ข้อมูลเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านยา
    แบบฟอร์มคำขอนำเข้ายา
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอใบอนุญาตขายยาและนำเข้า
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาตผลิตยา
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง Certificate of free sale
   
 
     
    การขออนุญาตผลิตอาหารและนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
    ข้อมูลเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
    แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการอนุญาตการผลิตและการนำเข้าอาหาร
    แบบฟอร์มคำขออนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
    ระเบียบการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
     
 
     
    ข้อมูลเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือแพทย
    แบบฟอร์มคำขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทั่วไป โดยยกเว้นการแสดงหนังสือรับรองการขายในประเทศผู้ผลิต
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการตรวจสอบหนังสือรับรองการขายเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งออกเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกหนังสือรับรองสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขอรับใบอนุญาตและแจ้งรายละเอียดเพื่อการส่งออก
     
 
     
    ข้อมูลเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง
    แบบฟอร์มคำขอนำเข้าเครื่องสำอาง
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอนำเข้าเครื่องสำอางทั่วไปเข้ามาในราชอาณาจักร
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง certificate of free sale หรือ certificate of product origin
     
 
     
    ข้อมูลเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านวัตถุอันตราย
    ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต นำเข้า มีไว้ในครอบครองผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิด 3
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตผลิต
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
    เอกสาร/หลักฐานประกอบคำขออนุญาตผลิต
   
 
     
    ข้อมูลเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านวัตถุเสพติด
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอ
- Import/Export Authorization Psychotropic Substance
- Certificate of Official Approval of Import/Export
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท 2, 4 และวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาต
- จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2
- ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3
- ให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
- ผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 3 หรือ 4
- ขายวัตถุออกฤทธิ์โดยการขายส่งออก
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกำหนด ตามมาตรา 60
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 4 หรือ 5
    แผนภูมิแสดงขั้นตอนการยื่นใบแจ้งการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 และ Export Declaration