หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
097197 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 100
 
??????????????????????
 Blackwell Journals Online
ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารจำนวน 700 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Blackwell Publishing ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
 ProQuest Nursing & Allied Health Source
ฐานข้อมูลทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วยวารสารทางด้านพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 800 ชื่อ วิทยานิพนธ์และดุษฏีนิพนธ์ฉบับเต็มทางด้านการพยาบาลจำนวน 12,000 ชื่อเรื่อง หนังสือทางด้านการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 10 เล่ม รวมทั้งวีดิโอสาธิตการปฏิบัติทางด้านการพยาบาล
 SpringerLink e-Journal
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสารเอกสารฉบับเต็ม จำนวน 1,130 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน
 WHO PUBLICATIONS
ข้อมูล เอกสาร วารสาร และหนังสือ ทางด้านสุขภาพ รวม Link ในการเข้าใช้ Reference Library of WHO Publications โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสาธารณสุขศาสตร์
 Journal Link
เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 226 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ได้อีกด้วย
 Free Back Issues Journal
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รวบรวมเว็บไซต์วารสารภาษาต่างประเทศฉบับเต็มได้เปล่า (Free Back Issue Journals) และมี Peer review สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้
 DOAJ Directory of Open Access Journals
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย LUND ประเทศสวีเดน (Lund University Libraries) ได้รวบรวมรายชื่อวารสาร Open Access ในทุกสาขา ปัจจุบันมีถึง 3,656 ชื่อเรื่อง โดยมี 1,259 ชื่อเรื่องที่ได้ทำดรรชนีไว้ ซึ่งสามารถสืบค้นได้โดยตรงจากฐานข้อมูลของ DOAJ   ซึ่งมีถึง 210,848 บทความ
     ????????? : 17 ??????
[First] 1 2  [Last]  ??????? : 2 
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω