หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
986086 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 50
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7169
ข่าวประจำวัน : เร่งยกร่าง"พ.ร.บ.วิจัยมนุษย์"
กรมการแพทย์เร่งยกร่าง "กฎหมายการวิจัยในมนุษย์" ให้การคุ้มครองผู้ร่วมโครงการวิจัย

นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวขณะเปิดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เพื่อคุมมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ให้คุ้มครองสิทธิของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยในการแข่งขันด้านการวิจัยทางคลินิก โดยร่างกฎหมายนี้อยู่ในขั้นตอนยกร่างพระราชบัญญัติ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ดำเนินการเสนอไปยังวุฒิสภาต่อไป ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมกระบวนการวิจัยในมนุษย์ทั้งหมดรวมถึงงานวิจัยในตัวอ่อน สเต็มเซลล์ และสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ)

นพ.ชาตรี กล่าวว่า การร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ได้มีพยายามยกร่างมากว่า 10 ปีแล้ว ตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีการจัดตั้งกองทุนการวิจัยในมนุษย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับการวิจัยที่ได้รับความเสียหายและในการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยโดยแหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากเงินที่ได้รับจากค่าขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมและเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ซึ่งคณะกรรมการจะต้องจัดสรรเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เป็นเงินช่วยเหลือผู้รับการวิจัยที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู้วิจัยที่ทำการวิจัยโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมด้วย

หน้า 24


ข่าวประจำวัน : 16 January 2007
แหล่งที่มา ข่าวสด
อ่าน 248

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω