ข้อมูล - คำแนะนำการโฆษณายา
    แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตโฆษณาขายยา
   
 
     
    การขออนุญาตโฆษณาอาหาร
     
 
     
    การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
    ข้อมูลการอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย
    เครื่องมือแพทย์กับการโฆษณา
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาตคำขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์
     
 
     
    การโฆษณาเครื่องสำอาง
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาคำขอความเห็นเกี่ยวกับข้อความโฆษณาเครื่องสำอางตามที่ผู้ประกอบการร้องขอ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
     
 
     
    ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
     
 
     
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาตคำขอโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ