หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
320420 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 44
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7190
ข่าวประจำวัน : สป.แนะรัฐชะลอทำ"เอฟทีเอ" ให้ยื่นรัฐสภาก่อน-หลังเจรจา


นางเนตรปรียา ชุมไชโย ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม ว่า ที่ประชุมรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) เรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สป.ได้เสนอรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้าเสรีในลักษณะพหุภาคีมากกว่าทวิภาคี เนื่องการที่มีหลายประเทศรวมเจรจาจะทำให้มีอำนาจต่อรองและเป็นประโยชน์มากกว่า

นางเนตรปรียากล่าวว่า นอกจากนี้ สป.ยังเสนอว่าเมื่อรัฐบาลทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศใดก็ตาม ขอให้รัฐบาลแจ้งกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบหรือให้รัฐสภารับทราบก่อนการเจรจาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อให้มีความโปร่งใสและให้รัฐสภาศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงเมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นลง ขอให้รัฐบาลส่งร่างสัญญาฉบับสมบูรณ์ของความตกลงเขตการค้าเสรีให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบก่อนลงนามและมีผลบังคับใช้โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมทั้งจัดเวทีสาธารณะและให้รัฐสภามีอำนาจแก้ไขข้อตกลงต่างๆ

"สป.ต้องการให้รัฐบาลชะลอการเจรจาและทบทวนข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ไทยลงนามกับต่างประเทศแล้ว รวมทั้งที่อยู่ระหว่างเจรจา เพื่อให้ทุกคนได้พิจารณา ขณะเดียวกันต้องการให้รัฐบาลและรัฐสภาพิจารณาออกกฎหมายรองรับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศมีผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องสร้างดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหาร รัฐสภา และประชาชน" นางเนตรปรียากล่าว

หน้า 13


ข่าวประจำวัน : 17 January 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 219

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω