หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
996087 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 60
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7584
ข่าวประจำวัน : พบชาวนราธิวาสเป็นโรคเท้าช้างสูงสุดในประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามโครงการในพระราชดำริ ณ บ้านปีแนมูดอ หมู่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ โดยบ้านปีแนมูดอ หมู่ 10 ประกอบด้วย 3 กลุ่มบ้าน ได้แก่ กลุ่มบ้านบาลูกายือนุ กลุ่มบ้านปีแนมูดอ และกลุ่มบ้านมูฮายีริน รวม 93 หลังคาเรือน ประชากร 581 คน มีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ 46 คน เฝ้าระวัง 44 คน ในจำนวนนี้น้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 ของเด็กทั้งหมด มีผู้พิการ 1 คน หญิงตั้งครรภ์ 1 คน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 45 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุข 8 คน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 1 แห่ง

นพ.มงคล กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.เร่งแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยที่จังหวัดนราธิวาสพบปัญหาสำคัญ 2 เรื่องได้แก่ โรคเท้าช้าง ซึ่งพบผู้ป่วยอยู่เพียงจังหวัดเดียวในภาคใต้และมีปัญหาการติดเชื้อมากที่สุดในประเทศ เสี่ยงต่อการเกิดความพิการถาวร และปัญหาเด็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และพัฒนา

นพ.มงคล กล่าวต่อว่า ผลจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปติดตามป้องกันแก้ปัญหาสุขภาพชาวบ้านได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะโรคเท้าช้าง ล่าสุดในปี 2549 มีอัตราป่วย 33 ต่อแสนประชากร สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่กำหนดไม่เกินแสนละ 3 คน ถึง 11 เท่าตัว เนื่องจากมีป่าพรุใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงเสือที่เป็นพาหะนำเชื้อ คือ บรูเกีย มาลาไย (Brugia malayi) มาสู่คน มักพบในคนชนบท ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะไม่มีอาการปรากฏ ในปี 2549 จังหวัดนราธิวาสมีผู้ป่วยโรคเท้าช้าง 118 ราย เป็นผู้ที่มีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในกระแสเลือด และอยู่ในระยะแพร่เชื้อ 110 ราย ต้องกินยาต่อเนื่อง ผู้ป่วยกระจายอยู่ในพื้นที่ 7 อำเภอ มากที่สุดที่ ยี่งอ 37 ราย สุไหงปาดี 30 ราย ตากใบ 25 ราย เมือง 11 ราย เจาะไอร้อง 10 ราย สุไหงโก-ลก 4 ราย และบาเจาะ 1 ราย ในจำนวนนี้อายุน้อยที่สุด 2 ปี มากที่สุด 79 ปี โดย 8 รายมีขาบวมโต ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ อาจมีความพิการได้ ที่ผ่านมาพบผู้พิการจากโรคเท้าช้างแล้ว 26 ราย

ทั้งนี้ หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยแม้จะมีเพียง 1 ราย ต้องให้กินยาป้องกันทั้งหมู่บ้าน โดยให้กินทุกปี ในปี 2548 ป้องกันใน 79 หมู่บ้าน 7 อำเภอ รวม 78,000 คน แต่ในปี 2549 ดำเนินการได้เพียง 35,000 คน หรือประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบทำให้มีหมู่บ้านที่เสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 3 หมู่บ้าน สธ.ได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาต่อไปอีก 5 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2554 โดยในปีนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์ โดยกระจายยาไปที่สถานีอนามัย รณรงค์จ่ายยาฟรีปีละครั้งพร้อมกันทั้งจังหวัดในเดือนพฤษภาคม 2550 และให้ อสม.ช่วยค้นหาและติดตามผู้ป่วยในหมู่บ้าน สำหรับสถานการณ์ของโรคเท้าช้างในประเทศไทย ขณะนี้พบในบางหมู่บ้านใน 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ตาก กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช และนราธิวาส มีผู้ที่ต้องกินยาป้องกันโรค 130,000 คน

นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงโรคขาดสารอาหารในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบในจังหวัดนราธิวาส ว่า ผลการเฝ้าระวังล่าสุดในปี 2550 พบมีเด็กขาดสารอาหาร 1,772 คน คิดเป็นร้อยละ 3.22 ของเด็กวัยนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 59,047 คน ลดลงกว่าปี 2549 ร้อยละ 1.15 โดยเฉพาะเด็กในหมู่บ้านในโครงการพระราชดำริ ที่มี 26 หมู่บ้าน จาก 8 อำเภอ พบเด็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 8 ในปี 2550 ซึ่งสูงเกินเป้าหมายกำหนดให้ต้องไม่เกินร้อยละ 7 พบมากที่สุดที่ อ.ตากใบ ร้อยละ 13 และ อ.รือเสาะ มีเกือบร้อยละ 8 ทั้งนี้ เด็กที่ขาดสารอาหาร จะเจ็บป่วยง่ายกว่าเด็กกลุ่มอื่น โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคปอดบวม เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำและยังมีผลต่อสติปัญญาและพัฒนาการของเด็กด้วย

นพ.ปราชญ์ กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กขาดสารอาหาร เกิดจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ พยาธิ การเลี้ยงดูและความเชื่อในการให้อาหารแก่เด็กที่ไม่ถูกต้อง โดยผลสำรวจความรู้ ความเชื่อของผู้ปกครองเด็กที่ขาดสารอาหารในหมู่บ้าน ที่อยู่รอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เขต อ.เมืองนราธิวาส 100 คน พบว่า ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้องว่าผักใบเขียวควรเริ่มให้เด็กรับประทานเมื่ออายุ 1 ขวบ ถึงร้อยละ 100 แม่มีความเข้าใจผิดว่ากะหล่ำปลีเป็นผักที่มีวิตามินเอสูงถึงร้อยละ 83

ประเภทข่าว : ข่าวสุขภาพ
สำนักข่าว : เนชั่น

ข่าวประจำวัน : 9 February 2007
แหล่งที่มา ประชาชาติอิสลามออนไลน์
อ่าน 254

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω