ศูนย์วิทยบริการ -

วิธีการสืบค้นข้อมูล มี 3 แบบ ดังนี้
1. Browse Search การสืบค้นแบบเรียงตามพจนานุกรม
2. Keyword Search การสืบค้นจากคำหรือวลี
3. Expert Search การสืบค้นโดยใช้คำเชื่อม
รูปแบบการสืบค้นสามารถสลับใช้ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้เมาส์คลิกที่ "Language" หรือ "เปลี่ยนภาษา"
กลุ่มข้อมูลที่มีใน ELIB ON WEB คือ เอกสาร อย., อวช., เอกสารงานวิจัยด้านคบส.และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปของ ข้อมูลเชิง Hot Issue นอกจากนี้เพื่อให้ทราบข้อมูลโดยสังเขป จึงได้พัฒนาระบบการสืบค้นให้สามารถเข้าไปดูหน้าปกและข้อมูลจากสารบัญ(Contents) ของเอกสารได้

Browse Search
(การสืบค้นแบบไล่เรียง)

วิธีการสืบค้น
1. ใส่คำที่ต้องการค้น
2. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง หรือกลุ่มหนังสือ เป็นต้น
3. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ เช่น Main หรือ jindex
4. ในช่องจำนวนบรรทัดสามารถเลือกได้ว่าต้องการข้อมูล
ออกมากี่บรรทัด เช่น 8 หรือ 16 บรรทัด
5. คลิกปุ่ม Search (ค้นหา) เพื่อทำการสืบค้น
6. หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสืบค้น
ข้อมูล ที่สัมพันธ์กับคำที่ผู้ใช้ป้อน และสามารถเลือกดู
รายการก่อนหน้าและรายการต่อไป โดยคลิกที่ปุ่มลูกศร
ด้านล่าง ในแต่ละรายการผู้ใช้สามารถดูรายละเอียด
เฉพาะโดยการคลิกชื่อในแต่ละรายการ
ถ้าผู้ใช้ต้องการสืบค้นครั้งต่อไป ให้คลิกที่ปุ่มการสืบค้น
แบบไล่เรียง

Keyword Search
(การสืบค้นจากคำหรือวลี)

วิธีการสืบค้น
1. ป้อนคำหรือวลีที่ต้องการลงไป
2. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง
3. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ เช่น Main หรือ jindex
4. คลิกปุ่ม Search (ค้นหา) เพื่อทำการสืบค้น

การแสดงผลการสืบค้น
" ถ้าพบข้อมูลจะแสดงรายการคำที่ปรากฏ โดยแสดง
ตารางจำนวนครั้งตามการค้นหา ซึ่งประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ทั้งระเบียน จำนวนระเบียน
" ถ้าไม่พบจะแสดงข้อความว่าไม่ปรากฏรายการสืบค้น
" ถ้าผู้ใช้ต้องการสืบค้นครั้งใหม่ ให้คลิกที่ปุ่มสืบค้นจากคำหรือวลี

Expert Search
(การสืบค้นจากหลายคำ)คำเชื่อมและวิธีการใช้งาน
1. And (และ) ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่มีคำทั้งสอง
ปรากฏอยู่ด้วยกัน จะอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน หรือต่างเขต
ข้อมูลก็ได้ สัญลักษณ์ที่ใช้เป็น " & "
2. Or (หรือ) ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่อย่างน้อย
ประกอบด้วยคำใดคำหนึ่งที่ผู้ใช้ระบุ จะอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน หรือต่างเขตข้อมูลก็ได้ สัญลักษณ์ที่ใช้เป็น " + "
3. Not (ไม่รวม) ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่ประกอบ
ด้วยคำที่ผู้ใช้ระบุไว้เป็นคำแรก และไม่มีคำที่สองอยู่ภายใน
เขตข้อมูลใดๆ สัญลักษณ์ที่ใช้เป็น " - "
4. Adjacent (ตามหลังด้วย) ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่
ประกอบด้วยคำทั้งสองนั้นปรากฏอยู่ติดกัน และอยู่ในเขต
ข้อมูลเดียวกัน โดยคำแรกที่ค้นพบจะอยู่หน้าคำที่สอง
สัญลักษณ์ที่ใช้เป็น " ^ "
5. With (กับ) ระบบจะทำการค้นหาระเบียนที่ประกอบด้วยคำ
ทั้งสองอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน แต่คำหรือข้อความไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน สัญลักษณ์ที่ใช้เป็น " ~ "

วิธีการสืบค้น
1. ป้อนคำที่ต้องการค้นลงไป ในช่อง คำหรือวลี
2. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง
3. เลือกคำเชื่อมที่จะใช้ เช่น and or not เป็นต้น
4. ป้อนคำที่ต้องการลงในช่องคำที่สอง
5. เลือกขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการค้นหา สำหรับคำที่สอง
6. จากฐานข้อมูล (Database) ให้เลือกจาก main หรือ jindex
7. คลิกที่ปุ่มค้นหา (Search) เพื่อทำการสืบค้น

การแสดงผลการสืบค้น
" ถ้าไม่พบข้อมูล จะแสดงข้อความว่าไม่ปรากฏรายการที่สืบค้น
" ถ้าพบข้อมูล จะแสดงรายการคำที่ปรากฏ แต่คำเชื่อมที่พบจะปรากฏเป็นรูปสัญลักษณ์ เช่น &, ^ , ~

หมายเหตุ
" การสืบค้นแบบ Browse Search ข้อมูลที่ค้นพบ จะปรากฏอยู่ในบรรทัดแรก
" การสืบค้นแบบ Keyword Search ข้อมูลที่ค้นจะมาจาก
รายละเอียดของหนังสือ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สำนักพิมพ์
" การสืบค้นแบบ Expert Search ข้อมูลที่ค้นหาจะจำกัดเขต
ข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้น
" main หมายถึง ข้อมูลหนังสือ
" jindex หมายถึง ข้อมูลของบทความวารสาร


ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
The Library of Thai Food and Drug Administration


"ห้องสมุด อย." หรือ "ฝ่ายวิทยบริการ" สังกัดศูนย์ สารสนเทศฯ มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการ ปัจจุบันใช้ระบบ ELIB ON WEB เพื่อให้บริการสืบค้นผ่าน Internet แทนระบบเดิมซึ่งเป็น Intranet

 

อย. โฮมเพจ ศูนย์วิทยบริการ-โฮมเพจ