หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
542642 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 72
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7574
ข่าวประจำวัน : เปิดแผนเร่งรัดการใช้งบฯปี"50 มาตรการขับเคลื่อน "เศรษฐกิจไทย"


หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ตามปกติจะต้องเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา ต้องล่าช้ามาหลายเดือน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจของไทย เพราะงบประมาณจากภาครัฐ นับเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ

แต่ในที่สุดพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ก็ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ได้เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้าโดยเร็ว หลังจากล่าช้ามานาน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

1. มาตรการเร่งรัดติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ.2550

1.1 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ในภาพรวมในอัตรา ร้อยละ 93.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,566,200 ล้านบาท สำหรับรายจ่ายลงทุนเห็นสมควรกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 73.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละส่วนราชการ โดยเป้าหมายในภาพรวมข้างต้นแยกเป็นรายไตรมาส (ดูตารางประกอบ)

การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ข้างต้น พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) ในช่วงระยะเวลาก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ประกาศใช้ ส่วนราชการมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีประกาศใช้ คาดว่าส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันที

(2) โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีสัดส่วนของ งบประมาณรายจ่ายประจำร้อยละ 76.07 ของวงเงินงบประมาณ (1,566,200 ล้านบาท) โดยในจำนวนนี้เป็นรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ ค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจำนวน 176,309 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.26 ของวงเงินงบประมาณ ซึ่งโดยปกติรายจ่ายประเภทดังกล่าวจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวนภายในปีงบประมาณ

(3) สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ประกาศใช้บังคับแล้ว จึงทำให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อน

(4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 550 มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของเงินอุดหนุนโดยทั่วไปมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน การเบิกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากขึ้น

1.2 ให้นำอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

2.แนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

2.1 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่าย ที่ต้องดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัด ยกเว้นงบฯบุคลากรประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคนั้นๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณที่กำหนดไว้โดยไม่ชักช้า แต่อย่างช้าไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

2.2 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (สิ้นเดือนมีนาคม 2550)

2.3 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

2.4 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตลอดจนติดตามปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินและดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

2.5 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทุกสิ้นเดือนส่งให้กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

2.6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

3.แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานกลาง

3.1 กระทรวงการคลังจะมอบหมายให้กรมบัญชีกลางรายงานปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 รวมทั้งมาตรการที่ควรดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบ

สำหรับรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ผ่านทางระบบ GFMIS

3.2 ให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน ผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบ

หน้า 20

ข่าวประจำวัน : 8 February 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 228

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω