วารสารอาหารและยา
Volume Number วัน/เดือน/ปี
     
20 2/2556 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
20 1/2556 มกราคม - เมษายน 2556
19 3/2555 กันยายน - ธันวาคม 2555
19 2/2555 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555
19 1/2555 มกราคม - เมษายน 2555
18 3/2554 กันยายน - ธันวาคม 2554
18 2/2554 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
18 1/2554 มกราคม - เมษายน 2554
17 3/2553 กันยายน - ธันวาคม 2553
17 2/2553 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
17 1/2553* มกราคม - เมษายน 2553
16 3/2552* กันยายน - ธันวาคม 2552
16 2/2552* พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
16 1/2552 มกราคม - เมษายน 2552
15 3/2551 กันยายน - ธันวาคม 2551
15 2/2551 พฤษภาคม - สิงหาคม 2551
15 1/2551(supplement No.2) มกราคม - เมษายน 2551
15 1/2551(supplement No.1) มกราคม - เมษายน 2551
15 1/2551 มกราคม - เมษายน 2551
14 3/2550 กันยายน - ธันวาคม 2550
14 2/2550(supplement) พฤษภาคม - สิงหาคม 2550
14 2/2550* พฤษภาคม - สิงหาคม 2550
14 1/2550* มกราคม - เมษายน 2550
13 3/2549* กันยายน - ธันวาคม 2549
13 2/2549* พฤษภาคม - สิงหาคม 2549
13 1/2549* มกราคม - เมษายน 2549
12 3/2548* กันยายน - ธันวาคม 2548
12 2/2548* พฤษภาคม - สิงหาคม 2548
6 2/2542* พฤษภาคม - สิงหาคม 2542
5 1-3/2541* มกราคม - เมษายน 2541
  หมายเหตุ * เป็นฉบับสมบูรณ์แล้ว