หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
663754 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 84
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 49362
ข่าวประจำวัน : กรม สบส.เสนอ 3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ

11 กุมภาพันธ์ 2562

กรม สบส.เสนอ 3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ใช้ต้นทุนให้น้อยสร้างประโยชน์ให้มากตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนายแพทย์ณัฐวุฒิ ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดการประชุมฯว่า กรม สบส.กำหนดจัดการประชุมในวันนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัด และภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปจากทั่วประเทศ ประมาณ 500 คน ได้มาร่วมรับฟังการบรรยาย และอภิปรายถึงแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และการส่งเสริมระบบการจัดการสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จ นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอแผนการขับเคลื่อน กรม สบส.ให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง (High Performance Organization) โดยใช้การบริหารจัดการตามต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองความต้องการของประชาชน

นายแพทย์ณัฐวุฒิฯ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานคามยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงฯ ปี พ.ศ.2562-2566 กรม สบส.จะเน้นในการขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรด้านบริหารจัดการด้านสุขภาพ อาทิ พัฒนาการขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมร้านสปา/นวด ผ่านระบบออนไลน์, เพิ่มรายการราคากลางบริการทางการแพทย์ (Fee Schedule) ให้ครอบคลุมเป็น 2,952 รายการ และส่งเสริม Product Champion ของผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล 2) พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย อาทิ พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขศาลาพระราชทานร่วมกับภาคีเครือข่าย, จัดตั้งสุขศาลาพระราชทานเพิ่มอีก 2 แห่ง ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดแม่ฮ่องสอน, จัดโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน, จัดทำระบบ Smart Card อสม. และสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) สู่การปฏิบัติในพื้นที่ตำบล เกิดเป็นชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” และ 3) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล อาทิ พัฒนาระบบการยื่นเรื่องทางราชการออนไลน์ (MOPH Biz Portal) ลดขั้นตอนการทำงานครบ จบในจุดเดียว การออกใบอนุญาต E-License การตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานผ่าน QR Code และมีการประเมินความสุขของบุคลากรผ่านระบบ Happinometer เพื่อให้เกิดความผาสุกอย่างยังยืนแก่บุคลากรและองค์กร

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/826747

ข่าวประจำวัน : 12 February 2019
แหล่งที่มา กรุงเทพธุรกิจ
อ่าน 19

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω