หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
542642 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 72
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 21213
ข่าวประจำวัน : Pre-HACCP สัญลักษณ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

จะเห็นได้ว่าในระยะหลังกระแสข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพบ่อยมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันคนไทยมีการตื่นตัวเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) กันมากขึ้น
 
ปัญหาความไม่ปลอดภัยของอาหารส่วนใหญ่มักจะเกิดจาก กระบวนการผลิตอาหารของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนในอาหารเกินมาตรฐานทั้งแบบเจตนา และไม่เจตนา ที่พบบ่อย ได้แก่ สารกันบูด เคมีสังเคราะห์ จุลินทรีย์ เป็นต้น
 
ดร.วารุณี วารัญญานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME เตรียมเข้าสู่ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย HACCP หรือ โครงการ Pre-HACCP ให้ข้อแนะนำว่า “ผู้บริโภคสามารถสังเกตว่าอาหารนั้นปลอดภัยหรือไม่ ได้จากตราสัญลักษณ์ประกันคุณภาพความปลอดภัยของการผลิตอาหาร อาทิ  GMP และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุดตามมาตรฐานสากลสำหรับการผลิตอาหารของไทยในขณะนี้ เพราะ HACCP มีระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมของการผลิต ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย”
 
ล่าสุดมีการกำหนดใช้ตราสัญลักษณ์ Pre-HACCP เป็นอีกหนึ่งตราสัญลักษณ์ที่ช่วยประกันระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น
 
Pre-HACCP เป็นตราสัญลักษณ์ ที่โครงการ Pre-HACCP ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมวิทยาการ อาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) โดยสถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มอบให้กับผู้ประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม
 
หลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการ Pre-HACCP เป็นหลักสูตรแรกที่ไม่เคยมีในประเทศ ได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารซึ่งได้รับการเห็นชอบจากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
สำหรับโครงการนำร่องที่จัดอบรมในปี 2550- 2551 มีผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งในส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และส่วนภูมิภาคให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 601 โรงงาน บุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมรวม 1,286 คน
 
หลังจากกิจกรรมให้คำปรึกษาที่สถานที่จริงเพื่อพัฒนาระบบ Pre-HACCP ตามข้อกำหนดโครงการฯ มีโรงงานอาหารผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของโครงการจำนวน 400 โรงงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 67 แสดงศักยภาพในการพัฒนาเข้าสู่ระบบ HACCP ในระยะเวลาอันใกล้
  
ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 400 ราย จะได้รับตราสัญลักษณ์ Pre-HACCP สัญลักษณ์สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยติดข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
 
ในแง่ของผู้บริโภคจะช่วยให้มั่นใจว่าได้รับอาหารจากผู้ผลิต SME ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต ส่วนในแง่ของผู้ประกอบการนับเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล HACCP ได้ภายในอนาคตอันใกล้
 
โดยตรานี้จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริษัทของผู้ประกอบการในสายตาของผู้บริโภค อีกทั้งสถาบันทางการเงินที่เป็นแหล่งเงินทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดธุรกิจในระยะยาว ลดอุปสรรคและการกีดกันต่าง ๆ จากประเทศคู่ค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
 
ความปลอดภัยของอาหาร ไม่ใช่แต่จะเป็นหน้าที่ของภาครัฐและภาระของผู้ประกอบการเท่านั้น หากแต่ผู้บริโภคเองจะต้องให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่ ในการเข้าถึงอาหารปลอดภัย ตลอดจนติดตามข่าวสารอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
 
เพราะความไม่ปลอดภัยของอาหาร ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน...

ศศิมา ดำรงสุกิจ
ทีมเดลินิวส์ 38
article@dailynews.co.th

ข่าวประจำวัน : 19 January 2009
แหล่งที่มา เดลินิวส์
อ่าน 1401

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω