หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
219319 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 74
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7575
ข่าวประจำวัน : สธ.เวิร์คช็อปสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

          เมื่อวันที่ 7 ก.พ.50 น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และการทำงานแบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุขด้านสาธารณสุข (ศอ.สส.) เพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำกรอบแนวทางการทำงานแบบบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดพลัง


          น.พ.ปราชญ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์อยู่เย็นเป็นสุขประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.สังคมต้องเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นมา 2.เป็นสังคมที่ยืนอยู่ได้ต้องมีคุณธรรม มีความเกื้อกูลกัน ไม่ทอดทิ้งกัน และ 3.มีสายใยรักของสังคม เป็นการนำต้นทุนทางสังคมมาเป็นฐาน เช่น หมู่บ้านเข้มแข็ง หมู่บ้านแข็งแรง การที่สังคมเข้มแข็งนั้น มีตัวชี้วัดคือ 1.ผู้นำเข้มแข็ง เป็นคนดีมีคุณธรรม ไม่ได้เป็นเจ้าพ่อ 2.มีแผนงานพัฒนาหมู่บ้านและดำเนินการตามแผน 3.แผนพัฒนาหมู่บ้าน เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำของคนในหมู่บ้าน 4.ผลงานที่ออกมาดี บรรลุเป้าหมายตามแผน 5.มีความพึงพอใจของคนในหมู่บ้าน ขณะเดียวกันโรงพยาบาลมีตัวชี้วัดถึงความเข้มแข็งเช่นกัน ในการประชุมวันนี้ขอให้ร่วมกันคิดว่าสังคมเข้มแข็งต้องมีตัวชี้วัดใดบ้าง ซึ่งจะนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข


          เข้มแข็งอย่างเดียวอยู่ไม่นาน ถ้าสังคมนั้นไม่มีคุณธรรม ตรงนี้สำคัญผู้นำต้องมีคุณธรรม คนในหมู่บ้านต้องมีคุณธรรม ท่านจะทำอย่างไรให้คนในหมู่บ้านมีคุณธรรม ไม่แหวกแนว ผ่าเหล่า ทุกวันนี้พูดถึงคุณธรรมกันมาก ส่วนยุทธศาสตร์สุดท้ายมีสายใยรัก ไม่ทอดทิ้งกัน ก็คือวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยอยู่แล้ว ถ้าทุกคนเป็นแบบนี้โจรในหมู่บ้านไม่มี ครอบครัวดีถือเป็นต้นทุนเป็นภูมิคุ้มกัน ต้องใส่สังคมเข้มแข็ง มีความเกื้อกูล มีสายใยรักต่อกัน นพ.ปราชญ์ กล่าว


          ด้าน น.พ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผู้อำนวยการ ศอ.สส. กล่าวว่า การที่กระทรวงมหาดไทยใช้คำว่าอยู่ดีมีสุขและสาธารณสุขใช้คำว่าอยู่เย็นเป็นสุข ถือว่าเป็นคำที่ดีทั้งคู่ มีความหมายเดียวกัน ยุทธศาสตร์นี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้ 5,000 ล้านบาท ตั้งงบประมาณไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากแต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารบูรณาการแผนงานต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดรูปธรรม สังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามการแถลงนโยบายของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาสุขภาวะประชาชน 4 ด้าน คือ กาย จิต สังคม และปัญญา

ข่าวประจำวัน : 8 February 2007
แหล่งที่มา บ้านเมือง
อ่าน 227

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω