หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
875975 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 45
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 49243
ข่าวประจำวัน : “บัญชีกลาง” กำหนดกรอบค่าจ้างปี 63 ส่วนราชการ-มหา’ลัยต้องขออนุมัติการจ้างอย่างช้า 2 เดือน เว้นสธ.

วันที่ 9 January 2019 - 21:34 น.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 กรมบัญชีกลางได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. …. และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์กล่าวว่า  การกำหนดร่างระเบียบดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เพื่อให้การบริหารลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้การบริหารอัตรากำลังคนของส่วนราชการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยที่กรมบัญชีกลางได้นำข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงและกำหนดเป็นร่างระเบียบฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ยกเลิกระเบียบฉบับเดิม (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)  2.ร่างระเบียบฉบับนี้ จะไม่ใช้บังคับแก่ลูกจ้างหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างของกองทุนเงินทุนหมุนเวียน และลูกจ้างที่มีลักษณะเป็นการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ

นางสาวสุทธิรัตน์กล่าวว่า 3. กำหนดอัตราค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การบริหารงานบุคคล และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง4. สำหรับการจ้างลูกจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยสามารถจ้างลูกจ้างได้ตามกรอบอัตราและอัตราค่าจ้างเดิมที่แต่ละส่วนราชการอนุมัติไว้ต่อไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยยื่นเรื่องขออนุมัติการจ้างให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณหรือเริ่มจ้าง ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างที่กรมบัญชีกลางกำหนด

“ในการประชุมชี้แจง ตอบข้อซักถามร่างระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างดังกล่าว ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบและไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะได้เร่งดำเนินการเสนอร่างระเบียบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป”นางสาวสุทธิรัตน์กล่าว

 ที่มา มติชนออนไลน์

ข่าวประจำวัน : 10 January 2019
แหล่งที่มา ประชาชาติธุรกิจ
อ่าน 16

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω