หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
320421 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 96
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7193
ข่าวประจำวัน : ครม.เบรกแก้มาตรา42สั่งรื้อทั้งฉบับ สปสช.รับลูกปรับสโลแกนบัตรทอง


เมื่อวันที่ 16 มกราคม นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เลาธิการ สปสช.) เปิดเผยถึง กรณีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน 3 มาตรา ซึ่งหลังนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ปรากฏว่า มีรัฐมนตรีหลายคนให้ความเห็นว่า ควรทบทวนแก้ไขในหลายมาตรา เช่น มาตรา 9 เรื่องการกำหนดขอบเขตสิทธิการรับบริการทางสาธารณสุขของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 3 กองทุน คือกองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้พิจารณาว่าทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นพ.สงวนกล่าวว่า นอกจากนี้ ในมาตรา 42 กรณีที่มีผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผิดได้ เมื่อ สปสช.จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายแล้ว สปสช.มีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาความผิดจากผู้กระทำผิดได้ ที่เสนอให้มีการตัดมาตรานี้ทิ้งนั้น รัฐมนตรีบางคนเห็นว่า ไม่ควรตัดออกแต่ให้คงไว้ ดังนั้น ครม.จึงส่งเรื่องกลับให้ สปสช. และหน่วยงานเกี่ยวข้องทบทวนแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอีกครั้ง โดยให้ทบทวนการแก้ไขทั้งหมดก่อนเสนอกลับ ครม.อีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และจะได้แก้ไขในครั้งเดียว

นพ.สงวนกล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนสโลแกนใหม่จาก "โครงการ 30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค" ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาจากสโลแกน "30 บาท รักษาทุกโรค" เพราะคำว่า "30 บาท" เป็นสโลแกนที่ติดภาพทางการเมือง ผูกพันกับพรรคการเมืองที่ดำเนินนโยบายนี้ ดังนั้น จึงเห็นควรมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญมาร่วมพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไร และขณะนี้พอเห็นแนวทางการปรับแล้ว แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ ซึ่งจะแถลงอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้

หน้า 10


ข่าวประจำวัน : 17 January 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 317

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω