หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
320421 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 39
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 45294
ข่าวประจำวัน : "สธ." จัดประชุมใหญ่ ยุทธศาสตร์20ปี ขับเคลื่อนสุขภาพ

Thursday, March 16, 2017 - 00:00

กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมยกร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี คาดแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยจัดประชุมใหญ่ขับเคลื่อน 29-31มี.ค.นี้

วันที่ 15 มี.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สธ. กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายได้เตรียมยกร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนี้ เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำไปพิจารณาร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับใหม่ ที่จะออกหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน แต่จะละเอียดกว่าเดิมโดยผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมป้องกันโรคเป็นเลิศ การบริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และการบริหารเป็นเลิศ และกำหนดให้ประชาชนมีสุขภาพดี มี 2 เป้าหมาย คือ ให้คนไทยมีอายุเฉลี่ยแรกเกิดถึงตายเพิ่มขึ้นจาก 75 ปี เป็น 85 ปี ภายใน 2579 และมีค่าเฉลี่ยการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นจาก 66 ปี เป็น 75 ปี และในวันที่ 29-31 มี.ค.นี้จะมีการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ

ด้าน นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า คร.มีการตั้งเป้าว่าภายใน 20 ปี ต้องดำเนินการตามพันธสัญญาต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ เช่น ลดจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากเชื้อเอชไอวี วัณโรค และหัด โดยเฉพาะเรื่องวัณโรค ล่าสุดองค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่มาก มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละแสนกว่าราย เสียชีวิตปีละหมื่นกว่าราย อีกทั้งยังมีปัญหาเชื้อดื้อยาด้วย นอกจากนี้ยังจะเร่งแก้ไขปัญหา และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้ จากเดิมที่อยู่ในอันดับ 2 ของโลกที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

ทั้งนี้ จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ควบคุมป้องกันโรค แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกปี 2560-2564 พัฒนามาตรฐานระบบควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เสริมสร้างความเข้มแข้งระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และพัฒนากำลังคน ยกระดับข้อมูลสารสนเทศ ระบบเฝ้าระวังโรค ระบบห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงบริหารจัดการและความร่วมมือ ระยะที่ 2 ปี 2565-2569 จะสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาสมรรถนะด้านการระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบงานด้านนี้อย่างเข้มแข็งในระดับภูมิภาค ส่วนระยะที่ 3 ปี 2570-2574 จะพัฒนาทุกอย่างสู่ความยั่งยืนปรับปรุงระบบงานรองรับรับผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และระยะที่ 4 ปี 2575-2579 ระบบควบคุมโรคของประเทศไทยจะเป็นระบบที่ดีที่สุด 1 ใน 3 ของเอเชีย และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการควบคุมป้องกันโรคต้นแบบของภูมิภาค.

ข่าวประจำวัน : 17 March 2017
แหล่งที่มา ไทยโพสต์
อ่าน 62

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω