ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
    คู่มือ/หลักเกณฑ์/กระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน
    ฐานข้อมูลทะเบียนตำรับยา
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาที่ไม่ใช่ยาใหม
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่มิใช่ยาใหม่ที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติควบคุมคุณภาพและมาตรฐานยาสำหรับคำขอขึ้นทะเบียนทั่ว ๆ ไป
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่มิใช่ยาใหม่ที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติควบคุมคุณภาพและมาตรฐานยาสำหรับคำขอขึ้นทะเบียนฯ เพื่อการส่งออก
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ (ยาใหม่ : generic products) : หน้า 1
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ (ยาใหม่ : generic products) : หน้า 2
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ (ยาใหม่ : original products)
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่มิใช่ยาใหม่ : หน้า 1
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่มิใช่ยาใหม่ : หน้า 2
    หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ
    สืบค้นทะเบียนยาสามัญ ตามชื่อยา ชื่อตัวยาสำคัญ (ใช้ภาษาอังกฤษ)
   
 
     
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและคำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
    ระเบียบการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
     
 
     
    ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
 
     
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอแก้ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
     
 
     
    ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนตำรับวัตถุอันตราย
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาตำรับที่มีสูตรและรูปแบบต่างกับที่เคยขึ้นทะเบียนมาแล้ว
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาตำรับที่มีสูตรและรูปแบบที่เคยขึ้นทะเบียนมาแล้ว
    เอกสาร/หลักฐานประกอบคำขอขึ้นทะเบียน
     
 
     
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับและทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษประเภท 3