่นำไปใช้ในทางที่ผิด
6 [อวช] AE1.6 ว267ก.สล1 2542 oการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
7 [อวช] QV32 ศ451ก.ฆ1 2541 oการโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ อย. พ.ศ.2541
8 [อวช] WA525 ด226ก.ช3 2547 oการจัดทำขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9 [อวช] WA525 อ231ก.ช4 2548 oการจัดทำแผนพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กรณีศึกษา 3 หน่วยงานนำร่อง
10 [อวช] WA525 ส769ก.ช5 2553 oการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
11 [อวช] WA288 บ176ก.ว11 2539 oการจัดองค์กรการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
12 [อวช] KB1.6 ส882ก.น2 2545 oการแจ้งความนำจับ
13 [อวช] WA722 อ295ก.ว6 2538 oการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ผลิตน้ำมันปาลม์ดิบผู้มีอิทธิพล
14 [อวช] QV32 ศ344ก.น4 2540 oการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับกรณีมีการจ่ายเงินสินบนในคดีจับกุมผู้ทำผิดกฎหมาย
15 [อวช] WA288 อ295ก.ว2 2539 oการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เขต 11 ภายหลังการกระจายอำนาจ/มอบอำนาจ
16 [อวช] WA288 ธ231ก.ว6 2539 oการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เขต 12 ภายหลังการกระจายอำนาจ
17 [อวช] WA288 อ129ก.ว9 2541 oการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขภายหลังการกระจายอำนาจและมอบอำนาจสู่ส่วนภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเขตสาธารณสุขที่ 11
18 [อวช] KB3 ส839ก.ว12 2539 oการตรวจรับเก็บรักษาใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายและทำลายของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ
19 [อวช] W26 ส866ก.ว13 2541 oการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
20 [อวช] QV771 ส255ก.ว9 2541 oการตรวจสอบความถูกต้องโดยวิธีการสอบเทียบเครื่องมือของระบบการกรองปราศจากเชื้อ
21 [อวช] W88 ท474ก.ตสน1 2545 oการตรวจสอบภายใน
22 [อวช] WA546 ส836ก.ส8 2553 oการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการติดตามตรวจสอบสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
23 [อวช] WA288 ศ117ก.ช2 2546 oการประมวลผลการดำเนินงานตามแนวทางร่วมดำเนินการเพื่อลดและขจัดปัญหาการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย (Compliance Policy) ด้านอาหาร
24 [อวช] WA546 ช356ก.คบ4 2552 oการประเมินความรู้วิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครด้านการจัดทำเอกสารคุณภาพ : ยาจากสมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
25 [อวช] WA675 ท228ก.คบ4 2551 oการประเมินคุณภาพมาตรฐานน้ำแข็งในเขตตรวจราชการที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก เพรชบุรี ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ )
26 [อวช] WA675 อ863ก.คบ4 2552 oการประเมินคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขตตรวจราชการที่ 2 (จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และชัยนาท ) ปีงบประมาณ 2552
27 [อวช] WA695 อ395ก.คบ4 2552 oการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ปี 2545 - 2550
28 [อวช] AD1.6 ส282ก.ช2 2540 oการประเมินผลโครงการจัดตั้งหน่วยงานเอกชนเป็นที่ปรึกษาหรือให้บริการขออนุญาตด้านอาหาร
29 [อวช] WA697 ส282ก.ช2 2540 oการประเมินผลโครงการประเมินผลกระทบเรื่องการลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง ของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
30 [อวช] WA288 ว399ก.คบ1 2538 oการประเมินผลงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขยอดเยี่ยมระดับจังหวัด เขต 1
31 [อวช] W84.3 พ239ก.ช4 2547 oการประเมินผลหลักสูตรนักวิจัยเบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2544-2545
32 [อวช] WA695 อ621ก.ช5 2552 oการประยุกต์ระบบ HACCP เพื่อการจัดการความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล
33 [อวช] WA288 ช162ก.ว1 2539 oการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 [อวช] WA288 ป467ก.คบ3 2543 oการประสานงานในระบบ คบส.
35 [อวช] WA715 ส759ก.ฆ5 2539 oการปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการโฆษณาและจำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2527 และการดำเนินงาน
36 [อวช] KB2 ผ633ก.น1 2535 oการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
37 [อวช] WA1 ส869ก.ฆ4 2546 oการผลิตข่าวผลการดำเนินคดีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
38 [อวช] WA1 ส642ก.ฆ3 2546 oการผลิตข่าวเพื่อสื่อมวลชนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
39 [อวช] WA1 อ243ก.ฆ3 2546 oการผลิตจุลสารสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
40 [อวช] WA695 ส724ก.ฆ1 2546 oการเผยแพร่ความรู้โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
41 [อวช] QW805 ว582ก.ช7 2554 oการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) 2009 ในบุคลากรทางการแพทย์ ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย
42 [อวช] AD1.6 ด422ก.ว9 2544 oการพัฒนาการกำกับและตรวจนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค เขตสาธารณสุขที่ 2 พ.ศ. 2541
43 [อวช] WA525 ภ376ก.กพร1 2549 oการพัฒนาคุณภาพการบริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
44 [อวช] QV736 ว485ก.ฆ3 2542 oการพัฒนางานบริการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
45 [อวช] WA288 ฉ179ก.ช2 2540 oการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนพัฒนา
46 [อวช] WA20.5 ณ322ก.คบ3 2547 oการพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ กลุ่ม 5
47 [อวช] BD1.6 พ517ก.สล1 2545 oการพัฒนาระบบการชำระค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตสาธารณสุข (เงินรายได้แผ่นดิน) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
48 [อวช] WA26.5 จ684ก.ฆ3 2546 oการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
49 [อวช] WA26.5 ธ635ก.ช6 2546 oการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
50 [อวช] WA28 บ465ก.ฆ4 2548 oการพัฒนาสื่อในการจัดแสดงนิทรรศการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Main
(Total 11461 Bib)