หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
320420 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 94
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 49247
ข่าวประจำวัน : อย.เพิ่มสมรรถนะบุคลากรส่วนภูมิภาค เข้มกำกับดูแลวัตถุอันตราย

10 มกราคม 2562

อย. สานพลังเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ช่วยดูแลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายจัดประชุมเข้ม พัฒนาทักษะความรู้ พร้อมเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพงานกำกับดูแลวัตถุอันตราย

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ได้มีนโยบายเร่งรัดพัฒนางาน เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้นกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และ มีประสิทธิผล อีกทั้งยังมีการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลปรับลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และเพิ่มโอกาสให้มีการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตรายในสถานการณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก และ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค อย. จึงได้มุ่งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมผู้ประกอบการ

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนางานกำกับดูแลวัตถุอันตรายเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเกิดความเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเกิดความคล่องตัวในการขออนุญาตของผู้ประกอบการวัตถุอันตราย และพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคยังมีอำนาจในการตรวจสอบเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะความรู้ และการปฏิบัติงานสอดคล้องกับส่วนกลางและกฎระเบียบที่ออกมาใหม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาทักษะความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานกำกับดูแลด้านวัตถุอันตราย โดยจัดประชุมในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 150 คน

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งบรรลุผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ในการพัฒนางานกำกับดูแลวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/823772

ข่าวประจำวัน : 11 January 2019
แหล่งที่มา กรุงเทพธุรกิจ
อ่าน 22

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω