หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
996097 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 70
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 412
ข่าวประจำวัน : นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2548 เวลา 08.00 น.

คำกล่าวของพันตำรวจโท ทักษิณ   ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี

ในรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน”

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  คลื่นเอฟ.เอ็ม.92.5

วันเสาร์ที่  6  สิงหาคม 2548  เวลา  08.00  น.

-----------------------------

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับ

 

ผมขอเล่าเรื่องที่ได้มีการปรับคณะรัฐมนตรี  17  ตำแหน่ง ตามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปเมื่อวันอังคารที่ 2  สิงหาคม  วันพุธที่ 3  สิงหาคม   ได้ไปเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว  มีรัฐมนตรีหน้าใหม่  4  ท่าน  พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พลเอก ชัยนันท์  เจริญศิริ   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   ซึ่งจะไปดูแลเรื่องของการก่อสร้างสนามบิน  เพื่อจะให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว    ดร.ประวิช  รัตนเพียร  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคุณพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

 

ยึดมั่นในคำปฏิญาณที่ได้ถวายสัตย์ฯ 

 

หลังจากที่ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสให้คณะรัฐมนตรีได้ไตร่ตรองถึงคำที่ได้ปฏิญาณไว้   ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วน ส่วนที่ 1  คือ  จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  ส่วนที่ 2 คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  ส่วนที่ 3 คือ  ยึดถือและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ทั้ง 3 ส่วนมีความหมายในตัวเองอยู่มาก   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ส่วนที่ 2  เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต   และสำคัญที่สุดซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวไม่พอ   ต้องให้ได้ประโยชน์ต่อชาติและประชาชน   ส่วนที่ 3 คือ  การรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น  เป็นเรื่องที่จะต้องเคารพเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เรื่องของการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยของชาติ   ที่สำคัญคือ  เรื่องความมั่นคงของประเทศด้วย   

 

นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจน

 

ส่วนที่  1 นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพระมหากษัตริย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงทำไว้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  พวกเราต้องมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่สิ่งที่ทรงทำไว้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง   ซึ่งจะนำมาใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจน ที่ผมพยายามบอกให้ทำบัญชีครัวเรือน เพื่อทุกคนจะได้เข้าใจว่า   คำว่า  “พอเพียง” คืออะไร เพราะจะได้รู้ว่า  รายจ่ายมากไป  ต้องลดรายจ่าย  รายได้ไม่พอเพียง   ต้องขยัน        หมั่นเพียรหน่อย   เพื่อให้รายได้พอเพียง  เมื่อรายได้พอเพียงแล้ว มีแรงเหลือ  มีปัญญาเหลือ   จะทำต่อเพื่อให้ได้มีเงินออม  มีส่วนเกินของชีวิตขึ้นมา   โดยที่ไม่ฟุ่มเฟือยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้เช่นกัน

 

มองปัญหาที่เป็นทุกข์ของประชาชนเป็นทุกข์ของชาติ    

 

หลังจากนั้นผมเรียกประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีตอนเช้า (4 ก.ค.)  เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งชุด ทั้งคนที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง    กับคนที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งและคนเข้ามาใหม่ ผมให้เน้นย้ำนอกเหนือจากเน้นย้ำเรื่องที่ให้รับกระแสพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อมไว้แล้ว   ก็เน้นย้ำการทำงาน 3 เรื่อง   เรื่องแรกคือ  เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง    คือว่าทุกกระทรวงมียุทธศาสตร์   เพราะฉะนั้นรัฐมนตรี  คนไหนมีหน้าที่อะไร  รองนายกรัฐมนตรีคนไหนมีหน้าที่อะไร   ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เดินได้อย่างเห็นได้ชัด   เรื่องที่สอง   เน้นให้เข้าใจนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไว้ในสภาให้ชัดเจน แล้วปฏิบัติตามให้ได้ โดยเร็ว   เรื่องที่สามให้มองปัญหาที่เป็นทุกข์ของประชาชน   เป็นทุกข์ของชาติ    ในส่วนหน้าที่ของตัวเองให้เก็บมาใส่หัวให้เป็นทุกข์ของเรา  และแก้ปัญหาให้ได้   คืออะไรที่เป็นทุกข์ของสังคม  ทุกข์ของประชาชนเราคิดว่าทุกข์นี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องแก้ให้เก็บมาใส่หัวเราให้เป็นทุกข์ของเรา และเราก็แก้ให้ได้ นั่นคือ สิ่งที่รัฐมนตรีทุกกระทรวงจะต้องยึดถือ

 

ต้องทำงานเป็นทีม  ลดความขัดแย้ง 

 

ผมได้เน้นย้ำให้มีการทำงานด้วยกัน   ทำงานเป็นทีม   ต้องไม่ให้มีความขัดแย้งกันแบบไทย ๆ  บางทีเราไปถือสาอะไรกันเล็ก ๆ น้อย ๆ  ตลอด   อันนี้ต้องอย่ามี   มุ่งเอาความสำเร็จของงาน  มุ่งเอาเรื่องทุกข์ของ ประชาชนมาแก้ให้ได้   นั่นคือสิ่งที่ได้เน้นย้ำ   นอกนั้นก็มีการพูดถึงรายละเอียดของงานต่าง ๆ ที่ให้ตามอะไรมากมาย  ผมให้เน้นย้ำเรื่องภาวะผู้นำที่ต้องการขับเคลื่อนผู้บริหารระดับกลาง ให้ผู้บริหารระดับกลางได้มีจิตวิญญาณที่จะทำงานให้ได้  และให้เขาเข้าใจแนวทางที่จะเดิน  เมื่อเขาเข้าใจ  เขามีจิตวิญญาณที่จะทำแล้ว           เขาสามารถที่จะทุ่มเทงานให้สำเร็จได้   การเปลี่ยนแปลงต่าง     จะเป็นที่สำเร็จได้

 

การเข้าตลาดหลักทรัพย์ของปตท. ทำให้ธุรกิจขยายตัว 

 

สัปดาห์นี้ผมมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่  ที่จังหวัดจันทบุรี  ผมออกเดินทางวันจันทร์ (1 ส.ค.) ไปที่ระยองก่อน   ไปเปิดโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ   หน่วยที่ 5   ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยแยกก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย   และไปที่โรงงานโอเลฟินส์  หน่วยที่ 2  ของบริษัท  ไทยโอเลฟินส์  จำกัด (มหาชน) หรือ TOC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ปตท. เช่นกัน     สังเกตดูว่า ปตท.  หลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว    ปตท.  ขยายตัวได้เร็วมาก    ทั้งบริษัทในเครือ   ในบริษัท ปตท.เอง   บริษัทแม่ ปตท.สผ. ก็บุกไปขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถึงตะวันออกกลางแล้ว   เห็นได้ชัดว่า  การเข้าตลาดหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจนั้นทำให้เขาขยายตัว  และบริหารงานอย่างมืออาชีพ  การเมืองก็เข้าไปยุ่งได้น้อยลง   เพราะเนื่องจากว่าเป็นบริษัทมหาชน มีระบบตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  จากผู้ถือหุ้นรายย่อยจากกองทุนต่าง  ๆ มีการประเมินผลงานและมาสะท้อนถึงราคาหุ้น   พนักงานทุกคนก็จะมีหุ้น  เมื่อมีหุ้นเขาทุกคนก็มีความรู้สึกว่า ไม่อยากให้หุ้นตัวเองตก  ก็ตั้งใจทำงานในที่สุดเวลานี้ ปตท. ปันผลให้กระทรวงการคลังในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น    มากกว่าที่เคยแบ่งนำเงินเข้าคลังตอนก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์   แล้วยังไม่พอยังเสียภาษีด้วย  ภาษีเองก็เสียมาก เพราะว่ายอดขายมากและกำไรมาก   เพราะฉะนั้นถ้ารวมกันแล้วที่รัฐบาลได้เงินเข้าคลังตอนสมัยเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างเดียว   ได้น้อยกว่า แต่พอเข้าเป็นบริษัทมหาชนแล้วได้ทั้งเงินปันผล   ได้ทั้งภาษีอากรมากขึ้นเยอะ   และมูลค่าการตลาดของ ปตท.  ก็ใหญ่ขึ้น         อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดี   เพื่อที่จะให้รัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจ ได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบโดยหลายกระบวนการได้

 

ภาคประชาชน   ภาคสังคมต้องช่วยสอดส่องการทำงานของผู้ว่าฯ   

 

ตอนผมไประยอง  ปรากฏว่ามีพายุดีเปรสชั่นเข้า เลยฝนลงทั้งวันไปถึงจันทบุรีก็ฝนลงทั้งวันเหมือนกัน จากระยองแล้วผมก็ไปที่จันทบุรี ไปถึงก็ไปบรรยายให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในการแต่งตั้งเดือนตุลาคมนี้  ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัด “หลักสูตรเพื่อการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง”   คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายที่มีโอกาสจะขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาร่วมประชุมกัน ผมได้เน้นย้ำว่า ผู้ว่าฯ  ซีอีโอ ไม่ต้องไปแปลมากเลย สรุปแล้วว่า   ต้องการหาเจ้าภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง พื้นที่ในที่นี้คือเขตปกครองจังหวัด  เมื่อมีเจ้าภาพสักคนหนึ่งจะทำให้มีคนที่เอาทุกข์ เอาปัญหาของชาติ ของประชาชนมารับเป็นทุกข์ของตัวเองและมารวมทีมแก้ปัญหา    เพราะฉะนั้นเจ้าภาพในอดีต   ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เคยเป็นเจ้าภาพ  ก็นั่งรอรับคำสั่งจากส่วนกลาง เมื่อส่วนกลางมองไม่เห็นปัญหาก็ไม่มีใครสั่ง   ก็ทำงานไปเรื่อย ๆ  เขาเรียกทำงานประจำวัน   ก็ทำไปเรื่อย    นี่คือสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ เราจึงบอกว่า  ต่อไปนี้ผู้ว่าฯ  เป็นเจ้าภาพเสียเลย  และหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายของกระทรวงที่อยู่ในจังหวัดนั้น   มาร่วมเป็นทีมเวิร์กกัน และมานั่งคิดบริหาร   นั่งคุยกันเป็นรูปคณะกรรมการ   แล้วก็ไปทำงานกัน แต่ว่าแน่นอนครับ ระหว่างเปลี่ยนแปลงผู้ว่าฯ  บางคนอาจจะยังไม่พร้อม ไม่เข้าใจ  และมาอบรม   บางคนอบรมไปแล้วก็เก่ง   บางคนอบรมไปแล้วก็    ไม่เก่งบางคนอบรมไปแล้วเก่ง  มีคุณธรรมดี   ก็เป็นโชคดีของจังหวัดนั้น ถ้าเป็นคนเก่ง แต่คุณธรรมไม่ดี ก็เป็นโชคร้าย    ซึ่งเราต้องสอดส่องกัน   ภาคประชาชน   ภาคสังคมต้องคอยสอดส่อง  และคอยตรวจสอบ  และให้ผมได้มีโอกาสรับรู้

 

ผู้ว่าฯ ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

ผมได้มีการส่งข่าวกรอง 4 ส่วนไปตรวจ พบรายงานว่า   ส่วนใหญ่เป็นคนดีตั้งใจทำงาน   แต่มีส่วนน้อยที่เป็นปัญหาอยู่ ซึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง   ถ้าชัดเจนต้องลงโทษกัน อันนี้เป็นเรื่องที่คงจะมีประเภทถูกโดนลงโทษบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกให้รู้ว่าผู้ว่าฯ ซีอีโอ นี้    พูดสั้นๆ คือ หาคนเป็นเจ้าภาพ   เมื่อได้เป็นเจ้าภาพแล้ว    ต้องคิดยุทธศาสตร์   โดยการคิดร่วมกัน      ไม่ใช่ไปฝันเอาคนเดียวคิดร่วมกันและปรึกษาหารือกัน แล้วแบ่งงานกันไปตามหน้าที่  ทุกคนจะทำหน้าที่โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง นั่นคือหลักที่ให้ยึดทั้งหมดของการเป็นผู้ว่าฯ   และบางทีบางครั้งคนเข้าใจคำว่า  “บูรณาการ”  ไม่ถูก บูรณาการ  คือ  การมองภาพเป็นองค์รวม    มองภาพความเชื่อมโยงของปัญหาจากจุดนั้นไปสู่จุดนั้น    เมื่อมองรวมแล้ว  เราแยกปัญหาออกมาแบ่งงานกันไปทำ   ทำแล้วจะได้การแก้ยุทธศาสตร์ที่เป็นองค์รวมนั่นเอง   สมัยก่อนแยกส่วน แยกส่วนคิด แยกส่วนทำ ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ ไม่มีการทำงานเป็นทีม  อย่างนั้นทำให้อาจจะสร้างปัญหาใหม่ด้วยซ้ำ  เราก็พยายามทำ   แต่ช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างเปลี่ยนแปลง   เป็นช่วงระหว่างการเรียนรู้  อาจจะต้องมีบกพร่องบ้าง   คนไม่เข้าใจบ้าง  สังคมไทยประเภท บางทีเครียด  คือ  กลัวเสียฟอร์ม   คือไม่ Get หมายความว่า ไม่เข้าใจ  และก็ไม่กล้าถาม เพราะกลัวอายว่า  ไม่ฉลาด    พอไม่ Get ไม่ถาม   เลยไม่ทำ   อย่างนี้ยังมีอยู่ เพราะฉะนั้นผมจะต้องย้ำ มีอยู่ทุกระดับครับ  ผมจะต้องคอยย้ำ  คอยแก้    คอยเตือนอยู่ตลอดเวลา   ผมประชุมก็เหมือนสอนหนังสือไปด้วย   ประชุมไปสอนวิธีทำงานไป   คิดว่าอีกสักนิดหนึ่งคงจะดีขึ้นเรื่อย ๆ    ก็ดีขึ้นมาก    แต่จะต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้

 

ธรรมาภิบาลถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน   

 

ผมได้เน้นย้ำเรื่องภาวะผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัด   คือทำงานคนเดียวไม่ได้  ต้องทำงานเป็นทีม แล้วทำงานเป็นทีม ต้องมีภาวะผู้นำ    ผมบอกภาวะผู้นำไปง่าย ๆ   เลย 3 ระดับ  ระดับบนคือเข้าใจนโยบาย ปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติอย่างเคร่งครัด   ตรงกลางระดับเดียวกันคือเพื่อนร่วมงาน ต้องทำงานเป็นทีม   ระดับล่างคือผู้ใต้บังคับบัญชา   จะต้องใส่จิตวิญญาณในผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหุ่นยนต์ ใส่จิตวิญญาณคือว่า  จูงใจให้เขาทำงาน  จูงใจให้เขาเต็มใจที่จะทำงาน โดยการให้เขาเข้าใจยุทธศาสตร์  เข้าใจจุดหมายปลายทางว่าการทำงานแล้ว   เมื่อสำเร็จเขาจะมีความสุขจากความสำเร็จของงานนั้น     ให้ได้   เรื่องต่อไปคือเรื่องธรรมาภิบาลที่เน้นไว้    เรื่องธรรมาภิบาลถือเป็นหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะโลกยุคใหม่ เรื่องธรรมาภิบาล หรือ  Good Governance   ประกอบด้วย   2   ส่วน  คือ   Accountability  หรือ  Transparency  คือความรับผิดชอบ   และความโปร่งใสในการทำงาน   ก็เน้นย้ำไป

 

คนในชุมชนรวมเงินกันซื้อที่ดินสร้างบ้านมั่นคง

 

จากนั้นได้ไปเปิดโครงการบ้านมั่นคง   ที่ชุมชนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทบูรที่นี่ไปดูแล้วมีความประทับใจ 2 เรื่อง   เรื่องที่ 1  คือว่าประชาชนเขารวมกันเป็นกลุ่มประชาคมเล็ก ๆ กลุ่มนี้แล้วถูกไล่ที่   เขาก็รวบรวมเงินกันมาซื้อที่ดินตรงนี้ถูก ๆ ได้ตารางวาละ 500 บาท  เสร็จแล้วสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ  พอช.  ได้เข้าไปร่วม ไปทำประชาคมให้เขา  คิดว่าจะออกแบบบ้านอย่างไร  แล้วเอาทุนไปให้   และให้เขาผ่อนส่ง   ในที่สุดเขาจะมีบ้านใหญ่อยู่   มีโฉนดที่ดิน   มีความเป็นชุมชน   ไม่ใช่ว่าเป็นแค่บ้านอยู่อาศัย   แต่มีความเป็นชุมชน   ซึ่งความเป็นชุมชนเป็นอะไรที่มีความหมายลึกซึ้ง    ถ้าหากว่าสังคมไทยขาดความเป็นชุมชนต่างคนต่างอยู่    ความสามัคคี    ความเกื้อกูลความปรองดองความรวมพลังกันไม่มี  ถ้าความเป็นชุมชุมเกิดขึ้น  สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น   ไปเห็นแล้วประทับใจในเรื่องนี้  

 

เร่งขยายโครงการเตาพลังงานเพื่อชุมชน

 

ที่สำคัญอีกเรื่องคือ กระทรวงพลังงาน    เอาเรื่องพลังงานเข้าไปแสดงที่นั่นด้วย   เป็นพลังงานที่คิดโดยวิศวกรของกระทรวงพลังงานคิด   คือเขาสามารถที่จะทำเรื่องง่าย     ให้มีประโยชน์อย่างมโหฬารเขาไปสร้างเตาอั้งโล่   คล้าย ๆ    เตาอั้งโล่บ้านเรา    เตาถ่าน    ทำใหม่โดยการที่ออกแบบให้เผา 2 ครั้ง    คือ  เผาไม้ให้เป็นถ่านเสร็จแล้วเอาควันมาเผาต่ออีกเปลี่ยนเป็นแก๊ส ผมนึกว่าเตาแก๊ส    ที่ไหนได้   เป็นเตาแค่เอาเศษไม้ใส่เข้าไป  แล้วเปลวไฟที่ออกมาเป็นแก๊สเลย ไม่มีความเหม็น   ไม่มีควัน   เตานี้ 1,000 กว่าบาทไม่ต้องใช้แก๊สเลย   ใช้เศษไม้   ไม้ชิ้นเล็ก ๆ   เศษไม้ที่หาได้แถวตามชนบท    เศษไม้เล็ก ๆ   อันแค่คืบหนึ่ง  หรือเป็นถ่านก็ยังได้    ก็ปรากฏว่าทำให้ประหยัดค่าแก๊สไปมาก    อันนี้ผมสนใจ   และผมกำลังคิดว่าจะขยายผล เพื่อให้ชุมชนได้ลดการใช้แก๊ส  จะได้ประหยัดสตางค์ 

 

สร้างเตาเผาขยะชุมชนไร้กลิ่น

 

แล้วไปเห็นอีกอันหนึ่งที่เขาทำเทคโนโลยีคล้ายกันวิศวกรกลุ่มเดียวกันทำเรื่องเตาเผาขยะสามารถทำเตาเผาขยะชุมชนอย่างวันละ 500 กิโลกรัม  ครึ่งตัน  ต่อชุมชนหนึ่ง   สามารถสร้างเตาได้ราคาประมาณสัก 5,000-6,000 บาท สามารถเผาขยะแล้วไม่เหม็น เพราะเขาใช้หลักการที่ทำให้เป็นแก๊สเหมือนกัน   ความร้อน    ก็สูง   สามารถเผารองเท้ายางได้หมดเลย    แล้วกลิ่นควันไม่ออก   เพราะว่าปล่องที่ออกไปนั้นคือไอน้ำ     เขาทำได้ดีจริง ๆ   เก่งมาก ๆ  อันนี้เป็นความคิดของคนไทย    ผมจะขยายผลให้เตาเผาขยะอย่างนี้  ใครสนใจ  หมู่บ้านไหน ชุมชนไหน หมู่บ้านจัดสรรไหน  เรียกว่าต่อไปนี้ถือว่ามีการกำจัดขยะได้แต่ต้นทางด้วยเครื่องแบบที่ไทยคิดถูก ๆ ง่าย ๆ และไม่มีอันตรายอะไรเลย  ควันที่ออกไป  ไม่ใช่ควัน เป็นไอน้ำ กลิ่นไม่มี   ได้มอบให้กระทรวงพลังงานได้ขยายผลในส่วนนี้แล้ว

 

ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน

 

ผมไปปลูกปาล์มน้ำมันต้นแรกของจังหวัดจันทบุรี    มีชาวสวนคนหนึ่ง   ชื่อคุณสาโรช พานิชอัตราเป็นเกษตรกรที่กล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนการเกษตรที่เคยปลูกผลไม้ เงาะ ทุเรียน    บางทีเป็นฤดูกาล รายได้ตกบ้าง   มีปัญหาบ้าง   เขาจึงหันมาปลูกปาล์มน้ำมัน    ซึ่งพื้นที่จันทบุรี   ตราด    น่าจะเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้   เพราะมีความชื้น   มีฝนดี    เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เริ่มนำร่องกับ      ภาคเอกชน   โดยการให้เงินชดเชยในการตัดผลไม้ และก็ปลูกปาล์ม ปาล์มจะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 ปี  จะเริ่มมีผล  ซึ่งในอนาคตปาล์มน้ำมันจะเป็นพืชที่มีความสำคัญ เพราะเนื่องจากว่าใช้เป็นน้ำมันปรุงอาหารได้ และใช้เป็นน้ำมันดีเซลได้ต่อไปนี้เราจะตั้งอุตสาหกรรมคัดลูกปาล์ม    คือมีปาล์มแล้วก็เข้าไปทำดีไซน์หรือไปทำที่ให้แยกออกเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้  จะมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอีกมาก    จะส่งเสริมเรื่องปาล์มเป็นเรื่องเป็นราว   

 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณี

 

เสร็จแล้วผมไปต่อที่ศูนย์อัญมณี    ไปดูศูนย์อัญมณีของจังหวัดจันทบุรี    คือเขารวมกันสามัคคีกันดี    เพียงแต่ว่า เขายังไม่มีจุดเด่น  ซึ่งผมได้บอกเขาไปว่า ไปดูเดอเบียร์ (De Beer)  หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเหมืองเพชรและขายเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก    เขาทำอย่างไร เดอเบียร์เขาสร้างความน่าเชื่อถือ   โ ดยการแยกความสะอาด คุณภาพของเพชรเป็นชั้น ๆ   แล้วมีการกำหนดราคา  แล้วขึ้นราคาทุกปี  ในที่สุดคนใช้เพชร  ก็มีเพชรแล้วเหมือนเป็นของมีค่า   เหมือนเงินฝากซึ่งไม่หายไปไหน   เพราะราคาขึ้นตลอดความน่าเชื่อถือสูง มีใบตรวจสอบคุณภาพกำกับ  แต่ว่าของไทยเราแข่งกันตัดราคา   แข่งกันให้ค่าน้ำกับไกด์แพง ๆ  ในที่สุดเอาของแย่มาขาย  และไปต้มนักท่องเที่ยวก็มี  บางคนนะครับ  ซึ่งน้อยมาก   ในที่สุดความน่าเชื่อถือก็หมด   เพราะฉะนั้นบอกว่า  อย่าแข่งกันลดราคา   ต้องแข่งกันขึ้นราคาบ้าง  อันนี้เป็นธรรมชาติของคนเอเชีย   แข่งกันลดราคา   แต่ไม่ยอม    แข่งกันขึ้นราคา   เพราะว่าต่างคนต่างอยู่    ต่างคนต่างแข่งขันอิจฉากัน ต้องปรึกษาหารือเป็นสมาคม   ต้องรวมพลังกันให้ได้ แล้วแยกให้ดี  เพราะว่าคนซื้อเขากังวล ถ้าคนซื้อไม่กังวล เพราะเขาเชื่อถือ เราจัดระบบ        ที่ดีไว้   มีระบบใบรับรองคุณภาพ   จะทำให้ราคาดี   แล้วอย่าแข่งกันให้ค่าน้ำสูง   ค่าน้ำล็อกไว้เลย  เช่นว่าไม่เกินร้อยละ 10 เราจะได้คำนวณต้นทุนได้ถูก   และขายของมีคุณภาพ   ไม่ต้องไปลักษณะที่ว่า ใครไม่รู้เรื่องโดนซื้อแพงหน่อย    ใครรู้เรื่องก็ซื้อถูกหน่อย  อย่างนี้อันตราย    แล้วที่เมืองจันทน์ยังมีเหมืองอยู่ที่บางกระจาด   เป็นตำบลที่ปู่ผมเกิดที่นั่น  และเคยอยู่ยังมีเหมืองพลอยอยู่   ผมบอกว่า  คงจะต้องนำเที่ยว    โดยการเอากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย   เริ่มตั้งแต่การจัดเป็นลักษณะของการให้   เขาเห็นวิธีการทำเหมือง   มาจนถึงการเจียระไน และนำมาถึงการขาย   และมีการตรวจสอบคุณภาพ  มีการยืนยันคุณภาพ  อันนี้ไปคิดวิธีการมาจะเอาอย่างไร    รัฐบาลจะช่วยส่งเสริมให้  ซึ่งเขาก็เข้าใจและพร้อมที่จะทำในแนวนี้    ผมจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปช่วยดูกัน

 

แก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน

 

เย็นนั้นก็มีการทานอาหารกัน    พบกับนักธุรกิจภาคตะวันออก   ก็คุยกันทุกเรื่อง   เรื่องน้ำเรื่องแรงงาน เรื่องอะไรต่ออะไร  สิ่งที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือเรื่องแรงงาน ที่ภาคตะวันออกเวลานี้แรงงานขาดแคลน ขาดแคลนทุกระดับ   ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับผู้ใช้แรงงานทั่วไป  อัตราที่ต้องการมี 40,000 กว่า ปรากฏว่าประกาศแล้วมีคนสมัคร  ยังเหลือ 30,000 กว่าอัตรา ไม่มีคนไปทำงานที่ภาคตะวันออก ผมดูแล้วคนที่ไปทำงาน     ที่โน่น   ผมถาม คุยกัน มาจากไหน  ดูสุขภาพจิตเขาดี เพราะอากาศดี  ค่าใช้จ่ายไม่สูง   คนส่วนใหญ่จะมีหอพัก       มีอะไรให้อยู่  อันนี้น่าสนใจ   คนที่อยากไปทำงานในส่วนนี้น่าสนใจมาก  แต่ว่าให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเรื่องขาดแคลนทั้งแรงงานที่มีความรู้และแรงงานไร้ฝีมือทั้งหลาย  เราต้องมานั่งปรับปรุงกันขนาดหนัก  และอาจจะต้องนำเข้าแรงงานบางส่วนที่มีฝีมือ  อย่างเช่น วิศวกรจากต่างประเทศ ที่สามารถที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ในอัตราค่าจ้างที่เป็นไปได้   จะต้องรับขึ้นมา  เพราะว่าไม่พอ   เพราะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจขยายตัว และต่อไปนี้ การส่งออกจะมากขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะเรามีเรื่องของ FTA เข้ามาจะทำให้การส่งออกมีมาก กำลังการผลิตในประเทศต้องเพิ่มขยายขึ้น   เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทางที่จะแก้ไขเรื่องแรงงานต่อไป

 

แก้ปัญหาเด็กสลัมดมกาว

 

วันอังคาร (2 ส.ค.) ผมมีประชุมคณะรัฐมนตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีไปดูงานหลายเรื่อง  เรื่องปัญหาเด็กสลัมดมกาว อายุแค่ 12-14 ปี   วันก่อนผมบอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรี วิโรจน์  จันทรังษี  ไป   ก็ได้มีการกวาดล้าง  พาเด็กเหล่านั้นมา   แต่ว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของการไปจับกุมเป็นผู้ต้องหา   เพราะเด็ก ๆ เหล่านี้ คือเราคิดว่าเขาเป็นผู้ที่เป็นเหยื่อของปัญหาสังคม   เราจะพาเขาไปบำบัดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กระทรวงสาธารณสุข  และอาจจะต้องเปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองสำหรับเด็ก ๆ  อีกสักรอบหนึ่ง  ได้สั่งการในคณะรัฐมนตรีไปแล้ว   เพราะจะได้แก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดตั้งแต่ยาเสพติดอ่อน ๆ   อย่างการดมกาว เป็นต้น   ได้แก้ทั้งระบบ    เพื่อให้เด็กไทยเรานั้นโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ดี   แล้วได้ให้ทุกระทรวงสร้างฐานข้อมูลของตัวเอง   เพราะว่าการบริหารโดยไม่มีข้อมูลเหนื่อยถ้ามีข้อมูลเป็นเรื่องที่ดี

 

ช่วยเกษตรกรระบายลำไย  ลองกอง

 

ผมเน้นย้ำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพืชเกษตร  เมื่อวานนี้ก็ให้รัฐมนตรีเกษตรไปที่นราธิวาส  และไปตกลงเรื่องการรับซื้อลองกอง  ก่อนหน้านี้ลองกองออก  เพื่อจะให้ลองกองได้ขนมากระจายสินค้าออกไปทั่วไป  เหมือนกับที่เราทำเรื่องลำไย   ซึ่งทำในปีแรกได้ผลขนาดนี้   ก็ขอบคุณในความร่วมมือทุกฝ่าย   ลองกองก็เช่นกัน  เราจะเอาลองกอง บรรทุกรถไฟมาแล้วจะพาชาวสวนลองกองมาขายเอง  ที่สนามหลวงสักรอบหนึ่ง จะกระจายสินค้าไปทุกที่  ลองกองมีไม่มาก ง่ายกว่าลำไยเยอะ  อันนี้ก็จะทำ

 

เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออก

 

เรื่องการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขวิกฤตการน้ำภาคตะวันออก  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการถึงโครงการต่าง ๆ ที่เป็นโครงการเร่งด่วน  คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท จะแก้ปัญหา น้ำอุตสาหกรรม    น้ำบริโภค   น้ำเกษตรด้วย   จะรีบแก้เป็นการด่วน

 

โครงการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงาน  

 

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคตะวันออก    ซึ่งจะตั้งที่จันทบุรี และเห็นชอบโครงการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงาน  ซึ่งเห็นชอบในหลักการก่อน  แต่ในรายละเอียดนั้น  ต้องไปประชุมกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

 

นักหนังสือพิมพ์ต้องให้อำนาจในเชิงสร้างสรรค์

 

เมื่อวานนี้ตอนเช้า (5 ก.ค.)  ผมไปเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน  ครั้งที่ 15 ผมได้ไปกล่าวสุนทรพจน์   บอกกับเขาว่า สื่อมวลชนภายในประเทศในสมัยก่อนของอาเซียน  มักจะสนใจข่าวสารภายในประเทศมากกว่าเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในภูมิภาค  หรือในส่วนอื่นๆ ของโลก นั่นคืออดีต  แต่ปัจจุบันดีขึ้น   มีการเสนอข่าวที่เป็นของภูมิภาคและของโลกด้วย   ผมฝากไปว่าอยากจะเห็นนักหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันทำหน้าที่ในเชิงสร้างสรรค์ โดยการนำเสนอบทความและการรายงานข่าวเพื่อส่งเสริมความปรารถนาและความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกในภูมิภาค   มากกว่าจะสร้างความไม่ไว้วางใจหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน   อันนี้หมายถึงในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกพันธมิตร   การทำหน้าที่ในการรายงานข่าวนั้น  ทำให้นักหนังสือพิมพ์มีอำนาจที่จะมีอิทธิพลต่อความเห็นของประชาชนทั้งในด้านบวกและด้านลบ เพราะฉะนั้นนักหนังสือพิมพ์จะต้องให้อำนาจในเชิงสร้างสรรค์ โดยช่วยสร้างความเข้าใจอันดี เป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างทางวัฒนธรรม    และส่งเสริมความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนในภูมิภาคด้วย  

 

หน้าที่ของสื่อต้องเคารพความจริง

 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีสื่อมวลชนที่มีเสรีภาพมากที่สุด เห็นได้ชัดจากเสรีภาพของนักหนังสือท้องถิ่นไทยที่ได้วิจารณ์นายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่  ในประเทศต่าง ๆ สื่อมวลชนถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีค่า  และสื่อมวลชนจึงต้องมีความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อสังคม  และต่อลูกค้าของตนเอง    ที่สำคัญคือความมุ่งมั่นที่คงความยุติธรรมและเคารพต่อความจริง  สำคัญคือต้องเคารพความจริง ถ้านักหนังสือพิมพ์ไม่เคารพความจริงก็แย่   เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยสื่อด้านข้อมูลข่าวสารประจำวัน  สื่อจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยการรายงานเหตุการณ์ และข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำเสนอมุมมองต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนส่งเสริมความยุติธรรมและความเข้าใจในสังคมและภูมิภาค   นั่นคือหน้าที่สื่อที่ดี   

การสื่อสารมวลชนนั้นไม่ใช่องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ดังนั้นสื่อต่าง ๆ  จึงมีนายทุนหรือกลุ่มธุรกิจเป็นเจ้าของ  จึงทำให้การเสนอข่าวสะท้อนถึงผลประโยชน์แอบแฝงหรือการลำเอียง ถ้าหากเป็นอย่างนี้  สื่อจะบกพร่องให้หน้าที่ในการเสนอข้อเท็จจริง และกลายเป็นหน่วยบิดเบือนข้อมูลไป  สื่อจะต้องเป็นอิสระจาก ข้อผูกมัดต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ  เพื่อนำเสนอความจริงแก่ประชาชน  แต่เป็นความจริง  ไม่ใช้อารมณ์กับประชาชน  และจะทำให้สื่อได้รับความเชื่อถือจากผู้ชมและผู้อ่าน  รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และเชื่อมโยงความสัมพันธ์

 

สื่อสามารถช่วยสร้างความสำเร็จของประชาชนและประเทศชาติ   

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันสื่อจะต้องพยายามทุกวิถีทาง  เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการรายงานและวิเคราะห์ข่าว  ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวตามข้อเท็จจริง  และทันต่อเวลามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   ในสังคมฐานความรู้ที่โลกกำลังพัฒนา   และการเข้าสู่ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ   เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ  สื่อจะสามารถช่วยสร้างความสำเร็จของประชาชนและประเทศได้   เพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพาสื่อมาก  สื่อจะต้องปรับปรุงตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้   ความรอบรู้ และปล่อยวางทางอารมณ์ โดยใช้ความเป็นกลาง   ทำหน้าที่ที่ถูกจริยธรรมและคุณธรรมที่สุด   นั่นเป็นสิ่งที่ผมได้เรียกร้องในการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ของอาเซียน

 

ผลิต  Laptop  เพื่อให้เด็กเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 

ตอนเที่ยงเมื่อวานนี้  (5 ส.ค.)  ผมได้พบกับ  Dr. Nicholas  Negroponte   ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง   MIT Media  Laboratory   MIT  คือ  Massachusetts  Institute  of Technology  เป็นผู้ที่มีความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกามาก   เขามาเล่าให้ฟังถึงโครงการที่ร่วมกับทาง  World Bank  และ UN   ที่อยากให้เด็กมี  Laptop  ทุกคน  เพราะว่าเขาได้ทดลองแล้วพบว่า ตัว Laptop  หรือ คอมพิวเตอร์ตัวเล็กที่พกพาถือไปไหนมาไหนได้  เด็กสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล    แล้วสามารถมีระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทำให้การอ่านง่ายมาก  คล่องมาก    สามารถรวมหมวดหมู่   แยกมาอ่าน   อยากรู้เรื่องนี้    มารวมกัน  มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด   ทำให้เด็กตื่นเต้นที่จะอ่านหนังสือ  สนุกที่จะอ่าน   เด็กจะเข้าสู่ความรู้ได้ดี   เขาพยายามทำ   ว่าทำอย่างไรถึงจะให้คอมพิวเตอร์นั้นถูกลงและทนทาน    เพราะเด็กตัวเล็ก    ถือ   บางทีหล่น   ตกก็ไม่เป็นไร บางทีที่ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ได้   เขาก็ไปคิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่ง   เขาสามารถที่จะขายออกไปทั่วโลกได้ในราคาตัวละ 100  ดอลลาร์ หรือประมาณ 4,100 กว่าบาท   เป็นที่น่าสนใจมาก    เพราะว่าจีนกับบราซิลจะซื้อเยอะมาก เขาจะผลิตรุ่นแรกประมาณ 6 ล้านตัวทั่วโลก  ประเทศบางประเทศโดยเฉพาะบราซิลเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาก เพราะว่าจะทำให้การเรียนรู้ของเด็กเปลี่ยนไปเลย เด็กจะฉลาดมาก และเด็กจะสามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้เลย   โดยไม่ต้องไปต่อที่ไหน  เนื่องจากว่าเครื่องมีระบบที่เรียกว่า  MESX    ซึ่งจะรวมกันเป็นกลุ่มและเป็นระบบที่    ต่อกันโดยไร้สาย   ถ้าจุดนั้นมีจุดที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์กลาง   

 

เตรียมซื้อ  Laptop  ให้เด็กไทยใช้เรียนรู้

 

ตรงนี้ผมดูแล้วน่าทำ    น่าสนใจมาก  ผมบอกว่าประเทศไทยสนใจ   เราจะร่วมโครงการนี้ด้วย   ให้เขาไปเอารายละเอียดมา ปรากฏว่า เขาโชว์ตัวอย่างให้ดู ตัวเล็ก   จอประมาณ 7 นิ้วครึ่ง     คือเด็กตัวเล็ก ๆ   ตาดี   ไม่เหมือนพวกเราตาไม่ค่อยดี   7 นิ้วครึ่ง  เด็กมองเห็นชัด  ตัวหน้าจอโดนแดดแล้วเห็นชัดเลย  ยิ่งแสงมากยิ่งเห็นชัด   เพราะเขาใช้ระบบน้ำหมึกอิเล็กทรอนิกส์    มีที่ต่อไฟฟ้าได้  แต่ถ้าไฟฟ้าไม่มี   เขามีที่หมุน     ถ้าหมุน     1 นาทีใช้คอมพิวเตอร์ได้  10 นาที  ทำให้น่าสนใจมาก   และโปรแกรมที่ใช้พวก  linux  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่เสียสตางค์   ต่อไปแทนที่จะแจกหนังสือก็แจกเป็นคอมพิวเตอร์ได้เลย   ตัวหนึ่ง 4,000  กว่าบาท   ถ้าสามารถทำให้เด็กไทยทุกคนมีหมายความว่าปีหนึ่ง  800,000 ตัว  เด็กไทยทุกคนก็มีตัว  Laptop  ติดตัวไป   อีกหน่อยเก่งกันเป็นแถว   ทั้งภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  อันนี้ผมสนใจ เพราะงบประมาณจริง ๆ ตรงนี้ถือว่าถูกกว่างบประมาณนมโรงเรียนมาก  เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าสนใจ  กำลังคิดอยู่   นมก็บำรุงร่างกาย   คอมพิวเตอร์บำรุงสมอง   ผมคิดว่าจะพัฒนาเด็กไทยให้ดี   น่าสนใจอยู่  กำลังศึกษาอย่างใกล้ชิด

 

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเลี้ยงโค

 

ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ (5 ส.ค.) มีการประชุมยุทธศาสตร์เรื่องโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  1 ล้านครอบครัว   ต้องขอเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังก่อนว่า  หนึ่ง   ใครไปเรียกเก็บเงินไม่ได้  ไม่มีค่าธรรมเนียม แบบฟอร์มการจองไม่มีค่าธรรมเนียมเลย    ค่าสมาชิกค่าอะไรไม่มีทั้งนั้น    เพราะฉะนั้นอย่าจ่าย     ถ้าจ่ายแสดงว่าท่านโดนต้มแล้ว   หลักคือว่า แทนที่เราจะไปซื้อวัวเป็นตัว ๆ มาแจก   จะมีปัญหาเรื่องวัวพิสูจน์ไม่ได้ว่า วัวนี้เป็นวัวพันธุ์ดี   ไม่ดี   ผสมมาอย่างไร    อาจจะเป็นเหมือนวัวพลาสติกในโอกาสต่อไป   เราต้องให้พี่น้องประชาชน  อดทนหน่อย   ช้านิดหนึ่ง   แต่ได้ของดีแน่นอน   เราจึงเริ่มต้นกระบวนการโดยการคัด 2 ด้าน   ด้านหนึ่งคือ แม่วัวที่มีอยู่ในนี้มาเป็นสมาชิก   เมื่อมาเป็นสมาชิกจะจดทะเบียนวันที่ 30 กันยายนนี้    จะรู้ว่ามีแม่วัวกี่ตัวที่ เข้าร่วมโครงการ    จะมีแม่วัวคือว่า เราจะมีการผสมเทียมให้  ช่วงนี้จะดูแลสุขภาพวัวให้   แล้วพอดูแลสุขภาพวัวผสมเทียมแล้ว   ระหว่างผสมเทียมวัวตั้งท้อง    จะดูแลวัวจนคลอด   และไปทำคลอดให้   เมื่อคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะให้ท่านเลี้ยงไปจนถึงหย่านม   ทางการก็จะไปซื้อมา  ซื้อมาเสร็จ  ทางการจะเอาวัวที่ได้ไปมอบให้กับราษฎรที่ได้ยื่นความจำนงได้   ราษฎรคนนั้นจะเป็นหนี้ทางการอยู่ตามน้ำหนักของวัวที่ซื้อไป    แล้วเอาวัวไปเลี้ยงกี่ปีก็แล้วแต่    แล้วกลับมาคืน   เราจะบวกดอกเบี้ยเป็นน้ำหนัก   เช่นว่า เอาน้ำหนักไป 100 กิโลกรัม   ใช้ไป 1 ปี    ต้องคืนวัวที่ 110 กิโลกรัม    ซึ่งวัวไป 200 กว่ากิโลกรัมแล้ว     นั่นคือกำไร    ถ้าเกิดว่า  เอาไปเลี้ยงไว้จนวัวออกลูก คืนแม่มาได้กำไรเท่าไร   ทางการจะให้เป็นเงินไป    เท่ากับว่าเป็นการขายวัว   และทางการจะไปสร้างบริษัท SPV   แล้วเชื่อมโยงกับภาคเอกชน   เพื่อให้ครบวงจรมองตั้งแต่การเลี้ยงวัว    จนถึงการแปรรูปวัว   หนังวัวอะไรไปหมดเลย    ขี้วัว  ประชาชนก็ใช้ทำปุ๋ยหมักได้ 

 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคเพื่อเป็นรายได้เสริม

 

และจะมีการรับอีกทางหนึ่งคือรับอาสาผสมเทียม   จะเอาอาสาผสมเทียมไปฝึก   ฝึกโดยสมาคมสัตวแพทย์  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กรมปศุสัตว์    ฝึกเก่งเรียบร้อยแล้วจะเอาน้ำเชื้อวัวพันธุ์สำคัญ  3  พันธุ์   คือ  พันธุ์ชาโลเลส์   พันธุ์บารห์มัน  และพันธุ์ตากซึ่งเป็นการแปลงพันธุ์ของชาโลเลส์กับบารห์มัน    ตัวใหญ่มาก   ก็จะไปผสมเทียมกับแม่วัวธรรมดา   จะได้ลูกวัวที่ตัวโต  โตกว่าวัวพื้นเมือง ก็จะเอาไปให้พี่น้องประชาชนเลี้ยง จะเป็นหลักประกันแห่งชีวิต   เป็นรายได้เสริม    คือเราไม่ได้จะสร้างให้ประชาชนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวัว  ไม่ใช่   เพียงแต่ว่านี่คือสร้างเพื่อเป็นอาชีพเสริม  และให้มีเนื้อวัวป้อนการบริโภคในประเทศให้เพียงพอบางส่วนแปรรูปและส่งออก   บางส่วนจะส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน   ซึ่งวันนี้วัวเริ่มเหลือน้อย   อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะมีที่ขายวัว   อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่า  อดทนรอนิดได้ของดีของแท้    และไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว  ท่านเอาวัวไปเลี้ยง  และใช้คืนเป็นวัว   เป็นวัวที่มีน้ำหนักมากกว่าเดิม  บวกดอกเบี้ยแล้วก็เอาส่วนต่างไป   ก็จะเป็นรายได้เสริม   ได้ประชุมกันพูดกันชัดเจน 

 

แก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร

 

                                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (4 ก.ค.)   ผมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหลังจากที่มีความไม่เข้าใจกัน   ผมเข้าไปประชุมผมก็บอกว่า   เราต้องเอาใจมาก่อนว่าตกลงเรามีจุดมุ่งหมาย ร่วมกันที่จะแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรใช่ไหม    ถ้าใช่ไม่ต้องมาทะเลาะกันเลย   เพราะเราตรงกันคือเราอยากแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร  กองทุนฟื้นฟูฯ  เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง  แต่ยังไม่พอ   ต้องมีเครื่องมืออื่นอีก  เพราะฉะนั้นในกองทุนฟื้นฟูฯ  ทะเลาะกันแล้ว   ไม่ได้    ขอให้เกิดความไว้วางใจ  ระหว่างประชุมมีข้อกฎหมายบางข้อ  ที่เป็นปัญหา  ปรากฏว่ากรรมการทุกคนเปิดกฎหมายกันใหญ่   ผมบอกว่าถ้าอย่างนี้ตายแล้ว   ทะเลาะกันตายเลย   เพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทั้งนั้น   นั่งเปิดกฎหมายใส่กันเหมือนว่าทะเลาะกันตาย   ฉะนั้นเอาใจเป็นตัวตั้ง  กฎหมายเป็นตัวประกอบว่า   เราจะต้องทำอะไร   ไม่ใช่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้นเอง  ไม่ใช่หาช่องทางว่า  จะเอา     ตรงนั้นมาใช้เอาตรงนี้มาใช้   เละหมด   คุยกันจนเข้าใจ  เมื่อเข้าใจเสร็จบรรยากาศดี   

 

ตั้งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ ชั่วคราว

 

ในที่สุดก็มีเรื่องที่ค้างอยู่  3-4 เรื่อง   ผมก็ตกลงกันอย่างนี้ว่า   หนึ่ง  เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ ไม่มี   ก็ตั้งเลขาธิการฯ  ชั่วคราว  แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ  ตัวจริง   ที่ประชุมเสนอเอง   ฝ่ายเกษตรกรเสนอเองว่า จะให้คุณจุฬารัตน์   นิรัติศยกุล  เป็นเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ  ชั่วคราวไปก่อน   และตั้งกรรมการสรรหา   กรรมสรรหาก็ตั้งขึ้นมามีทั้งผู้นำเกษตรกรและฝ่ายราชการ  

 

ตั้งคณะกรรมการสะสางบัญชี

 

เรื่องต่อไปคือเขาอยากได้กรรมการบริหารหนี้  ผมบอกว่าสะสางบัญชียังไม่จบ   บริหารไม่ได้   ขอตั้งคณะกรรมการสะสางบัญชีก่อน    บัญชีหนี้มีคนที่มีปัญหาหนี้สิน  380,000  คน   เราต้องสะสางก่อน   เพราะบางคนไม่มีตัวตน   บางคนมูลหนี้ไม่ตรง  ก็จะมีกรรมการสะสาง   ให้เวลา 60  วันสะสางให้เสร็จ   แต่ถ้าเสร็จก่อนจะเรียกประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ต่อจากการสะสางเมื่อเสร็จแล้ว  

 

คาดสะสางหนี้ให้เกษตรกรเสร็จภายใน 60 วัน                    

 

                                เรื่องต่อไปคือไม่มีคณะกรรมการบริหาร  เพราะขาดไป 1  คน  จึงตั้งขึ้นมาอีกคนหนึ่ง  ซึ่งที่ประชุมเสนอเอง   เขาจะได้ไปนั่งบริหารงานต่อไปได้   สามารถจ่ายเงินเดือนได้  ไม่อย่างนั้นมีปัญหาเงินเดือนก็จ่ายไม่ได้   ก็จบไปในเรื่องนี้   คิดว่าภายใน  60  วันนี้จะมีการกลับเข้ามาหลังจากที่ตรวจสะสางบัญชีแล้ว    จะ เดินหน้าการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรต่อไป 

 

ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้เกษตรกรใช้หนี้ได้

 

                                ผมบอกกับผู้นำเกษตรกรว่า การแก้ปัญหาหนี้สินไม่ใช่ประเทศไทยมีเงินมาก  แล้วไปบอกคนเป็นหนี้ว่า  อย่าชำระหนี้   เดี๋ยวเราจะมีการยกหนี้ให้   ถ้าอย่างนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ผิด   เป็นการหาเสียงที่ ใช้ไม่ได้   เพราะว่าเงินนั้นคนเป็นหนี้ต้องใช้    แต่เราจะปรับโครงสร้างเพื่อให้เขาสามารถใช้หนี้ได้   โดยที่ไม่มีความกดดันต่อชีวิตจนมากเกินไป    เพื่อให้ชีวิตได้ทำมาหากินได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

 

ปรับกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมในการทำงาน 

 

วันเสาร์ที่แล้ว (30 ก.ค.)   หลังจากพูดวิทยุแล้ว  ก็ประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม  ซึ่งต้องมีการบ้านไปทำต่อ   ความจริงแล้วคือ  เมื่อ  3 ปีที่แล้วเราปรับอย่างคร่าว ๆ   แล้วทีนี้เราจะมาปรับละเอียดขึ้น  หลังจากนั้นเราจะปรับกระบวนการทำงาน และปรับวัฒนธรรมในการทำงาน   ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา  อย่างเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เดิมทีเดียวมีสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วย  เราก็เอาสิ่งแวดล้อมไปอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว แล้วเราไปแยกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   ออกจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เราคิดว่าแนวโน้มข้างหน้าต้องมองเรื่องของ   Molecular   Economy    คือเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น  นาโน   ด้านวัตถุศาสตร์   ด้านของชีวภาพ   ด้านของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  เมื่อเป็นอย่างนี้เป็นอนาคตของโลกและทิศทาง   เพราะฉะนั้นการแยกส่วนกันจะไม่ดี    ก็เอามารวมส่วนกัน   แต่ไม่ได้หมายความว่า    เปลี่ยนไปและเปลี่ยนกลับ เพราะว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เมื่อก่อนไม่มีการสื่อสาร สื่อสารโทรคมนาคมเมื่อก่อนอยู่กับกระทรวงคมนาคม    ฉะนั้นเราจะเอาสองตัวนี้มารวมกัน   เพื่อให้เกิดทิศทางของการเตรียมตัวเข้าสู่  Molecular   Economy  นั่นเอง ได้ทำไปคร่าว ๆ   และจะต้องทำต่อไป  แต่ทำเร็วเท่าที่รอบคอบ

 

ถวายพระพรชัยที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ  พร้อมกัน  4 ภาค  

 

สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อพี่น้องคนไทย คือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งเป็นพระราชินีที่ทรงงานหนักมาก   และทรงเข็มแข็งมาก  ไม่ว่าที่ไหนจะทุรกันดารที่ไหนจะอันตรายอย่างไร  ทรงเสด็จฯ  ไปตลอด   เหล่าคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจะมีการร่วมกับจังหวัดในภาคต่าง ๆ   ซึ่งมีศูนย์เรียนรู้ปรัชญาพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์ศิลปาชีพ    ที่เราได้สร้างไว้ในภาคต่าง ๆ 4 ภาค   จะแบ่งคู่สมรสและคณะรัฐมนตรีออกไปทั้ง 4 ภาค กระจายตัวไป   เพื่อไปรวมกับพี่น้องประชาชน   และผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคต่าง ๆ   เพื่อมาร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร  ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ผมและคุณหญิงพจมานฯ  จะไปร่วมที่ภาคกลาง    ซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้ฯ อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา   ส่วนภาคเหนือจะมอบให้พลตำรวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย์  และคุณอัจฉรา  วรรณสถิตย์   คู่สมรส ไป  ส่วนภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  จะมอบให้รองนายกรัฐมนตรีสุวัจน์    ลิปตพัลลภ  และพลตรี (ญ)  พูนภิรมย์  ลิปตพัลลภ ไป  ส่วนทางภาคใต้  จะมอบให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  และคุณสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ   คู่สมรส  ไป

 

เตรียมลงนามข้อตกลงเบื้องต้น  FTA กับญี่ปุ่น

 

มีแขกต่างประเทศพบ  คือ  นาย   Shoichi  Nakagawa  รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น   มาเจรจากันเรื่องเขตการค้าเสรี   (FTA)  ปรากฏว่า เจรจาแล้วจะมาพบผม    เดิมทีเดียว   เจ้าหน้าที่บอกว่า  ถ้ายังไม่สรุปอย่าให้มาพบผม   สรุปแล้วค่อยมาพบ    ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากรองนายกรัฐมนตรีสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  ว่า  ยังมี  deadlock   อยู่   อยากให้ผมพบ   ผมบอกว่า   เอาเลย   มาพบเลย  ไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นระดับรัฐมนตรีของประเทศที่เป็นพันธมิตรมา   ต้องให้เขาพบ เขาก็มาพบ  มาถึงมาพบผมหน้าเครียดเลย   ไทยก็เครียด   ญี่ปุ่นก็เครียด   ผมเลยบอกว่า  ตายแล้ว ประเทศที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาหน้าเครียดใส่กันทำไม   ต้องมีแต่เสียงหัวเราะ   ไปเครียดอย่างนี้ไม่ได้   เขาเลยเริ่มหัวเราะ  พอเสร็จแล้ว ผมบอกว่า ห้องนี้มีมนต์ขลัง   คราวที่แล้วการเจรจาระหว่างออสเตรเลียกับไทยไม่จบ   ติดอยู่ข้อเดียว   มาถึงห้องนี้แล้วคุยกันเสร็จ   ออกไปคุยกันข้างนอกอีกชั่วโมงเดียวก็จบ   ผมว่าวันนี้ก็เหมือนกัน    ขอให้เลิกเครียดกัน   และหันหน้าเข้าหากัน    และเมื่อเซ็นสัญญาแล้ว   ต้องหัวเราะได้ทั้งสองฝ่าย  ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งหัวเราะ  อีกฝ่ายหนึ่ง  ร้องไห้  เดี๋ยวออกไป 1 ชั่วโมง  รับรองจบ   พอหลังจากพบผมเสร็จ   เขาก็ออกไปคุยกันต่อ   พอก็ขึ้นเครื่องบินไประยอง   พอไปถึงระยอง รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ  โทรไปบอกว่า จบแล้วเรียบร้อย   ก็จบจริง     ผมกับท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคงจะไปลงนาม   เพื่อที่จะมีข้อตกลงเบื้องต้นของ FTA  แต่ว่าในรายละเอียดต้องมีอีก    แต่ว่าเบื้องต้นคงจะเป็นปลายเดือนสิงหาคม  เพราะญี่ปุ่นเขาอยากจะให้ผมไปดูงาน EXPO ของเขาด้วย   ซึ่งจะเสร็จสิ้นกลางเดือนกันยายน    อาจจะต้องไปปลายเดือนสิงหาคมนี้

 

สนใจระบบรถไฟฟ้าของเยอรมนี

 

นายฟอน  ชเตโชว์  (Mr.Adreas von Stechow)  เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาลากลับ   เพราะหมดวาระ    ผมก็ฝากเขาไปว่า   ผมสนใจระบบรถไฟฟ้าหรือ  Monorail    คือรถไฟที่เป็นรางเดี่ยว   บางคนไปดิสนี่แลนด์จะเห็นวิ่งอยู่   เดี๋ยวนี้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น   สามารถขนคนได้ 1 ทิศทางต่อชั่วโมง ได้ประมาณ  20,000  กว่าคน  ซึ่งเหมาะที่จะเป็นสายรองที่จะป้อนให้สู่สายหลัก  และจะสร้างได้เร็ว  สร้างได้ง่ายและถูกสตางค์   ให้เขาช่วยส่งข้อมูลให้หน่อย   เพราะว่าเยอรมนีเป็นต้นแบบ และเป็นผู้ผลิตเรื่องนี้   บอกว่าถ้าจะทำเป็น  Government  to Government  ได้ยิ่งดี   และแลกสินค้ากัน   ผมจะเอาไก่เอาอะไรไปแลกกัน

 

นำวัฒนธรรม  ศิลปะ มาเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์

 

คณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 2 เข้าพบรัฐมนตรีอุไรวรรณ   เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นำมาพบ    มีรัฐมนตรีจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ก็มาคุยกัน  ผมบอกว่า ทางเอเชียเป็นกลุ่มประเทศซึ่งมีวัฒนธรรมมาเก่าแก่  แต่ว่าความที่มีคอนกรีตตรงจุดนั้นจุดนี้  ทำให้สิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่ยึดโยงพวกเรา   ขอให้เราได้นำสิ่งที่เป็นวัฒนธรรม   ศิลปะ  มายึดโยงพวกเรา  เข้าหากัน   เพราะจริง ๆ  เราย้อนดูแล้วมีความคล้ายคลึงกัน   มีความ       เชื่อมโยงกันมากพอสมควร   ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน   และเป็นตัวเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเอเชียได้

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสิทธิมนุษยชนไทย      

 

วันนี้ผมพูดวิทยุเสร็จ   ผมจะไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสิทธิมนุษยชนไทย ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล   ที่โรงแรมโซฟิเทล  เซ็นทรัล  พลาซ่าและวันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “การส่งเสริมสุขภาพโลก  ครั้งที่ 6” กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลกจัดขึ้น  ผมจะไปร่วมงานด้วย

 

ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

รัฐบาลจะตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือว่า  Fix  it  Center   ที่ผมเคยประกาศไว้  จะมีการระดมกำลังนักศึกษาสถาบันราชมงคลบ้าง อาชีวะศึกษาบ้าง อาจารย์บ้าง ไปตั้งศูนย์เพื่อซ่อม ช่วยซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์   ปั๊มน้ำ  จักรยานยนต์  เครื่องมืออะไรบ้าง ให้กับประชาชน  เพราะจะเป็นการลดรายจ่ายของชาวบ้านโดยการช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์  เครื่องจักร   เครื่องยนต์ต่าง ๆ   ซึ่งเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหลาย  ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการลดการนำเข้า   และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของเราให้มีประสิทธิภาพขึ้น เพิ่มการสร้างงานและสร้างโอกาสในการทำงานล่วงเวลาให้กับนักเรียน  นักศึกษา และอาจารย์ จะดำเนินการแล้ว  

วันนี้คงใช้เวลากับพี่น้องประชาชนมามากแล้ว  ขอจบการพูดเท่านี้ก่อน  ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ

 

---------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  สำนักโฆษก

จินตนา  ถอดเทป/เรียบเรียง

 

ข่าวประจำวัน : 11 August 2005
แหล่งที่มา
อ่าน 878

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω