เกี่ยวกับศูนย์วิทยบริการ
 


ประวัติ
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อตั้งเมื่อปี 2518 สังกัดกองวิชาการต่อมาในปี 2536 ได้มีการจัดตั้งเป็นการภายในให้เป็นฝ่ายวิทยบริการสังกัดศูนย์สารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การวางระบบงานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นข้อมูลด้วย CD-ROM การเชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ในปี 2538 ห้องสมุด อย.ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายให้เป็น 1 ใน 4 ของห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประเภทห้องสมุดเพื่อการวิจัยจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปัจจุบันห้องสมุดได้รับการพัฒนาขึ้นเป็น "ศูนย์วิทยบริการ" ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกองแผนงานและวิชาการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิทยบริการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และปรับปรุงระบบให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฉบับเต็ม (Full text) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
หน้าที่
1. เป็นแหล่งข้อมูลกลางในการรวมรวมและให้บริการเอกสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. พัฒนาการให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้สามารถนำไปอ้างอิง (Evidence Based) เพื่อสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. ประสานงานกับศูนย์ข้อมูลวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดเครือข่ายข้อมูลวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ (E-Knowledge) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
5. เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 
บริการ
การสมัครสมาชิก
 • ข้าราชการและลูกจ้าง อย.ใช้หลักฐานดังนี้
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
  - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • บุคคลภายนอกทั่วไป ใช้หลักฐานดังนี้
  - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  - ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ปี

  การทำบัตรใหม่
  ในกรณีที่บัตรเกิดชำรุดหรือสูญหายใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการสมัครสมาชิก โดยใช้รูปถ่ายอีก 1 ใบ และชำระค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ ดังนี้
 • ข้าราชการและลูกจ้างของ อย. ชำระค่าทำบัตรใหม่ 10 บาท
 • สมาชิกประเภทที่ 2,3 ชำระค่าทำบัตรใหม่ 20 บาท

  การยืมคืน
 • ข้าราชการของ อย.
  - ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม
  - หนังสืออ้างอิงให้ยืมเฉพาะถ่ายเอกสารเท่านั้น ค่าปรับวันละ 15 บาท/เล่ม
  - หนังสือทั่วไปให้ยืมได้ 14 วัน ค่าปรับวันละ 2 บาท/เล่ม
  - วารสาร นิตยสารฉบับเก่าให้ยืมได้ 7 วัน ค่าปรับวันละ 2 บาท/เล่ม
  - วารสาร นิตยสารฉบับใหม่ให้ยืมได้วันต่อวัน เวลา 15.30 น. ส่งก่อน 9.00น. ของวันถัดไป ค่าปรับวันละ10 บาท/เล่ม
 • ลูกจ้างของ อย.
  - ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม
  - หนังสืออ้างอิงให้ยืมเฉพาะถ่ายเอกสารเท่านั้น ค่าปรับวันละ 15 บาท/เล่ม
  - หนังสือทั่วไปให้ยืมได้ 7 วัน ค่าปรับวันละ 2 บาท/เล่ม
  - วารสาร นิตยสารฉบับเก่าให้ยืมได้ 7 วัน ค่าปรับวันละ 2 บาท/เล่ม
  - วารสาร นิตยสารฉบับใหม่ให้ยืมได้วันต่อวัน เวลา 15.30 น. ส่งก่อน 9.00น. ของวันถัดไป ค่าปรับวันละ10 บาท/เล่ม
 • บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิกห้องสมุด อย.
  - ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม
  - หนังสืออ้างอิงให้ยืมเฉพาะถ่ายเอกสารเท่านั้น ค่าปรับวันละ 100 บาท/เล่ม
  - หนังสือทั่วไป วารสาร นิตยสารฉบับเก่ายืมได้ 7 วัน ค่าปรับวันละ 5 บาท/เล่ม

  หมายเหตุ
  : บุคคลภายนอกทั่วไปมีสิทธิเข้าใช้บริการและถ่ายเอกสารเท่านั้นโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่มีความสำคัญเทียบเท่าเป็นหลักฐาน
 •  

   

  แผนผังศูนย์วิทยบริการ

   
  ภาพมุมต่างๆ ภายในศูนย์วิทยบริการ


  ด้านหน้าของศูนย์วิทยบริการ อย.  มุมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ


  ส่วนให้บริการยืมคืน  ชั้นหนังสือภายในศูนย์วิทยบริการ อย.  มุมหนังสือน่าอ่านของศูนย์วิทยบริการ อย.


  โต๊ะอ่านหนังสือของผู้มาใช้บริการ


  มุมอ่านหนังสือ
   
  แผนผังการเดินทางมาศูนย์วิทยบริการ

  อย. โฮมเพจ ศูนย์วิทยบริการ-โฮมเพจ