หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
219319 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 56
 
THAI FDA LAW-ฐานข้อมูลกฎหมาย อย.

ประกาศฉบับใหม่(Update)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 3 ก.ค. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 22 มิ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน สถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2)(ราชกิจจานุเบกษา 16 มิ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2)(ราชกิจจานุเบกษา 16. มิ.ย. 2560)
แก้คำผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)(ราชกิจจานุเบกษา 12 มิ.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 385) พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ราชกิจจานุเบกษา 16 พ.ค. 2560)
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 352/2560 เรื่อง แก้ไขชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ราชกิจจานุเบกษา 25 เม.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 25 เม.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2)(ราชกิจจานุเบกษา 25 เม.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2)(ราชกิจจานุเบกษา 21 เม.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 384) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตน (ราชกิจจานุเบกษา 4 เม.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2)(ราชกิจจานุเบกษา 4 เม.ย. 2560)
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 329 / 2560 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน (ราชกิจจานุเบกษา 4 เม.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 59 (ราชกิจจานุเบกษา 4 เม.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 4 เม.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 4 เม.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 28 (ราชกิจจานุเบกษา 4 เม.ย. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 14 มี.ค. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 14 มี.ค. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 14 มี.ค. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 14 มี.ค. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 (ราชกกิจจานุเบกษา 14 มี.ค. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 14 มี.ค. 2560)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการนำเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 22 ก.พ. 2556)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 24 ก.พ. 2560)
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 15 ม.ค. 2560)
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 20 ธ.ค. 2559)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยา (13 ม.ค. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 382) พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา 13 ม.ค. 2560)
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2346/2559 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา ketoconazole ชนิดรับประทาน (ราชกิจจานุเบกษา 13 ม.ค. 2560)
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 6 ม.ค. 2559)
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา 6 ม.ค. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 58 (ราชกิจจานุเบกษา 28 ธ.ค. 2559)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559(ราชกิจจานุเบกษา 26 ธ.ค. 2559)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559(ราชกิจจานุเบกษา 26 ธ.ค. 2559)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)(ราชกิจจานุเบกษา 20 ธ.ค. 2559)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 380) พ.ศ. 2554 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2556 เรื่อง สตีวิออลไกลโคไซด์ (ราชกิจจานุเบกษา 20 ธ.ค. 2559)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 379) พ.ศ. 2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 359) พ.ศ. 2556 เรื่อง ซัยคลาเมต (ราชกิจจานุเบกษา 15 ธ.ค. 2559)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านนำเข้า (ฉบับที่ 8)(ราชกิจจานุเบกษา 13 ธ.ค. 2559)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านนำเข้าซึ่งยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าว (ฉบับที่ 5)(ราชกิจจานุเบกษา 13 ธ.ค. 2559)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจําปี พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 1 พ.ย. 2559)
  ยา
  อาหาร
  เครื่องสำอาง
  เครื่องสำอาง (พ.ศ.2558)
  เครื่องมือแพทย์ (พ.ศ.2551)
  เครื่องมือแพทย์ (พ.ศ.2531)
  วัตถุอันตราย
  วัตถุออกฤทธิ์ฯ
  สารระเหย
  ยาเสพติด
   
 

รวมกฎหมายตามปีงบประมาณ 2560
         ตุลาคม 2559 ( 6 รายการ)
         พฤศจิกายน 2559 ( 8 รายการ)
         ธันวาคม 2559 ( 8 รายการ)
         มกราคม 2560 ( 6 รายการ)
         กุมภาพันธ์ 2560 ( 3 รายการ)
         มีนาคม 2560 ( 6 รายการ)
         เมษายน 2560 ( 12 รายการ)
         พฤษภาคม 2560 ( 7 รายการ)
         มิถุนายน 2560 ( 4 รายการ)
         กรกฎาคม 2560 ( 2 รายการ)
         สิงหาคม 2560 ( 0 รายการ)
         กันยายน 2560 ( 0 รายการ)
รวม Link กฎหมายจากหน่วยงานใน อย.
         สำนักยา
         สำนักอาหาร
         สำนักด่านอาหารและยา
         กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
         กองควบคุมวัตถุเสพติด
         กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
         กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
 
 
 
 
 
      
รวมกฎหมายตามปีงบประมาณ 2559
         ตุลาคม 2558 ( 5 รายการ)
         พฤศจิกายน 2558 ( 3 รายการ)
         ธันวาคม 2558 ( 6 รายการ)
         มกราคม 2559 ( 1 รายการ)
         กุมภาพัน 2559 ( 4 รายการ)
         มีนาคม 2559 ( 9 รายการ)
         เมษายน 2559 ( 4 รายการ)
         พฤษภาคม 2559 ( 6 รายการ)
         มิถุนายน 2559 ( 1 รายการ)
         กรกฎาคม 2559 ( 5 รายการ)
         สิงหาคม 2559 ( 2 รายการ)
         กันยายน 2559 ( 4 รายการ)
      
รวมกฎหมายตามปีงบประมาณ 2558
         ตุลาคม 2557 ( 8 รายการ)
         พฤศจิกายน 2557 ( 8 รายการ)
         ธันวาคม 2557 ( 4 รายการ)
         มกราคม 2558 ( 4 รายการ)
         กุมภาพันธ์ 2558 ( 4 รายการ)
         มีนาคม 2558 ( 7 รายการ)
         เมษายน 2558 ( 5 รายการ)
         พฤษภาคม 2558 ( 3 รายการ)
         มิถุนายน 2558 ( 0 รายการ)
         กรกฎาคม 2558 ( 3 รายการ)
         สิงหาคม 2558 ( 7 รายการ)
         กันยายน 2558 ( 4 รายการ)
 
รวมกฎหมายตามปีงบประมาณ 2557
         ตุลาคม 2556 ( 6 รายการ)
         พฤศจิกายน 2556 ( 13 รายการ)
         ธันวาคม 2556 ( 4 รายการ)
         มกราคม 2557 ( 2 รายการ)
         กุมภาพันธ์ 2557 ( 0 รายการ)
         มีนาคม 2557 ( 2 รายการ)
         เมษายน 2557 ( 2 รายการ)
         พฤษภาคม 2557 ( 7 รายการ)
         มิถุนายน 2557 ( 2 รายการ)
         กรกฎาคม 2557 ( 0 รายการ)
         สิงหาคม 2557 ( 1 รายการ)
         กันยายน 2557 ( 7 รายการ)
 
 
      
รวมกฎหมายตามปีงบประมาณ 2556
         ตุลาคม 2555 ( 4 รายการ)
         พฤศจิกายน 2555 ( 5 รายการ)
         ธันวาคม 2555 ( 10 รายการ)
         มกราคม 2556 ( 8 รายการ)
         กุมภาพันธ์ 2556 ( 4 รายการ)
         มีนาคม 2556 ( 6 รายการ)
         เมษายน 2556 ( 6 รายการ)
         พฤษภาคม 2556 ( 3 รายการ)
         มิถุนายน 2556 ( 7 รายการ)
         กรกฎาคม 2556 ( 15 รายการ)
         สิงหาคม 2556 ( 4 รายการ)
         กันยายน 2556 ( 5 รายการ)
 
 
      
รวมกฎหมายตามปีงบประมาณ 2555
         ตุลาคม 2554 ( 2 รายการ)
         พฤศจิกายน 2554 ( 2 รายการ)
         ธันวาคม 2554 ( 2 รายการ)
         มกราคม 2555 ( 1 รายการ)
         กุมภาพันธ์ 2555 ( 5 รายการ)
         มีนาคม 2555 ( 7 รายการ)
         เมษายน 2555 ( 7 รายการ)
         พฤษภาคม 2555 ( 6 รายการ)
         มิถุนายน 2555 ( 4 รายการ)
         กรกฎาคม 2555 ( 20 รายการ)
         สิงหาคม 2555 ( 3 รายการ)
         กันยายน 2555 ( 5 รายการ)
 
      
รวมกฎหมายตามปีงบประมาณ 2554
         ตุลาคม 2553 ( 5 รายการ)
         พฤศจิกายน 2553 ( 18 รายการ)
         ธันวาคม 2553 ( 9 รายการ)
         มกราคม 2554 ( 9 รายการ)
         กุมภาพันธ์ 2554 ( 2 รายการ)
         มีนาคม 2554 ( 4 รายการ)
         เมษายน 2554 ( 12 รายการ)
         พฤษภาคม 2554 ( 3 รายการ)
         มิถุนายน 2554 ( 4 รายการ)
         กรกฏาคม 2554 ( 1 รายการ)
         สิงหาคม 2554 ( 5 รายการ)
         กันยายน 2554 ( 4 รายการ)
 
      
รวมกฎหมายตามปีงบประมาณ 2553
         ตุลาคม 2552 ( 2 รายการ)
         พฤศจิกายน 2552 ( 11 รายการ)
         ธันวาคม 2552 ( 5 รายการ)
         มกราคม 2553 ( 2 รายการ)
         กุมภาพันธ์ 2553 ( 0 รายการ)
         มีนาคม 2553 ( 1 รายการ)
         เมษายน 2553 ( 20 รายการ)
         พฤษภาคม 2553 ( 0 รายการ)
         มิถุนายน 2553 ( 16 รายการ)
         กรกฎาคม 2553 ( 5 รายการ)
         สิงหาคม 2553 ( 1 รายการ)
         กันยายน 2553 ( 16 รายการ)
 
 
      
 
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω