Result List

Title 1 - 12 of 12

Row Call Number Heading
1 [REF] G06 ค121ค 2552 oคำย่อ - คำศัพท์ ต่างประเทศ
2 [GP] BD1.6 ค121ค 2557 oคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการเจรจาและ/หรือ ประชุมระหว่างประเทศ
3 [R] RT1.6 ค121ค 2551 oโครงการศึกษาแนวทางการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
4 [R] RT1.6 ค121ค 2550 oโครงการศึกษาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการสารเคมีตามระบบสากลการจัดกลุ่มและติดฉลาก : การสำรวจทัศนคติและความเข้าใจของประชากรไทย
5 [GP] AD1.6 ค124ผ 2550 oแผนปฏิบัติการและงบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554)
6 [GP] AD1.6 ค121ผ 2555 oแผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2554-2558
7 [GP] AD1.6 ค124ผ 2550 oแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554)
8 [GP] AD1.6 ค121ผ 2553 oแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศด้านเครื่องสำอาง พ.ศ. 2553-2557
9 [GP] AD1.6 ค121ผ 2554 oแผนยุทธศาสตร์พัฒนางานต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2554-2557
10 oพจนานุกรมความสามารถเชิงสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
11 [GP] AD1.6 ค126ส 2548 oสรุปข้อมูลสถานการณ์เพื่อการจัดการสารเคมีของประเทศไทย พ.ศ. 2548
12 [GP] AD1.6 ค121อ 2551 oอย. และภารกิจต่างประเทศ
Main
(Total 11461 Bib)