Update 15/12/2556
 
     โครงสร้างบทบาทหน้าที่  
     แผนยุทธศาสตร์ อย.  
     นโยบายและแผน  
     ผลการดำเนินงาน  
     วารสารอาหารและยา  
     รายงานประจำปี  
     ข้อมูลสถิติ  
     คำถามที่พบบ่อย  
     สาระน่ารู้  
     ManageFile  
     เวที อย. ภูมิภาค  
     ทุน/ฝึกอบรม/ดูงาน  
     ประชุม/อบรม/สัมนา  
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ความน่าสนใจของข้อมูล
 
 
 
  ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
 
 
 
  ผู้ให้ข้อมูล
 
 
 
 
  ความคิดเห็นอื่นๆ
-ใส่ตัวเลขที่เห็น
     
     
 

แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
70090
Since 10-05-2006
   
 
บทบาทหน้าที่
 

     วิสัยทัศน์ (Vision) ของกองแผนงานและวิชาการ

       เป็นศูนย์กลางด้านแผนและองค์ความรู้ของ อย. 

    พันธกิจ (Mission) ของกองแผนงานและวิชาการ

     ๑)  จัดทำและประสานแผนงานแผนปฏิบัติการของสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง

           และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงรวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

     ๒)  จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน

     ๓)  ติดตามและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้าน

           การแพทย์ รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย

     ๔)  พัฒนาระบบติดตามอุบัติการณ์และผลที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

     ๕)  พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านสารเคมีของประเทศ และเป็นแกนกลางร่วมดำเนินการกับองค์การระหว่างประเทศ

     ๖)  เป็นศูนย์วิทยบริการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

     ๗)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    หน้าที่ความรับผิดชอบ

         ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.. ๒๕๕๒

    ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจ

    เกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดให้

    กองแผนงานและวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก หน้า 110)

    (๑)  วิจัยและพัฒนานโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

    (๒) จัดทำและประสานแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเร่งรัด

          กำกับ ติดตาม และประเมินผลการการดำเนินงานของสำนักงาน

    (๓)  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

    (๔)  พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจน

          เป็นศูนย์การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ

    (๕) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร คลังข้อมูลความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน

          เพื่อพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และบริการประชาขนและผู้เกี่ยวข้อง

    (๖) จัดและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

    (๗) เป็นศูนย์วิทยบริการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย

          ว่าด้วยข้อมลข่าวสารของราชการ
   
    (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทที่ได้รับมอบหมาย

        

 ภารกิจของกองแผนงานและวิชาการ ประกอบด้วยงานสำคัญ ๒ ส่วนคือ

        ภารกิจหลัก ได้แก่

        ๑) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแผนงบประมาณ

        ๒) ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน
 
        ๓) พัฒนาองค์กรและวิจัย
 
        ๔) พัฒนาความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
 
        ๕) พัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมี
 
        ๖) คลังข้อมูลและระบบวิทยบริการ
 
        ๗) จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน
 
        ๘) ติดตามและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือ
 
             ทางด้านการแพทย์

 ภารกิจตอบสนองการปฏิรูประบบราชการ (ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๔)

      ๑) การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

       ๒) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

       ๓) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

           - ระบบบริหารความเสี่ยง

           - การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับกอง

           - การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

           - การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

           - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

           - พัฒนาระบบคุณภาพ อย.

โครงสร้างการจัดการองค์กรของกองแผนงานและวิชาการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองแผนงานและวิชาการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารงานของนายแพทย์พิพัฒน์  ยิ่งเสรี  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

และ นายนรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีนายสมชาย ปรีชาทวีกิจ เป็นผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

โดยได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของกองเป็น  4 กลุ่มงาน 4 ศูนย์ และ 1 สำนักโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วน ดังนี้

ภาพที่  ๒  โครงสร้างการจัดการองค์กรของกองแผนงานและวิชาการ

 ๑ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           (๑งานสารบรรณ

           (๒งานการเงิน

           (๓งานพัสดุและยานพาหนะ

           (๔งานอำนวยการและสนับสนุนกลุ่มภารกิจอื่นๆ

 กลุ่มนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           (๑)  เสนอแนวทางการดำเนินงาน และการกำหนดนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรม การอาหารและยา

           (๒)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

           (๓จัดทำคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

           (๔)  ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

           (๕จัดทำนโยบายและแผนการศึกษาวิจัยและพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           (๖ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมพิเศษตามนโยบาย

 กลุ่มติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           (๑ติดตาม ควบคุม กำกับการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานงบประมาณ และโครงการต่างๆ

           (๒พัฒนาระบบการติดตาม กำกับ และประเมินผลเชิงกลยุทธ์ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           (๓วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           (๔สำรวจและประเมินสถานการณ์ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           (๕)  วิเคราะห์ จัดทำรายงานและเผยแพร่ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           (๑)  จัดทำแผนแม่บทพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ให้แก่บุคลากร

                  ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           (๒)  จัดทำและประสานโครงการความร่วมมือกับกรมวิเทศสหการ และองค์กรระหว่างประเทศ

           (๓)  ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           (๔)  จัดการศึกษา อบรม และดูงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           (๑)  ส่งเสริม พัฒนาระบบ และการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์เครือข่ายศูนย์พิษวิทยา

                 และเครือข่ายสารสนเทศในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

           (๒) ร่วมดำเนินการสอบสวนและวิจัย ทางระบาดวิทยา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงอันตราย

                 จาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           (๓) จัดทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

           (๔) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลความปลอดภัย การใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

                 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

 ๖ศูนย์วิทยบริการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           (๑) เป็นแหล่งข้อมูลในการรวบรวม และให้บริการเอกสารวิชาการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

           (๒) พัฒนาการให้บริการข้อมูล และฐานข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ สามารถนำไปอ้างอิง (Evidence Base)

                 เพื่อสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           (๓) ประสานงานกับศูนย์ข้อมูลวิชาการต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดเครือข่ายข้อมูลวิชาการ

                 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

           (๔) เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ (E-knowledge) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประโยชน์

                 ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ๗)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

           (๑) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารจัดการของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

           (๒) พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยผ่านทางเว็บไซต์และระบบ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

               (๓) พัฒนาระบบการให้บริการด้านการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

           (๔) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

           (๕) บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาให้ใช้งาน

                 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           (๖) เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อการเฝ้าระวังภายในและระหว่างประเทศ

 ๘) สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

           (๑) จัดทำยุทธศาสตร์ตางประเทศด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคและการค้า ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับพหุภาคีและทวิภา

           (๒) วิเคราะห์ประเด็นทางเลือก และเป้าหมายของการเจรจาระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           (๓) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการคุ้มครองของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

           (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีระบบข้อมูลและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริม

                 ศักยภาพบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้มีประสิทธิผล

 ๙) ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

           (๑) พัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

                 และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการจัดการสารเคมี รวมทั้งการติดตามการประเมินผลในฐานะศูนย์ประสานงานระดับชาติ

           (๒) ส่งเสริม พัฒนาระบบ และการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์พิษวิทยา และเครือข่ายสารสนเทศด้านสารเคมีในระดับประเทศ

                 ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ      

           (๓) ร่วมดำเนินการสอบสวนและวิจัยทางระบาดวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดความเสี่ยงอันตราย

                 ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อ

           (๔) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารเคมีและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้บริโภค

           (๕) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

           (๖) ร่วมดำเนินงานกับองค์กรระหว่างประเทศในฐานะศูนย์ประสานงานแห่งชาติของ FORUM ระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย

                 ด้านสารเคมีทั้งการประสานนโยบายและวิชาการ

           (๗) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี

                 ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 
 
 
ติดต่อ : webmaster