หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
431532 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 51
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7360
ข่าวประจำวัน : Psychic Dogs

Can Dogs Sense When You're About to Have a Seizure?

Owners Say Yes, But Studies Have Failed to Make the Case

Dog and Owner

Scientists say dogs can't really predict seizures, but patients still stand their pets. (PhotoDisc )

 By NICHOLAS DODMAN

Jan, 25, 2007— Can well-trained service dogs sense an impending seizure in their epileptic masters?

Probably not, neurologists said in this week's issue of the journal Neurology. But even if dogs can't read our brainwaves per se, they still possess an almost uncanny ability to sense danger and protect their owners.

Seizure-alert dogs can sense and notify their human companions of an oncoming seizure. The notifying behavior would be anything markedly different from the dog's usual behavior, including close eye contact, circling, pawing or barking. This alerting behavior has been reported to show up anywhere from several seconds to 45 minutes or more before the onset of the seizure.

But a recent study suggests that the dogs don't sense the actual surge in electrical brain activity that usually characterizes a seizure — so what do these dogs really pick up on?

Dogs Don't Read Brain Waves: Study

Some epileptic owners of seizure-alerting dogs (SADs) have normal brain wave activity during convulsive events, according to the new report. This means the dog owner has "psychogenic non-epileptic seizures" (PNES) — which is different from true epilepsy.

The same report recalled another seizure-alert dog that supposedly didn't so much predict his owner's seizures as cause them by licking the owner's face. Strange, but possibly true.

So, the seizure-sensing dogs that these researchers looked at weren't reacting to abnormal brain waves. Perhaps they detected a sound or odor to alert them to the impending danger.

It's not too much of a stretch of the imagination to believe that dogs, with their extraordinary sensory abilities, might be able to sense various impending events more quickly and more accurately than humans who are, by comparison, relatively insensitive.

Supersensitive Dogs Not Uncommon

Veterinarians often hear that dogs who are afraid of thunderstorms begin to pace and whine well before owners have the faintest notion that a storm is brewing. Dogs are also reported to be able to sense impending earthquakes, their owners' imminent return and their owners' emotional state.

What is it about dogs that make some of them supersensitive superheros?

Think of the weapons they have. Their sense of smell is second to none and is beyond our comprehension. They can hear in the ultrasound range, and they are masters of observation and interpretation when it comes to body language. Dogs can practically see you sweat.

I've seen dogs trained to warn diabetic owners of an impending diabetic seizure — the dogs can actually sense their owners' low blood sugar. A diabetic client of mine had a German shepherd. The dog didn't really like her husband, and the animal only ever approached him once — when my client was asleep and about to have a low blood-sugar crisis.

I also know a formerly seizure-prone dog trainer whose Keeshond warns her of impending epileptic events with such reliability that she no longer needs medication.

(Of course, don't try that at home.)

Dogs Learn that Some Smells Signal Danger

A diabetic's metabolism changes before a seizure induced by low blood sugar. This change subtly smells like ketosis, which is like nail polish remover.

It stands to reason that the smell wouldn't be too difficult for a dog to detect. The dog learns that when he smells that smell, all hell breaks lose not long afterwards, so he learns to act pre-emptively.

Accordingly, he barks in alarm or licks his owner submissively when the odor occurs. Once owners appreciate that their dog displays this behavior before they have a seizure, it's case closed.

Scientific studies may suggest that seizure-sensing dogs don't respond to real epilepsy, but that kind of research is very complicated to carry out and may not reflect what happens in the real world. So while the researchers may be going back to the drawing board, some seizure-prone individuals will continue to use and swear by service dogs.

Nicholas Dodman is director of the Animal Behavior Clinic at the Tufts Cummings School of Veterinary Medicine in Massachusetts. Check him out at ThePetDocs.Com

ข่าวประจำวัน : 26 January 2007
แหล่งที่มา ABC News
อ่าน 281

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω